1253 (1053) 2016-10-21 - 2016-10-27

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę schodów terenowych łączących ul. Waleriana Szefki z ul. Ks. Siega w Gdyni wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/szefkiroboty.
Termin składania ofert: 26.10.2016 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodnika w ciągu ul. Wielkopolskiej w Gdyni na odcinku od ul. Kowieńskiej do pos. nr 45A (prawa strona).
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/wielkopolska.
Termin składania ofert: 26.10.2016 r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego, pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania: „Budowa schodów terenowych łączących ul. Waleriana Szefki z ul. Ks. Siega w Gdyni wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/szefkinadzor.
Termin składania ofert: 26.10.2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego, pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodnika na ul. Marii Curie-Skłodowskiej 15, 17, 19 w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/sklodowskiej.
Termin składania ofert: 31.10.2016 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, pok. 407.

***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o lasach z 28 września 1991 roku (tj. Dz. U z 2015 poz. 349, 671, 1322, 2100 ze zm.), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących Lasy Komunalne Miasta Gdyni od 17 października 2016 r. na okres 60 dni. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, Biuro Ogrodnika Miasta (al. Zwycięstwa 291A), w godz. 8.00-14.00. Wnioski w sprawie planu należy składać na piśmie lub pocztą mailową: ogrodnik.miejski@gdynia.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie 30 dni od daty wyłożenia.

***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do 5.225.000.000 euro w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207) w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Termin składania ofert: do 28 października do godz. 11.30 w sekretariacie CKZiU nr 2.
SIWZ oraz dokumentacja remontowa jest na stronie BIP www.gdynia.pl.
Kontakt: Jarosław Kłodziński (kierownik administracyjny) 58 669 97 12 lub 601 658 812.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych:
– przy ul. Starowiejskiej 24
(działka nr 1215, obręb 26) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na podwórze przylegające do budynku mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej 24, miejsca postojowe oraz lokalizację osłony śmietnikowej na potrzeby członków Wspólnoty Mieszkaniowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5176/16/VII/P z dnia 11.10.2016 roku;
– przy ul. Armii Krajowej 24 (część działki nr 2903 obręb 26) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na podwórze na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5175/16/VII/P z dnia 11.10.2016 roku.
Wykazy wywieszono na okres od 13.10.2016 roku do 4.11.2016 roku.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu zabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żwirowej 43, oznaczonej jako działka nr 1398, obręb 12 – Cisowa, o powierzchni 690 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00017303/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 5140/16/VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr z 5.10.2016 r., wywieszony został na okres od 7.10.2016 r. do 28.10.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Bydgoskiej (cz. działki nr 1183 obręb nr 13 Działki Leśne o pow. 80 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok (załącznik do Zarządzenia NR 5159/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.10.2016 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 12.10.2016 r. do 2.11.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5157/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.10.2016 roku nieruchomości położonej przy ul. Legionów 66 o pow. 60 m², obejmującej część działki nr 1584/2 obręb 0030 Wzgórze św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 13.10.2016 r. do 3.11.2016 r.

***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko konserwatora w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania: wykształcenie zawodowe, uprawnienia SEP do 1KV. Dokumenty należy składać do 31 października w sekretariacie (ul. Morska 79). Więcej informacji pod tel. 58 621 68 91.

ikona