1240 (1040) 2016-06-17 - 2016-06-22

Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych (ul. Morska 79)
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.225.000 euro na robotę budowlaną polegającą modernizacji instalacji elektrycznych – etap I w budynku szkoły Zespołu Szkół Mechanicznych.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 czerwca 2016 r.; nr 80437 - 2016. Wymagany termin realizacji: 26.08.2016 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki ust. 22 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz.2164 oraz SIWZ. SIWZ dostępna jest na stronie szkoły: www.zsm.gdynia.pl i stronie BIP oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-14.00. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 28.06.2016r. do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie szkoły 28.06.2016 r. o godz. 10.30.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty brutto – 90%, okres wykonania zamówienia – 10%. Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są: Leszek Igielski i Monika Luks (pon.-pt. 8.00-14.00). Dane kontaktowe: tel. 58 621-68-91, fax 58 621-82-32; www.zsm.gdynia.pl.
***

Dyrektor ZSO 4 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 207
zatrudni na pełnym etacie konserwatora/rzemieślnika od 1 lipca 2016 roku. Mile widziane udokumentowane doświadczenie. CV i podania proszę składać w sekretariacie w zamkniętych kopertach. Nabór prowadzi kierownik administracyjny dr Jarosław Kłodziński.

***
Dyrektor Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem”
zatrudni od 1 września 2016 r. specjalistę ds. kadr w wymiarze 0,25 etatu.
Wymagania: wykształcenie minimum średnie. Podstawowe obowiązki: prowadzenie dokumentacji kadrowej, sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu kadr itp. Oferty pracy należy składać lub przesyłać na adres: Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem” w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 199A, e-mail: p42gdynia@wp.pl w terminie do 30 czerwca z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. kadr”.
Szczegółowe informacje na stronie BIP placówki: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6470_113227.html?podk=4823.


***
Dyrektor Gimnazjum nr 4

poszukuje nauczyciela zajęć artystycznych na zastępstwo na I półrocze roku szkolnego 2016/2017.
Wymiar godzin dydaktycznych ok. 12. CV należy przesyłać na adres e-mail szkoły:
gimnazjum4.gdynia@gmail.com do 30 czerwca. Informacje pod nr. tel. 58 663 79 88.

***
Właściciel budynku przy ul. 10 Lutego 25
poszukuje wykonawcy prac remontowo-renowacyjnych w zakresie wykonania elewacji tylnej budynku.
Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszu na renowację budynków. Szczegóły robót oraz wgląd do projektu pod adresem e-mail: 10lutego25@wp.pl. Pisemne oferty (z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych prac) należy składać w terminie do 14 dni od ukazania się ogłoszenia w „Ratuszu” na adres e-mail: 10lutego25@wp.pl .

***
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
zatrudni od 1.09.2016 r. nauczyciela przyrody w szkole podstawowej w wymiarze 15/18 etatu.
Dokumenty: CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje i staż pracy należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Władysława IV 54) do 30 czerwca. Szczegóły pod nr. tel. 58 620 56 55.

***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
zatrudni nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz.
Wymagania: przygotowanie pedagogiczne, umiejętność prowadzenia zajęć w rzeczywistych warunkach pracy (w warsztatach szkolnych). Wymiar godzin dydaktycznych 22.
Zgłoszenia należy kierować na e-mail: kadry.zshg@wp.pl. Szczegóły: zshg@poczta.onet.pl lub tel. 58 620 12 89.

***
Wspólnota Mieszkaniowa (ul. Śmidowicza 71B)
poszukuje wykonawcy prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji tylnej domu podoficerskiego w Zespole Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej (ul. Śmidowicza 71B). Prace objęte są dofinansowaniem z funduszu na renowację zabytków.
Szczegóły w administracji „BOJAR” s.c., ul. Żwirki i Wigury 12, tel. 58 620 18 64. Pisemne oferty (z wyszczególnieniem kosztu poszczególnych punktów prac) należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się „Ratusza” na adres: BOJAR s.c. Zarządzanie Nieruchomościami Bożena i Ryszard Jażdżewscy, 81-597 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 12.


ikona