1239 (1039) 2016-06-10 - 2016-06-16

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
1)     uchwały nr XXI/495/16 z 25 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego, obejmującego obszar, którego granica przebiega następująco:
– od północy – obejmując pas drogowy ul. Hutniczej,
–     od wschodu – wzdłuż granic działek nr 1125, 1124, 1242, 1245, 1247, 1292, 1279 i 1651 obręb 0010, obejmując je,
–     od południa – wzdłuż terenów kolejowych obejmując działki nr 1240, 1412, 1472 i 1355 obręb 0010 oraz wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia,
–     od zachodu – wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni oraz granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – Osiedla Meksyk;
2)     uchwały nr XXI/496/16 z 25 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa, obejmującego obszar, którego granica przebiega następująco:
–     od zachodu i północy – wzdłuż zachodniej i północnej linii rozgraniczającej ronda im. Macieja Brzeskiego, zachodniej linii rozgraniczającej ul. Łużyckiej, północnej granicy działek: nr 855, nr 859, nr 860, nr 866, nr 874 i nr 876 (obręb 0019) i przedłużenia tej granicy do działki nr 4 (obręb 0025) i wzdłuż wschodniej granicy tej działki do północnej linii rozgraniczającej terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, terenu byłej zajezdni komunikacji miejskiej pod poszerzenie ul. Stryjskiej (04 KZ 1/2, (2/2)),
– od wschodu – wzdłuż wschodnich granic działek: nr 177, nr 23, nr 24, nr 25 i nr 118 (obręb 0025),
– od południa – wzdłuż południowych granic działek: nr 95, nr 17, nr 18 i nr 19 (obręb 0025), wschodniej granicy działek nr 6, nr 7, nr 8, nr 120, południowej granicy działek nr 175 (obręb 0025) i działek nr 1057, nr 1060, nr 1028 (obręb 0019) i wzdłuż południowej linii rozgraniczającej ul. Stryjskiej.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do 6.07.2016 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 18-30,  oznaczonej jako działki w obrębie Wzgórze Św. Maksymiliana o numerach 110 oraz  114 (KW GD1Y/00024365/8), 111 (KW GD1Y/00037991/9), 112 (KW GD1Y/00111236/2), 113 (KW GD1Y/00012816/8) i 131 (KW GD1Y/00040140/3), o łącznej powierzchni 5485 m², przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 4716/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdynia z 1 czerwca 2016r. wywieszony został na okres od 2.06.2016 r. do 23.06.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 353) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 4 lipca 2016 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

***
ABK Nr 4
informuje o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności przemysłowo handlowo-usługowej. Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 10.06.2016 r. do 30.06.2016 r.

***
Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących
ogłasza nabór na stanowisko konserwator w wymiarze 1 etatu.
Więcej informacji na stronie http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5858_113234.html

***
Zespół Szkół nr 15 (ul. Jowisza 60)
zatrudni nauczyciela matematyki na 12/18 etatu oraz nauczyciela biologii-przyrody na 7/18 etatu. CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zs15.pl do 30.06.2016 r.

***
Automobilklub Morski
właściciel budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 28 poszukuje wykonawcy robót polegających na remoncie elewacji frontowej i tylnej oraz remontu schodów zewnętrznych. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszu na renowację zabytków.
Informacje na temat zakresu prac można uzyskać pod adresem ul. I Armii Wojska Polskiego 28 lub pod nr. tel. 502 543 115. Pisemne oferty należy złożyć w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w „Ratuszu”.

***
Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu nr 10/2016 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Nauczycielska 5 m. 24, ul. Muchowskiego 4 m. 2, ul. Boh. Starówki Warszawskiej 16 m. 25. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 6.06.2016 r. do 27.06.2016 r.

***
Wspólnota Mieszkaniowa „Świętojańska 56”
poszukuje wykonawców na wykonanie remontu elewacji przedniej/frontowej budynku. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni. Remont powinien odbyć się pomiędzy 15 sierpnia a 30 października br. Szczegóły (warunki szczegółowe oraz specyfikacja) można uzyskać pod adresem 3 Maja 37 D/3 codziennie w godz. 10.00-18.00, tel. 58 661 65 22, e-mail: biuro@mikmar.pl. Pisemne oferty należy składać w ciągu 10 dni od ukazania się ogłoszenia w siedzibie administracji przy ul. 3 Maja 37 D/3 lub e-mail: biuro@mikmar.pl.

***
Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących
poszukuje 2 kandydatów na stanowisko pomocy kuchennej w wymiarze pełnego etatu. Zatrudnienie nastąpi od 22 sierpnia.
Więcej informacji na stronie http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5858_113034.html

ikona