1218 (1018) 2015-12-04 - 2015-12-10

Po XIV Sesji Rady Miasta Gdyni

W środę 25 listopada 2015 roku, odbyła się XIV Sesja Rady Miasta. Radni przyjęli 23 uchwały. Wśród uchwalonych spraw są m.in. dotyczące:
- Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na lata 2016 - 2020.

Program przedstawia planowane i konsekwentnie realizowane działania zmierzające do ograniczenia spożycia alkoholu oraz zminimalizowania szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze szkodliwego picia. Proponowane w programie działania tworzą system wszechstronnej pomocy dla różnych grup wiekowych.
- Trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania.
Wybudowana przez PKM infrastruktura umożliwiła uruchomienie przewozów pasażerskich na trasie Gdańsk Główny - Port Lotniczy Gdańsk - Gdynia Główna. W lutym 2015 roku Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą realizację w ramach ww. projektu dodatkowego zadania polegającego na budowie trzech kolejnych przystanków kolejowych zlokalizowanych przy linii kolejowej nr 201 tj. m. in. przystanków Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny. Realizacja ww. przystanków umożliwi mieszkańcom Gdyni dostęp do Portu Lotniczego w Rębiechowie oraz tzw. Górnego Tarasu Gdańska. Środki finansowe w wysokości 4 500 000 złotych zostaną przekazane Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w formie dotacji celowej.
- O zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
Za odbiór odpadów selektywnych mieszkańcy po 31.12.2015 r. zapłacą odpowiednio:
- Gospodarstwo domowe do 45 m² - 16 zł
- 45,01-60 m² - 26 zł
- 60.01-80 m² - 30 zł
- o powierzchni powyżej 80 m² - 37 zł.
Za odbiór odpadów, które nie zostaną posegregowane:
- Gospodarstwo domowe do 45 m² - 32 zł
- 45,01-60 m² - 52 zł
- 60.01-80 m² - 60 zł
- o powierzchni powyżej 80 m2 - 74 zł
- O zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie przez Radę Miasta Gdyni przedmiotowej uchwały nie oznacza, że mieszkańcy Gdyni będą musieli ponownie składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Uchwała skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gdyni - jako akt prawa miejscowego, jednak w praktyce jej adresatami będą wyłącznie osoby, które dokonywać będą zmian w deklaracji lub mieszkańcy nowych osiedli mieszkaniowych.
- Przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Move Up to Be Healthy and Happy" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 Erasmus +, Akcja Sport.
Realizacja projektu ma się przyczynić do zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie postaw prozdrowotnych, w tym uprawiania aktywności fizycznej poprzez promowanie sportu powszechnego. Projekt obejmuje szereg działań skierowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli takich jak organizowanie imprez sportowych, prezentowanie metod prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach, warsztaty edukacyjne oraz prowadzenie portalu o charakterze edukacyjno-społecznościowym, które mają na celu zachęcenie dzieci do uprawiania sportu, podniesienie umiejętności nauczycieli nauczania początkowego, zwiększenie poziomu wiedzy rodziców na temat zachowań prozdrowotnych oraz wymianę międzynarodowych doświadczeń. Projekt „Move Up to Be Healthy and Happy" będzie realizowany przez Gdyńskie Centrum Sportu.
- Zmieniająca uchwałę nr III/38/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński".
Zmiana polega na zrezygnowaniu z zapisu określającego maksymalny wiek osób nagradzanych w kategorii debiut artystyczny - 35 lat, ze względu na specyfikę twórczości artystycznej.
- Wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
Coraz częściej zdarza się, że dziecko odbierane jest po czasie określonym w umowie. Chcąc zaprzestać temu zjawisku, uchwalono dodatkową opłatę w wysokości 30 zł za każdą przekroczoną godzinę pobytu dziecka w żłobku, powyżej czasu określonego w umowie. Z projektami wszystkich uchwał można się zapoznać na stronie http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/469_.html