1194 (994) 2015-05-22 - 2015-05-28

Ogłoszenia

 

Ogłoszenie 
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXVII/782/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy

obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północy – wzdłuż ulicy Adm. J. Unruga (wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego oraz granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego), od wschodu – wzdłuż przedłużenia ulicy Nasypowej, od południa – wzdłuż terenów kolejowych (wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni),           od zachodu – wzdłuż ulicy E. Kwiatkowskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 02.06.2015 r. do 23.06.2015 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.06.2015 r., o godz. 16.30, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2015 r.

Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

 

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:

1.wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej jako część działki nr 6/1, KM 90 obręb Gdynia o powierzchni 2000m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata (załącznik do Zarządzenia Nr 1976/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.05.2015r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze – uprawy jednoroczne.

2.wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej jako część działki nr 131/23, KM 83 obręb Gdynia o powierzchni 15403 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata (załącznik do Zarządzenia Nr 1989/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.05.2015r.) z przeznaczeniem na obiekt rekreacyjno-sportowo-gastronomiczny, mini golf.

3.wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej 48 jako część działki nr 743/254, KM 76 obręb Gdynia o powierzchni 430m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – do dnia 31 marca 2016r. (załącznik do Zarządzenia Nr 1996/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.05.2015r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.

Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 18.05.2015r. do 08.06.2015r.

***

Prezydent Miasta Gdyni

na mocy zarządzenia Nr 2021/15/VII/R z dnia 13.05.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień:

- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Gdyni: dla placówki w SP Nr 37, ul. Wiczlińska 93, dla placówki przy ul. Widnej 8, dla placówki przy ul. Abrahama 82, dla placówki przy ul. Żeglarzy 5, dla placówki przy ul. Morskiej 89, dla placówki w ZS nr 10, ul. L. Staffa 10, dla placówki w SP nr 6, ul. Cechowa 22, dla placówki w SP nr 16, ul. Chabrowa 43, dla placówki przy ul. Płk. Dąbka 52, dla placówki w ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73, dla placówki przy ul. Cylkowskiego 5 (Kotłownia), dla placówki  przy ul. Portowej 3, dla placówki zlokalizowanej w dzielnicy Śródmieście, dla placówki zlokalizowanej w dzielnicy Chylonia, (w terminie 01.09.2015-31.08.2018).

Przewidywane kwoty na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynoszą: 

- dla placówki w SP Nr 37, ul. Wiczlińska 93: do 33.080,00 zł w 2015r., do 97.600,00 zł w 2016r., do 97.600,00 zł w 2017r., do 66.200,00 zł w 2018r.,

- dla placówki przy ul. Widnej 8: do 76.630,00 zł w 2015r., do 204.800,00 zł w 2016r., do 204.800,00 zł w 2017r., do 130.300,00zł w 2018r.,

 - dla placówki przy ul. Abrahama 82: do 34.200,00 zł w 2015r., do 101.000,00 zł w 2016r., do 101.000,00 zł w 2017r., do 68.500,00 zł w 2018r.,

- dla placówki przy ul. Żeglarzy 5: do 65.840,00 zł w 2015r., do 194.300,00 zł w 2016r., do 194.300,00 zł w 2017r., do 131.700,00 zł w 2018r.,

- dla placówki przy ul. Morskiej 89: do 34.630,00 zł w 2015r., do 102.300,00 zł w 2016r., do 102.300,00 zł w 2017r., do 69.300,00 zł w 2018r.,

- dla placówki w ZS nr 10, ul. L. Staffa 10: do 33.080,00 zł w 2015r., do 97.600,00 zł w 2016r., do 97.600,00 zł w 2017r., do 66.200,00 zł w 2018r.,

- dla placówki w SP nr 6, ul. Cechowa 22: do 39.900,00 zł w 2015 r., do 117.880,00 zł w 2016 r., do 117.880,00 zł w 2017 r., do 79.800,00 zł w 2018 r.,

- dla placówki w SP nr 16, ul. Chabrowa 43: do 47.400,00 zł w 2015 r., do 140.000,00 zł w 2016 r., do 140.000,00 zł w 2017 r., do 94.800,00 zł w 2018 r.,

- dla placówki przy ul. Płk. Dąbka 52: do 53.200,00 zł w 2015 r., do 157.500,00 zł w 2016 r., do 157.500,00 zł w 2017 r., do 106.400,00 zł w 2018 r.,

- dla placówki w ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73: do 33.080,00 zł w 2015 r., do 97.600,00 zł w 2016 r., do 97.600,00 zł w 2017 r., do 66.200,00 zł w 2018 r.,

- dla placówki przy ul. Cylkowskiego 5 (Kotłownia): do 34.630,00 zł w 2015 r., do 102.200,00 zł w 2016 r., do 102.200,00 zł w 2017 r., do 69.300,00 zł w 2018 r.,

- dla placówki przy ul. Portowej 3: do 34.960,00 zł w 2015 r., do 103.300,00 zł w 2016 r., do 103.300,00 zł w 2017 r., do 70.000,00 zł w 2018 r.,

- dla placówki zlokalizowanej w dzielnicy Śródmieście: do 60.000,00 zł w 2015 r., do 180.000,00 zł w 2016 r., do 180.000,00zł w 2017 r., do 120.000,00zł w 2018 r.,

- dla placówki zlokalizowanej w dzielnicy Chylonia: do 34.000,00 zł w 2015 r., do 100.400,00 zł w 2016 r., do 100.400,00 zł w 2017 r., do 68.000,00 zł w 2018 r.

Termin składania ofert ustala się na 12 czerwca 2015 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni (hol główny), ul. Wejherowska 65. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert. Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania, wymagana dokumentacja, tryb składania ofert i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeń Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, na stronie: www.zps.net.pl.

****

 

Zawiadomienie
Prezydenta Miasta Gdyni, wykonującego zadanie starosty

 

z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267) i art. 115 ust. 3 i art. 124, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm) Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, reprezentowanej przez projektanta Pana Jana Wójcika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Zygmunta Działowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 109, k.m. 25 Obręb Gdynia, przez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przyłącza gazu do działki nr 95, k.m. 25 Obręb Gdynia.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski w przedmiotowej sprawie do Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Po tym terminie przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.

***

 

Ogłoszenie 
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XLI/846/14 z 26 marca 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.06.2015 r. do 22.06.2015 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia. Z projektem zmiany Studium można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.06.2015 r., o godz. 1700, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2015 r.

Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych
nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni.

Przetarg odbędzie się 19 czerwca 2015 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 12 czerwca 2015 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomość nie jest  obciążona hipotecznie. Przetarg jest ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

W przetargu będzie można nabyć następującą nieruchomość położoną przy: ul. Geskiego o pow. 73 m². Warunkami uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym są:

1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu,

2) złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności/użytkowania wieczystego lub współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości przyległych do przedmiotowych nieruchomości,

3) przedłożenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do dnia 15 czerwca 2015 roku do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami na III piętrze w pokoju 318. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni, na III piętrze przy pokoju 318, Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami 17 czerwca 2015 roku o godz. 14.00. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości znajdują się w materiałach przetargowych dot. przedmiotowej nieruchomości, które są dostępne w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318, na III piętrze tut. Urzędu lub na stronie internetowej www.investgdynia.pl Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 16.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki” 13 maja 2015 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana również na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 16, 668 89 35.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 6/2015 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

Komandorska 48 m 11, Porębskiego 6 A m 10, Komandorska 19 m 11, Morska 131 A m 2.

Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 14.05.2015 r. do dnia 25.06.2015 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1975/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.05.2015 r. - nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 79 o pow. 170 m², oznaczonej na karcie mapy KM 95 obręb Gdynia obejmującej  część działki nr 692/2  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.

Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 14.05.2015 r. do 4.06.2015 r.

ikona