1260 (1060) 2016-12-16 - 2016-12-22

Przed XXVII Sesją Rady Miasta Gdyni

W środę 21 grudnia o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala 105) odbędzie się XXVII Sesja Rady Miasta Gdyni.

Porządek przewiduje głosowanie projektów uchwał:

– uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2017,
– Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033,
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marsz. Piłsudskiego,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta,
– ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego,
– ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej,
– ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda,
– ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego,
– Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2017-2021,
– przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Stowarzyszenia DoCoMoMo International,
– zmiany uchwały Nr XV/363/16 Rady Miasta Gdyni w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych”,
– zmiany uchwały nr XXVII/635/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 roku  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Aktywności Seniora, zmienionej uchwałą nr X/269/07 Rady Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2007 roku,
– trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowych  położonych  w  Gdyni  przy  ulicy  Władysława  IV  7-15 oraz przy ulicy Świętojańskiej 104A,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ul. Spółdzielczej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gdyni położonej przy ul. Wiejskiej na czas nieoznaczony,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. ks. Zawackiego 3,
– wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Marsz. Piłsudskiego 50,
– wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bolesława Prusa,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Strzelców 28,
– ustanowienia pomników przyrody,
– zmiany uchwały nr XXIII/582/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku zmieniającej uchwałę nr  XXI/782/00 Rady Miasta Gdyni z 23 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta Gdyni oraz członków komisji Rady niebędących radnymi.

Porządek obrad oraz projekty uchwał dostępne są na stronie: www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/8496_.html.

ikona