1161 (761) 2014-09-12 - 2014-09-18

Refundacje dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni zaprasza pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Dotacja przeznaczona jest dla firmy, która zatrudni osobę bezrobotną do 24 roku życia, nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), powyżej 50 roku życia, niepełnosprawną.
Wnioski o udzielenie refundacji wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Kancelarii Urzędu (pok. 101, I piętro) lub drogą pocztową.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.pupgdynia.pl Informacji udzielają pracownicy PUP (pok. 107, 108, 110) - dotacje, refundacje, tel. 58 620 49 54, wew. 107, 108, 110.