1220 (1020) 2015-12-18 - 2016-01-07

Ważne informacje! Opodatkowanie garaży i miejsc postojowych

W Wydziale Dochodów tut. urzędu trwa aktualnie ujednolicanie zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży (miejsc parkingowych) stanowiących przedmiot odrębnej własności (odrębna księga wieczysta).
Konsekwencją powyższego może być wyższy wymiar podatku od nieruchomości dla właścicieli ww. lokali niemieszkalnych. Spowodowane jest to zastosowaniem dla garaży (miejsc parkingowych) stawek podatku od nieruchomości przewidzianych jak dla budynków pozostałych.

Powyższe jest zgodne z przepisami prawa, aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnym oraz Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w składzie 7 sędziów NSA Warszawa z dnia 27 lutego 2012 r. FPS 4/11, która jednoznacznie orzeka o sposobie opodatkowania garażu stanowiącego przedmiot odrębnej własności, usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podatkiem od nieruchomości według stawki przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U.2014.849).
Wspomniana wyżej uchwała NSA 7 sędziów z 27.02.2012 r. została podjęta w związku z niejednolitym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania lokali niemieszkalnych – garaży i ma moc wiążącą.

ikona