1190 (990) 2015-04-17 - 2015-04-23

W środę Sesja Rady Miasta

W środę 22 kwietnia 2015 roku o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) rozpocznie się VIII Sesja Rady Miasta. Porządek przewiduje głosowanie projektów uchwał:
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015,
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033, zobacz projekt,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej,
- określenia kryteriów naboru do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
- ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Gdyni,
- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt,
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu FLOW, dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, zobacz projekt,
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej Gdynia-Koleczkowo w obrębie ulic Jeżynowej-Jarzębinowej w Łężycach, zobacz projekt,
- zaliczenia ul. Jerzego Heidricha w Gdyni do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Koperkowej w Gdyni,
- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Kazimierza Pułaskiego w Gdyni,
- ustalenia przebiegu dróg publicznych  w rejonie dzielnicy Dąbrowa w Gdyni,
- zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy Placu Grunwaldzkim,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Miętowej,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej,
- wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. gen. Stanisława Karpińskiego i gen. Marii Wittekówny,
- wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2015,
- skargi na Prezydenta Miasta Gdyni   w sprawie działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- zmiany uchwały Nr XXI/443/12  z 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (projekt wnoszony przez Prezydenta),
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej z dnia 27 czerwca 2012 roku numer XXI/443/12 (projekt wnoszony przez klub radnych).
Projekty uchwał - http://www.gdynia.pl/bip/

ikona