1255 (1055) 2016-11-04 - 2016-11-17

Po XXV sesji Rady Miasta Gdyni

W środę 26 października odbyła się XXV Sesja Rady Miasta, podczas której radni przyjęli 24 uchwały. Pozytywnie rozpatrzono: określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowe i miejscowe, a także przyjęto Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni.
Ponadto, podjęto uchwały w sprawach:
– Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy.
– Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni. Wzorem lat ubiegłych proponuje się przyjąć maksymalne stawki podatku od nieruchomości.
– Opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni. Rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
– Opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni. W projekcie uchwały na 2017 rok wysokość stawki została zróżnicowana w zależności od formy, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także lokalizacji targowiska. Wszystkie stawki mieszczą się w ramach górnej granicy określonej przez Ministra Finansów na rok 2017.
– Zmiany uchwały nr XXII/529/16 Rady Miasta Gdyni z 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych.
– Powołania koordynatorów Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Nowymi koordynatorami Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni zostały: Marta Otrębska i Oktawia Gorzeńska. Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta odbędzie się 14 listopada.
– Przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni na lata 2016-2025 jest efektem działań realizowanych w ramach unijnego projektu CIVITAS DYN@MO. Plan obejmuje zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, intermodalność, transport drogowy, zarządzanie mobilnością, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych, logistykę miejską, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy promocję ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów.