1194 (994) 2015-05-22 - 2015-05-28

W środę Sesja Rady Miasta

W środę, 27 maja 2015 roku o godz. 12.00 w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej (ul. Śmidowicza 69) rozpocznie się IX Sesja Rady Miasta. Porządek przewiduje głosowanie projektów uchwał:

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno;

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej;

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i K. Górskiego;

- ustalenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic na zadania inwestycyjno - remontowe na lata 2015 – 2018;

- zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących demontaż i likwidację odpadów azbestowych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych;

- zmiany Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020;

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Narcyzowej i przy ul. Warszawskiej;

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Parku Kilońskim;

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność osób fizycznych;

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Stefana Żeromskiego i Św. Wojciecha;

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul.Hutniczej;

- wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni oraz osób fizycznych położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 45, zobacz projekt,

- wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ulicy Władysława IV;

- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni udziału w nieruchomości położonej przy ul. 3-go Maja 9-13;

- powołania komisji konkursowej;

- ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia, ustalenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

- połączenia Przedszkola nr 53 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 i Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej, ul. Wiczlińska 93 w Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93;

- włączenia Przedszkola nr 54 w Gdyni, ul. L.Staffa 10 do Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. L.Staffa 10;

- likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni ul. Morska 77;

- nadania Statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni;

- zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gdyni;

- ustalenia trybu stałych konsultacji społecznych priorytetów inwestycyjno-remontowych miasta;

- zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”;

- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot;

- wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Jana z Kolna 25;

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej.

Projekty uchwał - http://www.gdynia.pl/bip/.