1169 (769) 2014-11-07 - 2014-11-13

Dotacje na odnawialne źródła energii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uruchomił program „Prosument" w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Instalacje te mają służyć do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
„Prosument" zakłada finansowanie za pomocą bezzwrotnej dotacji w wysokości 20-40 % kosztów inwestycji, zaś wysokość dotacji zależy od rodzaju odnawialnego źródła energii.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji może wynosić w zależności od typu instalacji od 300 do 450 tys. złotych.
Dofinansowaniu podlegają inwestycje w źródła takie jak: panele słoneczne, małe elektrownie wiatrowe, a także kolektory słoneczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę.
Co ważne z programu „Prosument" nie można sfinansować wyłącznie inwestycji w źródło ciepła. Można to zrobić w połączeniu z inwestycją w źródło prądu, które może być też zainstalowane samodzielnie (Źródło: http://www.wfosigw.gda.pl)