1211 (1011) 2015-10-16 - 2015-10-22

Prezydent Miasta Gdyni

zawiadamia o wyłożeniu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Urzędu Miasta Gdyni,
w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w terminie od 16 października 2015 r. do 5 listopada 2015 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, w pokoju 438, IV piętro (dodatkowo 24 października 2015 r. - sobota w godz. 8.00-14.00 w sali obsługi mieszkańców) do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:
Chwarzno-Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011),
Dąbrowa (nr teryt 226201_1.0014),
Karwiny (nr teryt 226201_1.0017),
Mały Kack (nr teryt 226201_1.0019),
Wielki Kack (nr teryt 226201_1.0027)
Dokumentacja tego projektu składa się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali i mapy ewidencji gruntów i budynków.
Wyżej wymieniona dokumentacja została opracowana na podstawie art. 4 ust.1a, art. 20 i 24a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520).
Stosownie do art. 24a ust.6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów
i budynków. Informację o tym Prezydent Miasta Gdyni ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uwaga:
1. Zainteresowane osoby proszone są o przybycie w wyznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.
2. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
***
odwołuje przetarg ustny nieograniczony:
1) 20 listopada 2015 roku na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Strzelców 28, oznaczonej jako działka nr 110/11, o powierzchni 1.457 m2, karta mapy 1, obręb Wielki Kack, objętej księgą wieczystą GD1Y/00023873/5 Ogłoszenie o przetargu ukazało się w „Gazecie Wyborczej" w dniu 11 września 2015 roku.
Powód odwołania przetargu: Nieruchomość pozostaje w zasobie Gminy Miasta Gdyni. Wykorzystanie nieruchomości na cel publiczny.
2) 11 grudnia 2015 roku na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kopernika 137-139, oznaczonej na karcie mapy nr 71, obręb Gdynia jako działki nr 991/1 oraz nr 992/1, o powierzchni 4.809 m² dla których prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00112902/9. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w „Gazecie Wyborczej" 2 października 2015 roku.
Powód odwołania przetargu: Wykorzystanie nieruchomości na inny cel: zamiana nieruchomości.
Szczegółowe informacje o przyczynach odwołania przetargu można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w pok. 318 na III piętrze w godz. 8.00 -16.00.
***
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu zabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 13, oznaczonej na km 25, obręb Gdynia, jako działki o nr: 695/107, 696/107 o łącznej o powierzchni 354 m² objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00002126/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 3430/15/VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3430/15/VII/P z 6.10.2015 r., wywieszony został na okres od 9.10.2015 r. do 30.10.2015 r.
***
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Głogowej (część działek nr 696/9, nr 734/11 i 735/11 km 38 obręb Wielki Kack o powierzchni całkowitej 2356 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3427/15/VII/P z 6.10.2015 roku.
Wykaz wywieszono od 8.10.2015 roku na okres 21 dni.
***
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Sojowej (część działki nr 183/5 km 30 obręb Wielki Kack o powierzchni 17 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - z przeznaczeniem na lokalizację miejsca do selektywnego gromadzenia odpadów, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3407/15/VII/P 6.10.2015 roku. Wykaz wywieszono od 8.10.2015 roku na okres 21 dni.
***
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Ks. Zawackiego 3A/2, oznaczonej na km 75, obręb Gdynia, jako działek o nr: 1054/70, 1056/70 o łącznej o powierzchni 601 m², objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00024830/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 3432/15/VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3432/15/VII/P z 6.10.2015 r., wywieszony został na okres od 9.10.2015 r. do 30.10.2015 r.
***
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Ks. Zawackiego 3A/1, oznaczonej na km 75, obręb Gdynia, jako działek o nr: 1055/70, 1057/70 o łącznej o powierzchni 614 m², objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00024830/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 3431/15/VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3431/15/VII/P z 6.10.2015 r., wywieszony został na okres od 9.10.2015 r. do 30.10.2015 r.
***
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.318 w budynku informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu udziału 204/1728 w nieruchomości położonej w miejscowości Donimierz, gm. Szemud, oznaczonej jako działki: nr 170/1 o powierzchni 955 m², nr 170/2 o powierzchni 996 m², nr 170/3 o powierzchni 795 m² oraz nr 170/4 o powierzchni 2243 m² objętej księgą wieczystą nr GD1W/00010655/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3428/15/VII/P z 6 października 2015r., wywieszony został na okres od 7.10.2015r. do 28.10.2015 r.
***
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 45, oznaczonej na km 45, obręb Gdynia, jako działka nr 82 o powierzchni 164 m², objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00006342/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 3435/15/VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3435/15/VII/P z 6.10.2015 r., wywieszony został na okres od 9.10.2015 r. do 30.10.2015 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu i upływa z dniem 20.11.2015 r.
***
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015 - 2020.
Na podstawie uchwały nr XXXVII/788/13 Rady Miasta Gdyni z 18 grudnia 2013 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu partnerskiego „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino oraz przygotowanie do jego wdrażania", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015 - 2020, w dniach 20.10.2015 r. - 11.11.2015 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Samodzielnym Referacie ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pokój 312 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip/
Każdy, kto jest zainteresowany gospodarką nieskoemisyjną na obszarze gminy może wnieść wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015 - 2020. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie do dnia 11.11.2015 r. wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę. Pisma należy kierować na adres Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia lub mailowo na adres pgn@gdynia.pl.
Projekty Planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin: Miejskiej Rumia, Władysławowo, Miasta Helu, Luzina będą wyłożone do publicznego wglądu we właściwych Urzędach Miast/Gmin w terminie od 20.10.2015 r. do 11.11.2015 r. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektów Planów należy składać do Burmistrza/Wójta na piśmie do dnia 11.11.2015 r. wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę.
***
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej jako część działki nr 22/1, KM 85 obręb Gdynia o łącznej powierzchni 905m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia Nr 3434/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 6.10.2015 r.) z przeznaczeniem na: A/ teren zielony o pow. 325 m² dla mieszkańców mającego powstać osiedla „Rivus", B/realizację alejki żwirowej i zieleni urządzonej o pow. 580m² jako teren ogólnodostępny.
2. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Przemyskiej jako działka nr 897/5, KM 76 obręb Gdynia o powierzchni 550 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 6 miesięcy (załącznik do Zarządzenia Nr 3408/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 6.10.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
3. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej jako części działek nr 327/29, nr 351/175, nr 941/254, KM 76 obręb Gdynia o powierzchni 186 m² 190 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia Nr 3429/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 6.10.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 9.10.2015 r. do 30.10.2015 r.
***
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie na km. 14 obręb Gdynia nr 470/1 obszaru 39 m², objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00037736/4.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3469/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.10.2015 roku wywieszony jest na okres21 dni, od 14.10.2015 r. do 4.11.2015 r.
***
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazów:
1. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3466/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.10.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul. Balladyny o pow. 144 m², oznaczonej na karcie mapy KM 82, obręb Gdynia, obejmującej działkę nr 752/196 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
2. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3467/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.10.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego o pow. 300 m², obejmującej części działek nr 1005/3 oraz nr 1018/1 oznaczonej na karcie mapy KM 71, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 14.10.2015 r. do 4.11.2015 r.
***
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 20/2015 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Boh. Starówki Warszawskiej 15 m 48, Orzeszkowej 13 m 3A. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 12.10.2015 r. do 2.11.2015 r. Termin do złożenia wniosku przez byłego właściciela 23.11.2015 r.
***
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 19/2015 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Sandomierska 1 m 21, Ledóchowskiego 3 m 6 kl. B, Harcerska 15 m 8, Żelazna 18a m 33, Żelazna 29 m 24, Opata Hackiego 27 m 83, Kartuska 67 m 46.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 9.10.2015 r. do 30.10.2015 r.
Termin do złożenia wniosku przez byłego właściciela 20.11.2015 r.
***
informuje o wywieszeniu - na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok pokoju 428 na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości o pow. 137 m² położonej w Gdyni, przy ul. Gen.Karpińskiego/ Gen. Wittekówny, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 46 obręb Gdynia, jako część działki nr 544/33,dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00078505/5 przeznaczonej do wydzierżawienia. Okres dzierżawy: do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: używanie schodów, muru oporowego i chodnika - dziedzińca - bez prawa grodzenia. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 3433/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 7.10.2015 r. do 27.10.2015 r.

ikona