1248 (1048) 2016-09-16 - 2016-09-22

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5080/16/VII/R z dnia 13.09.2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub fundacjom, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MPiPS z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29 poz. 72 z późn. zm.), na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą: prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.
Przewidywana kwota dotacji w 2016 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 20 000,00 PLN.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i  GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 2.11.2016 r. do 31.07.2018 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty  składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl –  termin składania ofert do dnia 6 października 2016 r. do godz. 14.00.
2. Ostatnia strona oferty w wersji papierowej  – termin składania ofert do 7 października 2016 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Poprawa sprawności niepełnosprawnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszkańców Gdyni.     
Termin składania ofert ustala się do dnia 30 września 2016 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl, potwierdzenie złożenia oferty wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 do 3 października 2016 r. do godz. 15.00. 
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. 

***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XVII/375/16 z dnia 9 marca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów obejmującego działki nr 2213 i 2214 położone przy skrzyżowaniu ulic Strzelców i Dragonów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 26.09.2016 r. do 17.10.2016 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, w sobotę w godz. 11.00-18.00, w niedzielę w godz. 11.00-16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 5.10.2016 r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2016 r. Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia się o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)  Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXIII/555/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od zachodu – wzdłuż ul. H. Sienkiewicza, od północy – obejmując nieruchomość przy ul. Sienkiewicza 25, od wschodu – wzdłuż górnej krawędzi klifu,
od południa – wzdłuż ul. W. Stwosza.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do 10.10.2016 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego znajdującej się na III piętrze przy pok. 342, wykazu nieruchomości położonej przy ul. I Armii Wojska Polskiego 13, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym. Wymieniona nieruchomość oznaczona jest ewidencyjnie w obrębie 16 Kamienna Góra nr 94 i 93 łącznego obszaru 2363m2 , objęta jest księgą wieczystą KW GD1Y/00033874/5. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4929/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.08.2016 roku wywieszony został na okres 21 dni, od 10.08.2016 r. do 2.09.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 15/2016 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Widna 13/13, Romanowskiego 6 kl. B/16, Śląska 52/11, Harcerska 15/8, Chylońska 33/62, Komandorska 22-24 kl. B/5, Denhoffa 4/2, Gniewska 24/2, Komandorska 46 kl. A/11, Opata Hackiego 15 kl. C/14, Swarzewska 60/13, Chylońska 33/56, Młyńska 17/76, Żelazna 16 kl. A/12, Nauczycielska 5/51,Powstania Wielkopolskiego 76 kl. E/11, Wójta Radtkego 43/15.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 8.09.2016 r. do 29.09.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5052/16/VII/R z dnia 06.09.2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni.”
Przewidywana kwota dotacji w 2016 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 185.296,00 PLN.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i  GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.11.2016 r. do 31.10.2021 r.
Termin składania ofert ustala się do 30 września 2016 r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Grabowo 2).
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w BIP MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.

***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni – część działki nr 74 o pow. 126 m2 i część działki nr 72 o pow. 11 m2 obręb nr 0015 Grabówek, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 8.09.2016 r. do 28.09.2016 r.

***
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17
zatrudni pracownika obsługi – pomoc nauczyciela (czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci niepełnosprawnych ruchowo) w wymiarze ½ etatu.
Szczegóły pod nr. tel. 58 620 72 25. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Witomińska 25/27) do 29 września.

***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
zaprasza do składania ofert na prowadzenie bufetu szkolnego. Szkoła udostępnia pomieszczenie o powierzchni 50 m2. Oferty należy składać w siedzibie (ul. Morska 79) do 30.09.2016 r. w zamkniętych kopertach. Szczegóły pod nr. tel. 58 621 68 91.

***
Dyrektor Przedszkola nr 8
ogłasza konkurs na stanowisko pracownika ds. kadrowych w wymiarze 0,125 etatu na zastępstwo. Praca od listopada 2016 r. Aplikację wraz z wymaganymi  załącznikami należy składać do 30 września 2016 r. w godz. 7.00-14.00 w siedzibie (ul. Kapitańska 15). Szczegóły pod nr. tel. 58 620 36 79 lub na stronie gdynia.pl/bip/BIPInfo/4798_html lub w siedzibie.

***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10
zaprasza do składania ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego w placówce (ul. Morska 192).
Szkoła dysponuje oddzielnym pomieszczeniem o powierzchni 6 m2 z bieżącą wodą.  Szczegółowych informacji o warunkach wynajmu udziela kierownik administracyjny (nr tel. 58 623 06 33).


ikona