1220 (1020) 2015-12-18 - 2016-01-07

Mniej podtopień i czystsze wody Zatoki Gdańskiej

Duża koncentracja utwardzonych powierzchni w miastach - gęsta zabudowa, ulice oraz chodniki, a do tego duże różnice wysokości terenu, powodują szybki odpływ wód opadowych. Zalane piwnice, podtopienia, głębokie rozlewiska oraz mieszkańcy brnący po kolana w wodzie to częsty widok będący skutkiem gwałtownych ulew. Takich sytuacji mieszkańcy Gdyni doświadczać będą coraz rzadziej. W ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” wykonano zadania, które znacznie ułatwią życie mieszkańcom po gwałtownych ulewach oraz w okresach nagłych wiosennych roztopów.

W ramach projektu wybudowano lub przebudowano ok. 23 km kanalizacji deszczowej w 9 dzielnicach Miasta, w ciągu aż 46 ulic. Na wylotach kolektorów deszczowych do cieków i bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej zainstalowano 51 urządzeń podczyszczających ścieki opadowe i roztopowe (osadniki i separatory substancji ropopochodnych). Modernizacja kanalizacji deszczowej obejmowała m.in. wymianę odcinków istniejącej betonowej kanalizacji na elementy z  rur poliestrowych lub z PCW. Są to nowoczesne materiały, charakteryzujące się długą żywotnością oraz niskim współczynnikiem chropowatości.

Urządzenia podczyszczające zapewniają usuwanie zanieczyszczeń oraz oddzielenie substancji ropopochodnych, które mogą znajdować się w wodach opadowych spływających z ulic i parkingów. Na kanałach deszczowych, których średnica wynosi aż 1600 mm, zainstalowano zespoły urządzeń podczyszczających. I tak: 9 urządzeń pojawiło się  na wylocie kanalizacji deszczowej do Potoku Źródło Marii i 6 urządzeń na kolektorze wzdłuż alei Marszałka Piłsudskiego przy Bulwarze Nadmorskim. Wykonano również konieczne regulacje cieków oraz umocnienia wylotów deszczówki do  potoków: Kacza, Potok Kolibkowski, Potok Źródło Marii, Potok Demptowski – ma to zapobiec rozmywaniu brzegów i dna.

Odpowiedni dobór urządzeń podczyszczających oraz ich prawidłowa eksploatacja, zapewniająca sprawne funkcjonowanie, spowodują trzykrotne zmniejszenie poziomu zawiesin ogólnych oraz pięciokrotne zmniejszenie ilości substancji ropopochodnych trafiających do Bałtyku. W efekcie nastąpi widoczna poprawa jakości wód w strefie przybrzeżnej. Oznacza to także zwiększenie szans na uzyskanie przez gdyńskie plaże certyfikatu Błękitnej Flagi, dowodzącej wysokich, europejskich standardów sanitarnych plaż i kąpielisk morskich, zwłaszcza tych najbardziej reprezentacyjnych – w Śródmieściu oraz Orłowie.

Zbiornik Karwiny Fot. Materiały prasoweNa Potoku Źródło Marii, w dzielnicy Gdyni Karwiny wybudowany został suchy zbiornik retencyjny o pojemności ok. 6 tys. m³. Zbiornik ten może przyjąć tyle wody, ile mieści się w ponad 230 cysternach. W przypadku wystąpienia gwałtownych opadów, czy roztopów w południowo–zachodniej części Gdyni, nadmiar wód znajdzie miejsce właśnie w tym zbiorniku, zabezpieczając tereny leżące poniżej. Inny zbiornik retencyjny przy ulicy Bosmańskiej, po przeprowadzonej renowacji, skuteczniej przyjmuje już nadmiar wód opadowych w dzielnicy Obłuże i Oksywie.

Zrealizowane w ramach Projektu inwestycje zapewniają ochronę przed skutkami zagrożeń wywołanych przez nawalne deszcze oraz wpływają na poprawę jakości wód w ciekach oraz w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej, w tym przeznaczonych do celów rekreacyjnych. W czasie gwałtownych ulew mieszkańcom Gdyni nie grozi już zamiana ulic w rwące potoki, a  tuneli w  rozlewiska. Uzyskana poprawa stanu środowiska w którym żyjemy, poprawia atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną naszego miasta.

Całkowity koszt inwestycji: 70 772 092,27 zł. Kwota dofinansowania ze środków UE:  51 794 618,11 zł.
Więcej informacji o projekcie znajduje się pod adresem www.gdynia.pl/news/inwestycje/deszczowka/7301_html

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Logo

ikona