Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1251 (1051) 2016-10-07 - 2016-10-13

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00005112/1, przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat na prowadzenie działalności w branży przemysłowej, handlowej, usługowej – nieuciążliwej  – w pawilonie handlowym stanowiącym nakłady wynajmującego.
Pawilon handlowy nr 360 o powierzchni 9,60 m² położony na Placu Targowym. Dla nieruchomości wymienionej w §1 ustala się wywoławczą stawkę czynszu najmu miesięcznego w wysokości 121,08 zł + 23 % VAT.
Przetarg odbędzie się 20 października 2016 r. o godz.10 w sali 105 na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Wadium w kwocie 2000,00 zł oraz kaucję w wysokości 5.000,00 zł tytułem zabezpieczenia podpisania przez przyszłego najemcę umowy najmu płatne do 18 października 2016 r. na konto depozytowe w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub płatne gotówką w terminie do 18 października 2016 r. do 14.30 w kasie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala mieszkańców, kasa C).
Szczegółowe warunki najmu nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 421 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni i pod nr tel. 58 668 85 33 i 58 668 85 11 oraz na stronie www.investgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na IV piętrze obok pokoju 430 wykazów nieruchomości:
– wykazu nieruchomości o pow. 476 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, oznaczonej w obrębie 0009 Babie Doły jako część działki nr 127 (arch. dz. 1062/10, powstała z podziału dz. 1062/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej na okres do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka ogrodnicza, zieleń ozdobna. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 5129/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
– wykazu nieruchomości o pow. 1373 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, oznaczonej w obrębie 0009 Babie Doły jako część działki nr 127 (arch. dz. 1062/10, powstała z podziału dz. 1062/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6). Okres dzierżawy: do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: uprawy jednoroczne. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 5122/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 28.09.2016 r. do 19.10.2016 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę placu zabaw przy ul. Chylońskiej w Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/placchylonska. Termin składania ofert: 11.10.2016 r. godz. 10.00, w siedzibie zamawiającego (ul. 10 Lutego 24) w pok. 407.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację nawierzchni w technologii płyt YOMB ul. Kazimierza Małkowskiego w Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/malkowskiego.
Termin składania ofert: 11.10.2016 r. godz. 11.00, w siedzibie zamawiającego (ul. 10 Lutego 24) w pok. 407.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę wybiegu dla psów przy ul. Godebskiego w Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/psiwybieg.
Termin składania ofert: 12.10.2016 r. godz. 10.00, w siedzibie zamawiającego (ul. 10 Lutego 24) w pok. 407.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę placu zabaw na Skwerze Sue Ryder w Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/sueryder.
Termin składania ofert: 11.10.2016 r. godz. 13.00, w siedzibie zamawiającego (ul. 10 Lutego 24) w pok. 407.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę energii elektrycznej, dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych oraz innych Gmin, w tym działających  w partnerstwie: Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów - NORDA wraz z innymi gminami i powiatami, a także z jednostkami organizacyjnymi i spółkami komunalnymi tych gmin i powiatów oraz Akademią Morską w Gdyni, w 2017 r. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/energia.
Termin składania ofert: 18.10.2016 r. godz. 12.00, w siedzibie zamawiającego (ul. 10 Lutego 24) w pok. 407.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB ul. Kardynała Wyszyńskiego w Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/wyszynskiego.
Termin składania ofert: 11.10.2016 r. godz. 12.00, w siedzibie zamawiającego (ul. 10 Lutego 24) w pok. 407.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodnika ulicy Boisko w Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/boisko.
Termin składania ofert: 14.10.2016 r. godz. 10.00, w siedzibie zamawiającego (ul. 10 Lutego 24) w pok. 407.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z obiektami inżynierskimi i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ul. Sezamowej w Gdyni. Pełna treść ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/sezamowa.
Termin składania ofert: 13.10.2016 r. godz. 10.00, w siedzibie zamawiającego (ul. 10 Lutego 24) w pok. 407.
***
Gimnazjum nr 4
podejmie współpracę na nauczanie indywidualne z dyspozycyjnymi nauczycielami: historii i WOS-u – pilne, języka polskiego, języka angielskiego.
CV należy przesyłać na adres e-mail szkoły: sekretariat@gimnazjum4.eu lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły do 14.10.2016 r.

***
Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego
wynajmie pomieszczenie  o powierzchni 7 m2 z bieżącą wodą na prowadzenie sklepiku szkolnego. Zgłoszenia/oferty do 21.10.2016 r. w sekretariacie (ul. Kopernika 34) lub mailowo: sekretariat@vilo.org. Dodatkowych informacji udziela kierownik administracyjny  (nr tel. 58 622 22 33 w. 39).

***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z obiektami inżynierskimi i odtworzeniem nawierzchni jezdni na ul. Sezamowej w Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/sezamowa.
Termin składania ofert: 13.10.2016 r. godz. 10.00, w siedzibie zamawiającego (ul. 10 Lutego 24) w pok. 407.
***
ABK Nr 4
informuje o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 7.10.2016 r. do 27.10.2016 r.

ikona