1164 (764) 2014-10-03 - 2014-10-09

Po 46. sesji Rady Miasta Gdyni

W środę, 24 września 2014 roku odbyła się XLVI Sesja Rady Miasta Gdyni. Radni odrzucili projekt jednej uchwały, przyjęli 26, między innymi w sprawie:
- określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni.
Opłata miejscowa jest opłatą pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Zasady ustalania i poboru, terminy jej płatności oraz wysokość opłaty miejscowej określa Rada Miasta w drodze uchwały.
Na terenie miasta Gdyni w 2013 roku nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu atmosferycznym oraz obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Wzrost stawki opłaty miejscowej będzie wyższy od poziomu inflacji (tj. 23,60%), ponieważ opłata nie była waloryzowana od 2007 roku. W związku z powyższym przyjęto maksymalną stawkę opłaty miejscowej w kwocie 2,20 zł.

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni.
Wzorem lat ubiegłych przyjęto maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy. Zmiana ta odpowiada wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2014 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Szacuje się, że dochody miasta Gdyni w roku 2015 z tytułu podatku od nieruchomości, przy zastosowaniu uchwalonych stawek wyniosą 148 500 000 zł.

- ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gdynia:
1. Od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- rok produkcji od 1996 r. - 612,00 zł,
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 804,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- rok produkcji od 1996 r. - 732,00 zł,
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 912,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- rok produkcji od 1996 r. - 1 152,00 zł,
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 1 512,00 zł.
2. Od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
- rok produkcji od 1996 r. - 2 784,00 zł,
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 904,00 zł.
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) rok produkcji od 1996 r. - 1 476,00 zł,
b) rok produkcji do 1995 r. włącznie - 1 848,00 zł.
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) Od 12 ton do 36 ton włącznie:
- rok produkcji od 1996 r. - 2 004,00 zł,
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 328,00 zł,
b) powyżej 36 ton:
- rok produkcji od 1996 r. - 2 460,00 zł,
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 3 012,00 zł.
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 612,00 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 056,00 zł,
- z pozostałym zawieszeniem - 1 572,00 zł.
b) powyżej 36 ton:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 308,00 zł,
- z pozostałym zawieszeniem - 1 884,00 zł
7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc:
- rok produkcji od 1996 r. - 840,00 zł,
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 1 140,00 zł,
- od autobusu zasilanego energią elektryczną - 732,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
- rok produkcji od 1996 r. - 1 920,00 zł,
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 232,00 zł,
- od autobusu zasilanego energią elektryczną - 1 212,00 zł.

- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu „Nadmorska Trasa Rowerowa R-10" - odcinek 2 (Gdynia-Sopot-Gdańsk) współfinansowanego ze środków RPO EFRR.
Międzynarodowy Szlak Rowerowy wokół Bałtyku R-10 (Nadmorski Szlak Hanzeatycki) to międzynarodowy okrężny szlak rowerowy sieci EuroVelo (EV10) przebiegający dookoła basenu Morza Bałtyckiego. Trasa o łącznej długości 7.930 km łączy najważniejsze miasta nadmorskie. Jadąc z Gdyni przez Kaliningrad, Kłajpedę, Rygę, Tallinn, Sankt Petersburg, Helsinki, Vaasa, Oulu i Sundsvall dotrzeć można do Sztokholmu, a stamtąd przez Ystad, Malmö, Kopenhagę, Odense i Rostock z powrotem do Gdyni. Polski odcinek szlaku przebiega przez tereny województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
W Gdyni trasa R10 nie jest obecnie oznaczona żadnymi znakami. Jej przebieg został wyznaczony przez planistów w treści Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i uszczegółowiony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Biegnie on od Kosakowa w rejonie dzisiejszego CH „Szperk" (ul. Derdowskiego w Kosakowie), ulicą Dąbka, Kwiatkowskiego, Janka Wiśniewskiego do Śródmieścia, Bulwarem Nadmorskim, Aleją Piłsudskiego, Zwycięstwa, ul. Orłowską, Promenada Królowej Marysieńki i poprzez klif nadmorski do Sopotu. Najnowsze opracowania planistyczne doprecyzowały jej przebieg przez Śródmieście ul. Nową Węglową i Waszyngtona, a także dodały terenowo wymagającą alternatywę przebiegu przez Kępę Redłowską (od Polanki Redłowskiej do ul. Kopernika i ul. Huzarską do ul. Karczewskiego i ul. Orłowskiej). Część trasy R10 biegnie już istniejącymi, bądź projektowanymi drogami dla rowerów, jednak wciąż pozostaje duża ilość inwestycji do przeprowadzenia w celu uzyskania spójności trasy.
Pełna długość trasy przez Gdynię wynosi ok. 17,3 km, z czego niemal 9 km wymaga inwestycji. Koszty związane z tymi inwestycjami szacuje się na poziomie 15,5 mln zł (nie licząc wykupów gruntów w nielicznych miejscach).

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i Waszyngtona.
Plan określa ten obszar jako - strefę śródmieścia, w granicach której wyróżnia - centrum miasta - tereny wielofunkcyjne, a ponadto główne przestrzenie publiczne, oraz strefę portowo-przemysłowo-usługową w północno-wschodniej części obszaru objętego planem.

- powołania Rady Muzeum Miasta Gdyni kadencji 2014-2018.
W jej skład weszli: Arnold Bartetzky, Ewa Gołębiowska, Piotr Marciniak, Sławomir Kitowski, Katarzyna Nowakowska-Sito,  Dagmara Płaza-Opacka, Tadeusz Stegner, Andrzej Szczerski i Renata Wierzchołowska.

- nadania nazwy węzłowi na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 (Obwodnica Trójmiasta) i ul. Morskiej w Gdyni.
Węzeł u zbiegu ulic Morskiej i Obwodowej Trójmiasta w dzielnicach Cisowa i Chylonia otrzymał nazwę „Węzeł Gdyńskich Kosynierów".
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.gdynia.pl/bip.