1266 (1066) 2017-02-17 - 2017-02-23

Trwa nabór projektów do Inkubatora pomysłów

Masz pomysł, który może pomóc osobom zależnym i ich opiekunom w codziennym życiu, chcesz go rozwijać i spróbować wdrożyć? Teraz możesz otrzymać wsparcie ekspertów i grant finansowy na tę inicjatywę. Trwa drugi z trzech naborów do Inkubatora pomysłów, czyli programu współrealizowanego przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę”. Na zgłoszenia czas jest do końca lutego.
Projekt „Innowacje na ludzką miarę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Gdyni i Warszawą oraz firmą Ecorys Polska Sp. z o.o.
Udział mogą wziąć chętni z całego kraju: od indywidualnych wnioskodawców, przez organizacje pozarządowe po grupy nieformalne. Zakwalifikowani otrzymają wsparcie ekspertów z dziedzin związanych z realizowanym projektem, będą mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych. Otrzymają też grant finansowy, średnio 40 tys. zł, na przetestowanie projektu. Autorzy sześciu najlepszych projektów otrzymają wsparcie w realizacji pomysłu na szeroką skalę.
Szukamy nowatorskich rozwiązań, dzięki którym opiekunowie osób zależnych ze względu na chorobę, niepełnosprawność i wiek oraz sami podopieczni otrzymają jeszcze skuteczniejsze wsparcie w codziennych czynnościach czy wygodnym korzystaniu z usług opiekuńczych – mówi Katarzyna Ziemann, kierownik Działu Innowacji Społecznych w LIS i koordynator projektu.
Zgłaszany projekt może dotyczyć wybranego z sześciu głównych tematów lub odpowiadać na wyzwania:
– przeciwdziałanie osamotnieniu osób korzystających z usług opiekuńczych lub łagodzące jego skutki,
– wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób w podeszłym wieku przy niewielkich nakładach finansowych,
– czasowe odciążenie opiekunów osób zależnych i radzenie sobie ze związanym z tym obciążeniem emocjonalnym,
– rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które pozwoliłyby im na wypełnianie roli rodzica i funkcjonowanie z dziećmi w swoim środowisku,
– umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi odnalezienie się na rynku pracy przy jednoczesnym utrzymaniu motywacji do systematycznego leczenia i terapii,
– budowa międzysektorowych sieci oparcia dla osób doświadczających kryzysów psychicznych.
Projekty rozwijane będą w gdyńskim Laboratorium Innowacji Społecznych oraz warszawskim Domu Innowacji Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy – w zależności od miejscowości, z których są zgłaszane.
Obecny nabór jest już drugim z trzech planowanych. Wnioskodawcy, którzy chcą wziąć udział w najbliższym cyklu, mogą zgłaszać się do 28 lutego. Do 17 marca zespół Inkubatora prowadzić będzie rozmowy z wnioskodawcami, a ostateczna lista zakwalifikowanych ogłoszona zostanie do 24 marca.
Formularz zgłoszeniowy, regulamin i dokładny harmonogram znajdują się na stronie internetowej innowacjespoleczne.org.pl.