1266 (1066) 2017-02-17 - 2017-02-23

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji programu „Od drzwi do drzwi” .
Termin składania ofert: 1 marca 2017 r. do godz. 15.00 poprzez system www.witkac.pl    
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.   
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie Zarządzenia nr 5700/17/VII/M ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2017 r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100 000 złotych. Oferty należy składać do 28.02.2017 r. do godz. 16.00 w pok. A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2017 r.”
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5716/17/VII/P z 7 lutego 2017 r. przyznał dotację na realizację zadania z zakresu utrzymania sprawności psychicznej i integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni w kwocie 100.000 zł brutto Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni.     
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w Urzędzie Miasta Gdyni na tablicy znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5705/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7.01.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 36/99 o pow. 357 m2, obejmującej część dz. nr 200 obręb 0030 Wzgórze św. Maksymiliana przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 8.02.2017 r. do 1.03.2017 r.
***
Gimnazjum nr 4
w związku z planowanym przekształceniem w szkołę podstawową nawiąże współpracę z nauczycielem nauczania wczesnoszkolnego.  CV oraz koncepcję pracy można przesłać na adres mailowy: sekretariat@gimnazjum4.eu do 28.02.2017 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro na usuwanie dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/dzikie.
Termin składania ofert: 20.02.2017 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Prezydent Miasta Gdyni
działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, al. Marsz. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budową trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki w Al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”, zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
- obręb ewidencyjny 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 286, 293, 294, 295, 296, 318, 319, 337/1(337), 365, 297, 298, 299/1 (299), 300/1 (300), 303/1 (303), 304, 338, 339, 350, 813, 860/1 (860), 861, 862, 863, 864, 867, 868, 872, 1212/1 (1212), 1214, 1215/1 (1215), 1454/1 (1454), 1469, 1471, 1472, 1473/1 (1473), 1475;
- obręb ewidencyjny 0026 Śródmieście na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2508, 2509, 2510;
- obręb ewidencyjny 0016 Kamienna Góra na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
506, 507, 508, 555, 634, 638, 639, 803, 804, 805, 806, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 867, 869/1 (869), 872/1 (872), 873, 874/1 (874), 875, 876/1 (876), 877/1 (877).
Wykaz działek w zakresie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych:
- obręb ewidencyjny 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 262, 299/2 (299), 300/2 (300), 301, 303/2 (303), 305, 306, 325, 337/2 (337), 341, 342, 343, 860/2 (860), 866, 870, 871, 1212/2 (1212), 1215/2 (1215), 1218, 1318, 1454/2 (1454), 1470;
- obręb ewidencyjny 0026 Śródmieście na działce o numerze ewidencyjnym 2507;
(w nawiasach podano numery działek przed podziałem)
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 418 (tel. 58 66 88 421) tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy:
- ul. Świętojańskiej 104A (działka nr 2435, obręb 26) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na podwórze na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świętojańskiej 104A i Współwłaścicieli Nieruchomości przy ul. Świętojańskiej 104, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5681/17/VII/P z 31.01.2017 r.;
- ul. Władysława IV 7-15 (część działka nr 1234 i część działki nr 1233, obręb 26) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na podwórze na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5682/17/VII/P z 31.01.2017 r.;
- al. Jana Pawła II/Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego/I (część działki nr 3019, obręb 26) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej w tymczasowym pawilonie, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5683/17/VII/P z 31.01.2017 r.;
- al. Jana Pawła II/Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego/II (część działek nr 3024 i 3025, obręb 26) przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w tymczasowym obiekcie gastronomicznym oraz na ogródek gastronomiczny, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5684/17/VII/P z 31.01.2017 r..
Wykazy wywieszono na okres od 6.02.2017 r. do 27.02.2017 r.
***
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia przeznaczonych do oddania w najem
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni przedstawia wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych na plażach miejskich w Gdyni oraz przystani jachtowej „Marina Gdynia”, które przeznaczone są do oddania w najem, na czas oznaczony od 15.04 -31.10.2017 r. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni począwszy od 13.02.2017 r. Szczegółowe warunki przetargu i najmu określone zostaną w materiałach przetargowych. Materiały przetargowe dostępne będą po 08.03 2017 r. w siedzibie przystani jachtowej „Marina Gdynia” przy Al. Jana Pawła II 13 a w Gdyni, tel. 785 174 719. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Czynsz za najem nieruchomości płatny będzie z góry za cały okres najmu, z wyłączeniem prowadzenia dwóch punktów toalet, gdzie czynsz płatny będzie w ratach za okres miesięczny. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni.
Szczegóły: gdyniasport.pl
tabela wynajem GCS