1261 (1061) 2016-12-23 - 2017-01-12

Zmiany w gdyńskiej oświacie – sieć szkół przyjazna dla uczniów i rodziców

Sejm uchwalił 14 grudnia ustawy wprowadzające reformę edukacji. Zmiany w systemie oświaty rozpoczną się od września 2017 roku.
Samorząd gdyński od początku roku szkolnego 2016/2017 intensywnie przygotowywał się do modyfikacji, jakie należy wprowadzić. W swoich działaniach skupił się przede wszystkim na zachowaniu dotychczasowej sieci placówek oświatowych, zapewnieniu bezpieczeństwa najmłodszym dzieciom i konsultacjach.
Żadna ze szkół nie zostanie zlikwidowana. Intencją samorządu jest poszerzenie oferty edukacyjnej. Planuje się zmniejszyć odległość do szkół podstawowych, wprowadzić nowe funkcje oświatowe w dzielnicach oraz utworzyć dodatkowe oddziały dwujęzyczne i sportowe w szkołach podstawowych.
W Gdyni nie nastąpi rozbijanie oddziałów. Intencja jest taka, by każda klasa kontynuowała zajęcia edukacyjne z tym samym wychowawcą i tymi samymi nauczycielami.
Stawiamy na bezpieczeństwo, więc uczniowie będą kończyć zajęcia szybciej (dążymy do wskaźnika jednozmianowości), a ich droga do szkoły będzie krótsza.
W Gdyni odbyło się 37 spotkań wiceprezydenta Bartosza Bartoszewicza z dyrektorami szkół, radami pedagogicznymi i rodziców, samorządami uczniowskimi i związkami zawodowymi w celu wypracowania rozwiązań dotyczących przyszłości szkół. W samodzielnych gimnazjach odbyły się ponadto spotkania z moderatorami z Laboratorium Innowacji Społecznych oraz pracownikami Wydziału Edukacji. Ostateczne propozycje rozwiązań przekazano do zaopiniowania przez rady pedagogiczne i rodziców.
Efektem konsultacji są następujące rozwiązania:
1) Gimnazjum nr 1 zostanie przekształcone w liceum ogólnokształcące i rozpocznie nabór na rok szkolny 2017/2018. Gimnazjaliści zakończą naukę w obecnym budynku, a licealiści w 2019 r. wraz z nauczycielami przeniosą się do budowanej szkoły w Gdyni-Wiczlinie. Szkoła zostanie połączona z SP 37 i stanowić będzie zespół szkół ogólnokształcących. Uczniowie młodsi uczyć się będą w budynku obecnej SP 37, a nowa szkoła dedykowana będzie starszym uczniom i licealistom.
2) Gimnazjum nr 2 zostanie włączone do SP nr 26. W jego budynku będą oddziały klas VII-VIII, w tym oddziały dwujęzyczne i sportowe, a w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 pozostaną oddziały I-VI.
3) Gimnazjum nr 3 zostanie włączone do SP nr 40. Do momentu jego wygaszenia w budynku SP nr 40 będą oddziały I-VIII, a od 1.09.2019 r. w budynku Gimnazjum nr 3 będzie mieścić się filia SP nr 40.
4) Gimnazjum nr 4 zostanie przekształcone w szkołę podstawową z oddziałami sportowymi.
5) Gimnazjum nr 11 zostanie przekształcone w szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi.
6) Gimnazjum nr 10 w ZSO nr 6 zostanie przekształcone w szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi.
Zespoły szkół, w skład których wchodzą szkoły podstawowe i gimnazja, staną się szkołami podstawowymi ze strukturą klas I-VIII. Zespoły szkół ogólnokształcących, w skład których wchodzą gimnazja i licea, staną się liceami ogólnokształcącymi. Zasadnicze szkoły zawodowe zostaną przekształcone w branżowe szkoły I stopnia. 3-letnie licea ogólnokształcące staną się 4-letnimi liceami ogólnokształcącymi, a 4-letnie technika placówkami 5-letnimi.
W gdyńskich szkołach liczba etatów pedagogicznych wzrośnie o ok. 20. To efekt wydłużenia etapu edukacyjnego w szkołach, co nie jest wynikiem decyzji miasta, ale konsekwencją wprowadzanej reformy oświaty.
Wszystkie decyzje zostaną wdrożone pod warunkiem braku zmian w procedowanych przepisach na poziomie Senatu, a także pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty. W tym kształcie będą poddawane dalszym konsultacjom.