1241 (1041) 2016-06-24 - 2016-06-30

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 26 sierpnia 2016 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 22 sierpnia 2016 roku.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy:
ul. Małokackiej o pow. 4849 m2; ul. Mitry 7A o pow. 1767 m2; ul. Siemiradzkiego 1A o pow. 468 m2; ul. Krzywoustego o pow. 9095 m2; ul. J.Heidricha o pow. 1489 m2; ul.  Chwaszczyńskiej 155  o pow. 43942 m2; ul. Hutniczej 63 o pow. 11631 m2; ul. Kielnieńskiej o pow. 2358 m2; i ul. Redłowskiej 28 o pow. 729 m2.
    Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 17.06.2016 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (58) 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr IX/131/15 z dnia 27 maja 2015 r. oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XII/219/15 z dnia 23 września 2015 r.  do publicznego wglądu wyłożono:
1)     projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J.  Korzeniowskiego oraz W. Stwosza obejmującego działki nr 789, 787, 752, 782, 786 oraz 868, obręb 0016 (poprzednie numery 809/297, 1067/296, 1215/300, 293, 1066/296 oraz 1195/127),
2)     projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północy – wzdłuż ulicy Wiceadm. K. Porębskiego, od wschodu – wzdłuż ulicy Żeliwnej i ciągu pieszego, od południa i zachodu – wzdłuż granicy terenu szkolnego (Zespół Szkół nr 11) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.07.2016 r. do 26.07.2016 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00, w sobotę w godz. 11.00 – 20.00, w niedzielę w godz. 11.00 – 18.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Z projektami planów można również zapoznać się w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 w dni powszednie  w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami  w projektach planów miejscowych odbędą się w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) w dniach:
1)     13.07.2016 r., o godz. 17.00 – dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J.  Korzeniowskiego oraz W. Stwosza;
2)     20.07.2016 r., o godz. 17.00 – dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 9.08.2016 r. Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

***

Dyrektor ZSO 4 (ul. Płk. Dąbka 207)
zatrudni na pełnym etacie konserwatora/rzemieślnika od lipca 2016 roku. Mile widziane udokumentowane doświadczenie. CV i podania proszę składać w sekretariacie w zamkniętych kopertach do 15 lipca. Nabór prowadzi kierownik administracyjny dr Jarosław Kłodziński.

***

Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro na czyszczenie i konserwację separatorów substancji ropopochodnych na terenie Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/separatory. Termin składania ofert: 11.07, godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 8.00-15.00 w sprawach merytorycznych: Izabela Kapkowska, Ilona Pawlak, tel. 58 761 20 27, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 88.
 
***

Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na wykonanie robót awaryjno-naprawczych i odmuleń w ciekach na terenie Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/cieki. Termin składania ofert: 11.07, godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych w godz. 8.00-15.00: Aleksandra Popowicz, tel. 58 761 20 51, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi  (ul. Cylkowskiego 5)
zatrudni osobę na stanowisko  starszego intendenta w wymiarze ¾ etatu. Termin składania dokumentów do 1 lipca 2016 r. do godz. 15.00.
Informacje o warunkach przyjęcia i składanych dokumentach można uzyskać pod nr tel. 58 622 14 34.

***

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
zatrudni nauczyciela praktycznej  nauki  zawodu w zawodzie kucharz.
Wymagania: przygotowanie pedagogiczne, umiejętność  prowadzenia zajęć w rzeczywistych warunkach pracy (w warsztatach szkolnych).
Wymiar godzin dydaktycznych 22.
Zgłoszenia należy kierować na email: kadry.zshg@wp.pl. Tel. (58) 620-12-89.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi  (ul. Cylkowskiego 5)
zatrudni osobę na stanowisko  starszego intendenta w wymiarze ¾ etatu. Termin składania dokumentów do 1 lipca 2016 r. do godz. 15.00.
Informacje o warunkach przyjęcia i składanych dokumentach można uzyskać pod nr tel. 58 622 14 34.