1271 (1071) 2017-03-24 - 2017-03-30

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Gdyni nr XLIV/921/14 z 25 czerwca 2014 r. oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XLV/952/14 z 27 sierpnia 2014 r. zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:
– projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ul. Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od płn.-wsch. – wzdłuż ul. Płk. Dąbka, od pd. – wzdłuż ul. Bosmańskiej, od zach. – wzdłuż wschodniej granicy terenu szkół przy ulicy Płk. Dąbka 207, dalej przez park do ul. Białowieskiej, wzdłuż ul. Białowieskiej, granicą zabudowy przy ul. Robotniczej, następnie wzdłuż ul.: Krawieckiej, Stolarskiej i Benisławskiego;
– projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Krauzego, której granice przebiegają następująco: od płn. – od granicy Gdyni z gminą Szemud, wzdłuż planowanego przedłużenia ul. Chwarznieńskiej, następnie istniejącą ul. Chwarznieńską do Węzła Chwarzno, od wsch. – wzdłuż południowej linii rozgraniczającej planowanego przedłużenia ul. Chwarznieńskiej do rejonu skrzyżowania z ul. Staniszewskiego, następnie istniejącą drogą gruntową, ul. T. Szewczenki, dalej wzdłuż: granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, terenów zabudowy w rejonie ul. Śliskiej, Potoku Wiczlińskiego, następnie do ul. Wiczlińskiej w rejonie ul. T. Zielińskiego, od pd.-wsch. – wzdłuż ulic: T. Zielińskiego, Danusi, bpa. J. Pelczara, Jagienki, O. Billewiczówny, A. Kmicica i J. Kazimierza oraz wzdłuż granic działek położonych w rejonie ul. J. Skrzetuskiego, do planowanego przedłużenia ul. Chwarznieńskiej oraz wzdłuż tej ulicy, w kierunku granicy Gdyni z gminą Szemud;
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach 3-25.04.2017 r., od pon. do piątku w godz. 10.00-19.00, w sobotę w godz. 11.00-18.00, w niedzielę w godz. 11.00-16.00, z wyjątkiem 16-17.04, w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30). Z projektami można również zapoznać się w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od pon. do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędą się w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) w dniach:
1) 12.04.2017 r. o godz. 17.00 – nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego;
2) 20.04.2017 r. o godz. 17.00 – nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy można wnieść uwagi: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – do 9.05.2017 r. Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia o przyjęciu Prognoz oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z nimi oraz uzasadnieniem (informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski w związku z udziałem społeczeństwa).
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – na okres 20 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy pl. Grunwaldzkim, o pow. 593 m², oznaczonej jako część działki nr 2938/2 obręb 26-Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi KW GD1Y/00114920/5, zabudowanej muszlą koncertową w złym stanie technicznym. Przedmiotową nieruchomość przeznacza się na modernizację muszli koncertowej z prowadzeniem w niej działalności kulturalno-rozrywkowej uzupełnionej funkcją gastronomiczną całoroczną. Gmina Miasta Gdyni wyraża zgodę na dysponowanie częścią terenu pl. Grunwaldzkiego przed muszlą z możliwością jego sezonowej adaptacji i aranżacji w uzgodnieniu z aktualnym dysponentem nieruchomości.
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony zostanie w drodze dwuetapowego przetargu.
Część jawna przetargu odbędzie się 9.06.2017 r. o godz. 12.00, w sali 105A na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).
Wadium: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 do 2.06.2017 r. Wpłata wadium jest równoznaczna z potwierdzeniem faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi, regulaminem przetargu i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w pok. nr 317 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 02.06.2017 roku (do godz. 15.00). Materiały przetargowe dostępne są w Referacie Administrowania Gruntami w pok. 317, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 668 89 52. Kontakt e-mail: p.szymczak@gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00, w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 do 18 kwietnia 2017 roku. Wpłata wadium jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2, ul. Źródło Marii o pow. 553 m2, ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m2, ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m2, ul. Kępa Oksywska A-2 o pow. 594 m2, ul. Kępa Oksywska A-3 o pow. 600 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Kormorana 24 o pow. 632 m2, ul. Kormorana 26 o pow. 633 m2, ul. Kormorana 28 o pow. 650 m2, ul. Łabędziej 9 o pow. 632 m2, ul. Łabędziej 11 o pow. 630 m2, ul. Łabędziej 13 o pow. 613 m2, ul. Snycerskiej 13 o pow. 350 m2, ul. Częstochowskiej 42 o pow. 351 m2, ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2, ul. Działowskiego 13 o pow. 354 m2 i ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m2.
Wyciąg z ogłoszenia ukazał się w „Dzienniku Bałtyckim” 17.03.2017 r. Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/
oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl oraz pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 16, i 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie (część działki nr 659 obręb 0015 Grabówek o pow. 16 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony (załącznik do Zarządzenia NR 5844/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.03.2017 r.), z przeznaczeniem na lokalizację osłony śmietnikowej przeznaczonej do selektywnego gromadzenia odpadów dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hozjusza 1. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 20.03.2017 r. do 10.04.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że 27 marca 2017 roku o godz. 14.00 w Sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54) odbędzie się II etap przetargu tj. przetarg ustny ograniczony, w celu ustalenia najwyższej stawki czynszu dzierżawnego na dzierżawę nieruchomości gminnych (położonych przy al. Jana Pawła II, al. Marsz. Piłsudskiego, ul. Ejsmonda, ul. Śląskiej, ul. Orłowskiej) na czas oznaczony: 1 kwietnia 2017 r.-31 marca 2018 r. w godz. 8.00-24.00 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem napojów alkoholowych). Szczegóły pod nr tel. 58 668 81 49 lub 58 668 85 33 i na www.investgdynia.pl.
Kontakt e-mail: p.makuch@gdynia.pl, j.zielecka@gdynia.pl.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej dojazdu do działek 4134, 4133, 4144, 4145 w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/dzialki.
Termin składania ofert: 30.03.2017 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na przebudowę ul. Nowowiczlińskiej w zakresie poszerzenia w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Rdestowej.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/nowowiczlinska.
Termin składania ofert: 4.04.2017r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy:
– ul. Kilińskiego/Abrahama, oznaczonych jako części działek nr 2300, 2301 i 2302, obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonych do wydzierżawienia na 3 lata, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na miejsca postojowe i zieleń ozdobną, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5879/17/VII/P z 15.03.2017 r.
– al. Jana Pawła II, oznaczonej jako część działki nr 3131/2, obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1.05-30.09 w latach 2017, 2018, 2019 w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na sezonowe ogródki gastronomiczne, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5878/17/VII/P z 15.03.2017 roku.
Wykazy wywieszono na okres od 17.03.2017 roku do 7.04.2017 roku.
***
Zespół Szkół nr 15 (ul. Jowisza 60)
zatrudni nauczyciela języka niemieckiego z uprawnieniami na 10/18 etatu na zastępstwo. CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zs15.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51
przy Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni poszukuje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
Zgłoszenia tel. 58 621 72 24.
***
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (al. Zwycięstwa 194)
poszukuje kandydatów na stanowiska:
– samodzielnego referenta ds. kadr w pełnym wymiarze czasu pracy;
– od starszego do samodzielnego referenta ds. finansowo-gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdynia pod linkiem http://gdynia.pl/bip pod hasłem: „Praca w jednostkach”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5891/17/VII/P z 15 marca 2017 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji programu „Od drzwi do drzwi” w kwocie 130.256,16 zł Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier” z siedzibą w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
zgodnie z przepisami Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 j.t.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2017.
Termin składania ofert: 13 kwietnia 2017 r. Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie i po podpisaniu przez osoby upoważnione złożyć (z dopiskiem „Otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni”) Kancelarii Ogólnej UM Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) lub przy ul. 10 lutego 24. Decyduje data wpływu. Szczegółowe informacje na www.gdynia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 oraz w systemie www.witkac.pl.
Informacje: Olga Krzyżyńska – Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 lutego 24, pokój 115, tel. 58 66 88 173.
***
Dyrekcja Gimnazjum nr 3
zatrudni ratowników wodnych do pracy na pływalni.
Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Wymagana dyspozycyjność w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, od 1 kwietnia. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 58 667 01 25 w godz. 8.00-15.00
Dokumenty należy składać w sekretariacie (ul. Gospodarska 1) do 31 marca.