1273 (1073) 2017-04-07 - 2017-04-13

Po XXX Sesji Rady Miasta Gdyni

W środę 29 marca, odbyła się XXX Sesja Rady Miasta, podczas której podjęto 43 uchwały, w tym: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej, i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej. Podjęto również uchwały w sprawach:

Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026.

Przygotowany dla sześciu gdyńskich dzielnic:
1. części dzielnicy Babie Doły, rejonu ulicy Rybaków,
2. części dzielnicy Oksywie, rejonu dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza,
3. części dzielnicy Chylonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego,
4. części dzielnicy Chylonia, rejonu tzw. Meksyku,
5. części dzielnicy Leszczynki, rejonu tzw. Pekinu,
6. zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja,
dokument przywiduje gruntowne zmiany zarówno infrastrukturalne, jak i społeczne. Całkowita wartość działań rewitalizacyjnych planowanych w Gdyni to około 100 mln zł.


Wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2017 r.
W ramach limitu określonego w budżecie Miasta na 2017 r. na wspieranie działań gdyńskiej Policji, środki finansowe w wysokości 23 500 zł przeznaczone zostaną na nagrody finansowe dla policjantów za szczególne osiągnięcia na rzecz bezpieczeństwa Gdyni.


Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ul. Hutniczej oraz linii kolejowej nr 228.
Celem planu jest określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, ze wskazaniem pod zabudowę produkcyjno - usługową, jako główną funkcję terenu oraz określenie zasad obsługi komunikacyjnej potencjalnych terenów inwestycyjnych.


Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim.
Sąsiedztwo głównych przestrzeni reprezentacyjnych Śródmieścia Gdyni daje możliwość wykorzystania tego terenu m.in. do rozwoju usług związanych z obsługą turystyki, czasu wolnego i wypoczynku mieszkańców, usług kultury i nauki, a także funkcji biurowo – administracyjnych z dopuszczeniem mieszkalnictwa, jako funkcji uzupełniającej oraz realizacji pomnika inżyniera Tadeusza Wendy – budowniczego portu w Gdyni, na ostrodze wychodzącej z Nabrzeża Kutrowego (Molo Rybackie) ku południowi w głąb Basenu Prezydenta.
 

Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
Pozytywnie - w całości lub częściowo - rozpatrzono 18 wniosków. Dofinansowanie obejmie ściśle określony etap lub całość prac, które są konieczne ze względu na zły stan techniczny budynków oraz na prace, które są bardzo pilne i mają znaczenie dla wizerunku miasta. Dla budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków przyznano dofinansowanie w wysokości maksymalnie 73 % kwoty określonej w kosztorysie. Dla budynków położonych na obszarach zabytkowych dotacje w wysokości 50 % lub 30 % (w zależności od grupy wg. regulaminu) na zakwalifikowane prace.


Określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew.
Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów została zróżnicowana ze względu na:
1) rodzaj, gatunek drzew i krzewów;
2) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.
W zależności od grupy do której zakwalifikowane zostało drzewo, stawki wynoszą od 50 zł. do 400 zł. za  1 cm obwodu  pnia  drzewa  mierzonego  na  wysokości 130 cm.


Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2017.
Podpisano umowy z Gabinetem Weterynaryjnym przy ul. Rdestowej 6/2 o świadczenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom gospodarskim czasowo odebranym lub z innych przyczyn pozbawionym opieki. W celu pomocy weterynaryjnej dzikim zwierzętom, które nie są zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy, w ramach podpisanej umowy świadczona jest także pomoc weterynaryjna chorym, dzikim zwierzętom, które zostały uwięzione lub okaleczone w wypadkach komunikacyjnych lub z innych przyczyn  wymagają pomocy.


Z projektami wszystkich uchwał można się zapoznać pod adresem: http://gdynia.pl/bip/rok-2017-2,6379/z-dnia-29-marca-2017-r,471355