1229 (1029) 2016-03-11 - 2016-03-17

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro
na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu stojaków rowerowych na terenie Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/stojaki
Termin składania ofert: 18.03.2016 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Joanna Gajewska, tel. 58 761 20 35, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok pokoju 430 na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości o pow. 877 m², będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Krawieckiej, opisanej w obrębie 0020 Obłuże jako działka nr 1981 (arch.dz.nr 79, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025098/2) i działka nr 1980 (arch. dz. nr 82, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00023858/4) - przeznaczonych do wydzierżawienia.
Okres dzierżawy: do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działki przydomowe.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 4200/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 2.03.2016 r. do 23.03.2016 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów stanowiących załączniki do Zarządzeń:
1. nr 4194/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 1.03.2016 r. - nieruchomości położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej 54 o pow. 130 m², obejmującej część działki nr 437 obręb 0017 Karwiny przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok.
2. nr 4195/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 1.03.2016 r. - nieruchomości położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej 58 o pow. 142 m², obejmującej część działki nr 437 i część działki nr 487 obręb 0017 Karwiny przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok.
3. nr 4196/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 1.03.2016 r. - nieruchomości położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej 58 A o pow. 315 m², obejmującej część działki nr 487 obręb 0017 Karwiny przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. nr 4197/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 1.03.2016 r. - nieruchomości położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej 60 o pow. 249 m², obejmującej część działki nr 487 obręb 0017 Karwiny przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
5. nr 4214/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 1.03.2016 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej / Korzennej 3A o pow. 56 m², obejmującej część działki nr 790 obręb 0017 Karwiny przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 2.03.2016 r. do 22.03.2016 r.

 

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów stanowiących załączniki do Zarządzeń:
1. nr 4194/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 1.03.2016 r. - nieruchomości położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej 54 o pow. 130 m², obejmującej część działki nr 437 obręb 0017 Karwiny przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok.
2. nr 4195/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 1.03.2016 r. - nieruchomości położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej 58 o pow. 142 m², obejmującej część działki nr 437 i część działki nr 487 obręb 0017 Karwiny przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok.
3. nr 4196/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 1.03.2016 r. - nieruchomości położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej 58 A o pow. 315 m², obejmującej część działki nr 487 obręb 0017 Karwiny przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia, że na wniosek z 18.12.2015 r. Gminy Miasta Gdynia reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Stępa, została wydana w 9.02.2016 r. decyzja nr RAAII.6740.490.2015.AG-50/ rozbud. ulicy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni - zadanie 2", zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 40, 39, 41, 1154, 35, (27*), 38, 33, (44*) obręb Działki Leśne 0013 (archiwalne numery działek: 157, 443/156, 444/156, 150, 402, KM 57, 153/13, 155/12, 150/11, KM 140, 441/10, KM 141).
* działki objęte projektem podziału
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 418 (tel. 58 66 82 404) w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 -1 1.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Afrodyty stanowiącej część działki nr 1180 Chwarzo-Wiczlino, o łącznej powierzchni 1361 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na rzez poszczególnych właścicieli nieruchomości przy ul. Afrodyty, na czas oznaczony - 3 lata, z przeznaczeniem na działki przydomowe (załącznik do Zarządzenia nr 4216/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 1.03.2016 r.). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 2.03.2016 roku do 23.03.2016 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
Zarządzeniem Nr 4207/16/VII/R z 1.03.2016 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą:
prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego.
Podstawą unieważnienia, jest okoliczność niespełnienia przez złożone oferty wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy Skwerze Kościuszki - al. Jana Pawła II (działka nr 2912, obręb 26) o pow. 15 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1.05 do 28.08 w latach 2016 - 2018 w trybie bezprzetargowym na rzecz firmy „Gostarmedia" z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowego pawilonu-prowadzenie działalności handlowej- sprzedaży oficjalnych pamiątek Miasta Gdyni, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4217/16/VII/P z 1.03.2016 roku.
Wykaz wywieszono na okres od 3.03.2016 roku do 24.03.2016 roku.

ABK Nr 4 informuje
o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności przemysłowo handlowo usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 10.03.2016 r. do 30.03.2016 r.