1271 (1071) 2017-03-24 - 2017-03-30

Przed XXX Sesją Rady Miasta Gdyni

29 marca o godz. 12.00 w sali 105 odbędzie się XXX Sesja Rady Miasta Gdyni. Zostanie na niej przedstawiony Raport jakościowy z realizacji działań Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015-2020.
Ponadto będą głosowane projekty uchwał w sprawach:
– przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026,
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok,
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033,
– zasad ustalania i przekazywania środków finansowych zakładowi budżetowemu Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,
– wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2017 r.,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ul. Hutniczej oraz linii kolejowej nr 228,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej,
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej,
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej,
– udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni,
– przyjęcia raportu z realizacji „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014- 2017 z perspektywą do roku 2020”,
– określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew,
– programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2017,
– przyjęcia raportu z realizacji w 2016 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
– nadania imienia Przedszkolu nr 24 (ul. Korczaka 22) oraz Przedszkolu nr 31 (ul. Zamenhofa 8),
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni nieruchomości położonych w pasie ul. Sopockiej,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Armii Krajowej,
– wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasta Gdyni na działce gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni ul. Komandorska 57,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Komandorskiej 57 i 55 oraz w miejscowości Kielno (gmina Szemud),
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Demptowskiej,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego,
– wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Bohaterów Starówki Warszawskiej 16),
– wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Gen. Hallera 14),
– wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Chwarznieńska 91),
– wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Mickiewicza 33),
– wyrażenia zgody na sprzedaż garażu położonego przy ul. Szafranowej, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Komandorskiej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 9,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Węglowej 11,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (300 m2),
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (12,66 ha)
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Augustyna Necla,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Olgierda,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Listopadowego 4,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 24A,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 12-14,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Śląskiej 51,
– skargi mieszkańców dzielnicy Dąbrowa na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
– oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Lidzkiej 61.
Szczegóły na www.gdynia.pl/bip/rok-2017-2,6379.