1219 (1019) 2015-12-11 - 2015-12-17

Instruktorzy nauki jazdy

Przypominamy wszystkim instruktorom nauki jazdy, iż zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.   o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz.155, z późn. zm.) instruktor jest obowiązany do 7 stycznia przedłożyć staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego.
Nieprzedłożenie do dnia 7 stycznia 2016 r. zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku 2015 w warsztatach doskonalenia zawodowego skutkować będzie skreśleniem instruktora z ewidencji instruktorów w trybie art. 46 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.