1260 (1060) 2016-12-16 - 2016-12-22

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 1 czerwca do 28 września w latach 2017, 2018, 2019 nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni położoną w Gdyni przy al. Jana Pawła II.
Wydzierżawiający jest właścicielem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy al. Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3018 obręb 26 (Śródmieście) o powierzchni 858 m², zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni KW GD1Y/00028572/0. Nieruchomość jest niezabudowana. Przedmiot dzierżawy przeznacza się na urządzenie i prowadzenie w strefach A,B,C działalności gastronomicznej, a przynajmniej w jednej ze stref działalności wyrobów cukierniczych (lody, kawa, inne). Dopuszcza się możliwość sprzedaży wyrobów alkoholowych. Wyłącza się gastronomię związaną z grillowaniem i wędzeniem. Urządzenie i prowadzenie w strefie D animacji z atrakcjami dla najmłodszych (plac zabaw) - zgodnie z przyjętą zasadą zagospodarowania terenów wokół fontanny. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NR 1105 Uchwała Nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.11.2009 roku dopuszczający dla tej lokalizacji obiekty tymczasowe z działalnością usługowo-gastronomiczną.
Część jawna przetargu odbędzie się 15 lutego 2017 r. o godz. 11.00 w sali 101 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).
Wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) płatne w terminie do 13 lutego 2017 r. przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr rachunku: 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta wydzierżawiającego
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni w Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w terminie do 14 lutego 2017 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenie przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 58 668 81 49 oraz na stronie urzędu www.inwestgdynia.pl.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 13 stycznia 2017 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 9 stycznia 2017 roku.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Przemyskiej 20 o pow. 315 m2, ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Mrongowiusza o pow. 589 m2, ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2, ul. Źródło Marii o pow. 553 m2, ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m2, ul. Leszczynki 175 o pow. 690 m2, ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Kormorana 24 o pow. 632 m2, ul. Kormorana 26 o pow. 633 m2, ul. Kormorana 28 o pow. 650 m2, ul. Łabędziej 9 o pow. 632 m2,, ul. Łabędziej 11 o pow. 630 m2, ul. Łabędziej 13 o pow. 613 m2, ul. Snycerskiej 13 o pow. 350 m2, ul. Częstochowskiej 42 o pow. 351 m2, ul. Żeliwna 38A o pow. 652 m2, ul. Działowskiego 13 o pow. 354 m2 i ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki” 9.12.2016 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 45, oznaczonej jako działki nr 1187, 1191, 1192, obręb 21 – Oksywie, o łącznej powierzchni  467 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00006342/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Sprzedaży będzie podlegać udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni.
Wykaz nr 5405/16/VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5405/16/VII/P z 6.12.2016 r., wywieszony został na okres od 8.12.2016 r. do 29.12.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – działka nr 447 o pow. 55 m2 obręb nr 0022 Orłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 7.12.2016 r. do 27.12.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – część działki nr 3754 o pow. 61 m2 obręb nr 0019 Mały Kack przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 12.06.2016 r. do 1.01.2017 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5418/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.12.2016 roku – nieruchomości położonej przy ul. Harcerskiej o pow. 22 m², obejmującej część działki nr 698 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 08.12.2016 r. do 29.12.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie (część działki nr 659 obręb nr 15 o powierzchni 16 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok – z przeznaczeniem na lokalizację osłony śmietnikowej do selektywnego gromadzenia odpadów, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5429/16/VII/P z 6.12.2016 roku.
Wykaz wywieszono od 8 grudnia 2016 roku na okres 21 dni.

***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – część działki nr 3759 o pow. 99 m2 obręb nr 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 7.12.2016 r. do 27.12.2016 r.

***
Gimnazjum nr 3
zatrudni specjalistę d/s kadr w wymiarze 3/4 etatu od 1.01.2017 r.
Kontakt: biuro@gimnazjum3.gdynia.pl, tel. 58 623 67 45, adres: ul. Gospodarska 1.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 429, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 5433/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 06.12.2016r.) położonej przy ul. Modlińskiej jako część działek o numerach 713 i 772 obręb 0018 Leszczynki o łącznej powierzchni 94 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na zieleń ozdobną. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 8.12.2016 r.

***
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 6
zatrudni nauczyciela matematyki i chemii (w niepełnym wymiarze godzin).
Dokumenty (CV, list motywacyjny) należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Wrocławska 52) lub przesłać na adres mailowy: szkola11@o2.pl. Szczegóły pod nr. tel. 58 664 69 05.

ikona