1243 (1043) 2016-07-15 - 2016-07-28

Miejsca gromadzenia odpadów do poprawy

Pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami UM Gdyni dokonali na terenie miasta inwentaryzacji miejsc gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej po kątem spełniania wchodzącego w życie 1 stycznia 2017 r. wymogu. Według przepisów, pojemniki muszą zostać usytuowane za ogrodzeniem i pod dachem oraz rozmieszczone w sposób zapewniający pozbycie się odpadów zmieszanych i segregowanych w jednym miejscu.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że większość miejsc gromadzenia odpadów na terenie Gdyni spełnia powyższe wymogi, jednakże ponad 700 z nich wymaga dostosowania od przepisów prawa miejscowego.

Przypominamy zarządcom nieruchomości wielorodzinnych w Gdyni, że 1 stycznia 2017 r. mija 1,5-roczny okres przejściowy na dostosowanie miejsc gromadzenia do wymogów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni - mówi Bartosz Frankowski, naczelnik Wydziału Środowiska - Zarządcy nieruchomości, tam gdzie to konieczne, winni podjąć działania organizacyjne i inwestycyjne dostosowując miejsca gromadzenia odpadów w taki sposób. W najbliższych dniach zarządcy nieruchomości otrzymają listowne powiadomienia dotyczące konkretnych miejsc gromadzenia odpadów, gdzie należy podjąć działania wraz z opisanym problemem. Do wejścia w życie tych wymagań pozostało niecałe pół roku, dlatego ci zarządcy nieruchomości którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni niezwłocznie podjąć działania mające na celu doprowadzenie miejsca gromadzenia odpadów do wymagań Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.

Stworzenie na nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów spełniającego wymogi prawa miejscowego spowodują znaczną poprawę estetyki na nieruchomości i szerzej całego miasta, ale także zapewnią wygodę i pełną dostępność segregacji dla mieszkańców, co przełoży się na zachęcenie mieszkańców do jeszcze lepszej segregacji odpadów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasto Gdynia uruchomiło procedurę udostępniania terenów gminnych w celu realizacji osłony śmietnikowej spełniających wymogi prawa miejscowego w bardzo preferencyjnej stawce 2,42 zł/m2 rocznie.

Szczegóły dotyczące udostępnienia terenu gminnego dostępne:

http://www.gdynia.pl/bip/sprawy/do/zalatwienia/info/4298_85719.html