1241 (1041) 2016-06-24 - 2016-06-30

Porozumienie Burmistrzów – perspektywy dla Gdyni

Komitet Regionów został powołany Traktem Unii Europejskiej jako organ konsultacyjny Unii w celu zaangażowania władz lokalnych i regionalnych (regionów, miast i gmin) w proces tworzenia prawa wspólnotowego. Jedną z inicjatyw jest Porozumienie Burmistrzów (Convenant of Mayors) skupiające ponad 6700 regionów i miast i reprezentujące ponad 200 milionów obywateli.
Obecnie wdraża działania na rzecz zrównoważonej energii i aktywnie przyczynia się do transformacji sektora energetycznego w Europie. Ambasadorowie Porozumienia Burmistrzów, w tym radny Gdyni, Stanisław Szwabski, są zaangażowani w działania w dziedzinie klimatu.
Sygnatariusze Porozumienia mają wsparcie techniczne ze strony UE oraz możliwość skorzystania z finansowania dla projektowania i wdrażania działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Gdynia przystąpiła do Porozumienia Burmistrzów w lutym 2011. Przyjęła „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii do roku 2020” (SEAP) oraz „Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020” będący aktualizacją dokumentu SEAP. Plan wskazuje zadania związane z obniżeniem zużycia energii w budynkach, oświetleniu, transporcie publicznym wraz ze zwiększeniem produkcji energii z odnawialnych źródeł energii oraz z kogeneracji, także ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Podjęte działania obejmowały większość zadań gospodarki komunalnej w Gdyni. Na liście priorytetów znalazła się dalsza modernizacja taboru transportu publicznego, w tym autobusy spełniające normę Euro-6, autobusy na paliwo alternatywne, trolejbusy z bateriami litowo-jonowymi, termomodernizacja szkół i budynków mieszkalnych, a także dalszą modernizację oświetlenia miejskiego, rozbudowę sieci dróg rowerowych, budowę węzłów integracyjnych oraz budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 400kW, a także działania promocyjne i edukacyjne.