Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1182 (882) 2015-02-20 - 2015-02-26

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok pokoju 428 na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54:
- wykazu nieruchomości o pow. 563 m² położonej w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni opisanej na KM 45 obręb Gdynia, jako część działki nr 625/110 oraz część działki 624/110, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/0007429/3. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: ogrodzenie przez Wspólnotę Mieszkaniową terenu zabudowanego budynkiem mieszkalnym.
- wykazu nieruchomości o pow. 110 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025658/6.
Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 13.02.2015 r. do 6.03.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 342 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonej przy al. Solidarności w Gdyni stanowiącej działki: nr 127/1 o pow. 115 m² ozn. na km 111 - obręb Gdynia; nr 133/1 o pow. 52 m² ozn. na km 111 - obręb Gdynia; nr 134/1 o pow. 143 m² ozn. na km 111 - obręb Gdynia; nr 135/1 o pow. 104 m² ozn. na km 111 - obręb Gdynia; nr 136/1 o pow. 147 m² ozn. na km 111 - obręb Gdynia; nr 137/1 o pow. 2044 m² ozn. na km 111 - obręb Gdynia; nr 138/1 o pow. 2816 m² ozn. na km 111 - obręb Gdynia; objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00111326/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do zniesienia współużytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa.
Wykaz nr 968/15/VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 968/15/VII/P z 10.02. 2015 r., wywieszony został na okres od 17.02.2015 r. do 10.03.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na prowadzeniu klubu abstynenta.
Przewidywana kwota w 2015 r. na realizację zadania objętego konkursem do 50 000,00 PLN na wydatki związane z prowadzeniem klubu abstynenta dla ok. 140 mieszkańców Gdyni w terminie od 1.04.2015 r. do 31.12.2015 r.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.04.2015 r. do 31.12.2015 r. Termin składania ofert ustala się do 6.03.2015 r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 25 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, ul. Rozewska 33, tel. 58 623 25 88
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.186.000 euro na remont posadzki sali gimnastycznej - parkiet w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, ul. Rozewska 33. Nr ogłoszenia w BZP 19051-2015.
Rozpoczęcie robót: 11.03.2015 r. Zakończenie robót - 24.04.2015 r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 16.00 lub na stronie: http://www.gdynia.pl/bip, lub www.sp40gdynia.pl Ofertę należy złożyć do 27.02.2015 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 40/ sekretariat /81-055 Gdynia, ul. Rozewska 33. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.02.2015 r., godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 40/ sekretariat/81-055 Gdynia, ul. Rozewska 33 (gabinet dyrektora).
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
a) kryterium: cena oferty brutto - waga - 90 %;
b) kryterium gwarancja - waga - 10 %.
Pracownik uprawnionym do kontaktu jest kierownik administracyjno - gospodarczy Magdalena Zębik, tel. 58 623 25 88.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych - podziemia hali łukowej ul. Wójta Radtkego 36/38/40, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00005112/1, przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na prowadzenie działalności przemysłowo-handlowo-usługowej z wyłączeniem usług uciążliwych, handlu świeżym mięsem, rybami, w tymczasowych pawilonach handlowych stanowiących nakłady Wynajmującego, wskazanych poniżej:
Pawilon handlowy nr 301 o powierzchni 23,57 m²; Pawilon handlowy nr 302 o powierzchni 29,98 m² ; Pawilon handlowy nr 303 o powierzchni 29,34 m²; Pawilon handlowy nr 304 o powierzchni 29,98 m²; Pawilon handlowy nr 305 o powierzchni 29,52 m²; Pawilon handlowy nr 311 o powierzchni 26,94 m²; Pawilon handlowy nr 312 o powierzchni 28,52 m²; Pawilon handlowy nr 314 o powierzchni 26,98 m²; Pawilon handlowy nr 315 o powierzchni 26,94 m²; Pawilon handlowy nr 318 o powierzchni 20,90 m²; Pawilon handlowy nr 321 o powierzchni 22,08 m²; Pawilon handlowy nr 322 o powierzchni 21,46 m²; Pawilon handlowy nr 323 o powierzchni 21,47 m²; Pawilon handlowy nr 324 o powierzchni 21,33 m²; Pawilon handlowy nr 325 o powierzchni 13,81 m²; Pawilon handlowy nr 326 o powierzchni 12,20 m²; Pawilon handlowy nr 327 o powierzchni 13,47 m²; Pawilon handlowy nr 328 o powierzchni 22,16 m²; Pawilon handlowy nr 329 o powierzchni 30,78 m²; Pawilon handlowy nr 330 o powierzchni 29,76 m²; Pawilon handlowy nr 334 o powierzchni 29,15 m²; Pawilon handlowy nr 337 o powierzchni 20,32 m²; Pawilon handlowy nr 340 o powierzchni 29,64 m²; Pawilon handlowy nr 341 o powierzchni 29,87 m²; Pawilon handlowy nr 342 o powierzchni 21,34 m²; Pawilon handlowy nr 343 o powierzchni 20,59 m²; Pawilon handlowy nr 346 o powierzchni 29,81 m². Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 11.02.2015 r. do 3.03.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Obrońców Wybrzeża (część działki nr 752/305 km 55 obręb Gdynia o pow. 40m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata w trybie bezprzetargowym na rzecz Pana Krystiana Pawlika z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 931/15/VII/P z 10 lutego 2015 roku. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 16.02 roku do 9.03.2015 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VI piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul. Swarzewskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, parking samochodowy, cz. dz. 1307/182, KM 19 Gdynia, pow. 23 m². Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 11.02.2015 r. do 4.03.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Stefana Okrzei 22, 24 (część działki nr 952/2 km 49 obręb Gdynia, o pow. 16 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony (załącznik do Zarządzenia NR 930/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.02.2015 r.), z przeznaczeniem pod osłonę na odpady dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Morskiej 108B - 112C. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 12.02.2015 r. do 5.03.2015 r.

Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro na budowę kanału deszczowego w ulicy Stolemów - Starodworcowej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/rzp/stolemow
Termin składania ofert: 3.03.2015 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Wiesław Jabłonowski, tel. 58 761 20 28, w godz. 7.30 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.