Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1278 (1078) 2017-05-19 - 2017-05-25

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w Urzędzie Miasta Gdyni na tablicy na IV piętrze przy pok. 430 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni:
– przy ul. Komandorskiej 46 (część działki nr 289 obręb 0015 Grabówek o pow. 8 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej (załącznik do Zarządzenia nr 6142/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.05.2017 r.), z przeznaczeniem na lokalizację nowej osłony śmietnikowej przeznaczonej do selektywnego gromadzenia odpadów.
– przy ul. Śląskiej 12-14 (część działki nr 499 obręb 0013 Działki Leśne o pow. 92 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz osoby fizycznej (załącznik do Zarządzenia nr 6143/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.05.2017 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
– przy ul. Śląskiej 51 (część działki nr 1556 obręb 0013 Działki Leśne o pow. ca 60 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (załącznik do Zarządzenia nr 6147/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.05.2017 r.), z przeznaczeniem na istniejącą wiatę śmietnikową oraz na realizację nowej wiaty śmietnikowej przeznaczonej do selektywnego gromadzenia odpadów.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 11.05.2017 r. do 1.06.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na III piętrze przy pok. 318 w Urzędzie Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Św. Piotra 23, oznaczonej w obrębie ewid. 0026 Śródmieście jako działka nr 2571 o pow. 86 m2 i działka nr 3150 o pow. 1225 m2, obie objęte KW nr GD1Y/00033290/7 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. Wykaz – załącznik do zarządzenia nr 6133/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdynia z 9.05.2017 r. – wywieszono na okres 10-31.05.2017 r.
***
Wspólnota Mieszkaniowa „Bankowiec”
poszukuje wykonawcy prac na remont okien 2 klatek schodowych zabytkowego budynku (ul. 3 Maja 27-31). Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta z funduszy na renowację zabytków. Oferty należy składać w terminie 10 dni od ukazania się „Ratusza” do zarządu nieruchomości „Partner” (ul. Morska 29/8, tel. 663 899 999, e-mail: alicja@partner.gdynia.pl) lub do
zarządu wspólnoty (zakres prac znajduje się w siedzibie administratora).
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr WI-I.7821.1.4.2017.ZK-a z 19.04.2017r uchylającą zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdyni i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od SP 37 do ulicy Zaruskiego” zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 3236/1, 3259, 3260, 3261/1, 3273/1, 3274/1, 3278/1, 3293/1, 3300, 3301/1, 3302/1, 3317/1, 3332/1, 3333, 3340/1, 3340/2, 3341, 3342/1, 3342/2, 3343/1, 3350, 3357, 3358, 3359, 3363, 3369, 3371, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378/2, 3379, 3398/1, 3399/1, 3505, 3506, 3567, 3568, 3571, 3572/1, 3831, 3845, 4257, 4258, 4259, 4260, 4266, 4268/1, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino.
Wykaz działek w zakresie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych: 3234, 3235, 3236/2, 3258, 3259, 3274/2, 3278/2, 3293/2, 3301/2, 3302/2, 3317/2, 3332/2, 3333, 3334, 3340/3, 3342/3, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3378/1, 3398/2, 3399/2, 3401, 3402/2, 3429, 3431, 3432, 3454, 3455, 3506, 3507, 3508, 3561, 3567, 3568, 3569, 3572/2, 3573, 3820, 3821, 3823, 3827, 3828, 3830, 3831, 3845, 4257, 4260, 4261, 4264, 4265, 4267, 4268/2, 4270, 4271, 4276, 4649, 4650, 4655 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 418 ( tel. 58 66 88 407 ) tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości (ul. Arciszewskich 23)
poszukuje wykonawcy robót, polegających na remoncie elewacji frontowej i balkonów w budynku przy ul. Arciszewskich 23. Wykonawca prac winien posiadać doświadczenie przy realizacji robót konserwatorskich oraz stosowne uprawnienia. Pisemne oferty należy składać w siedzibie ABK-3 (ul. Abrahama 55) w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazów:
1) stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6134/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.05.2017 r. nieruchomości położonej przy: ul. Powstania Listopadowego 4 o pow. 150 m², obejmującej działkę nr 1347 obręb 0025 Redłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony;
2) stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6135/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.05.2017 r. nieruchomości położonej przy ul. Szyprów 24A o pow. 183 m², obejmującej działkę nr 2118 obręb 0022 Orłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 11.05.2017 r. do 01.06.2017 r.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
jednostki budżetowej z siedzibą w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczonym wykazie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem.
Nieruchomość, która zostanie oddana w najem jest położona w Gdyni na plaży miejskiej w Gdyni Śródmieściu – działka nr 3038 obręb 0026 Śródmieście, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta o numerze GD1Y/00024107/2.
Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia – wykazu dot. przedmiotowej nieruchomości w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Miasta Gdyni w Gdyni (81-382) przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na rzecz podmiotu: Magda Bejer prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Magda Bejer Rob-Roy z siedzibą w Gdyni (81-304), ul. Śląska 51 lok. 117, wpisana do CEIDG RP, NIP 5882066304, REGON 220612543.
Pełna treść wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem jest dostępna także na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu pod adresem: http://gdyniasport.pl/administracja/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-8 lub na Biuletynie Informacji Publicznej Gdyńskiego Centrum Sportu: http://gdynia.pl/bip/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-na-plazy-w-gdyni-srodmiescie,484513.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24):
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów dróg, obiektów inżynierskich w rejonach I, II, III na terenie miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/drogi.
Termin składania ofert: 24.05.2017 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na wykonywanie robót awaryjno-naprawczych na miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/awaryjne.
Termin składania ofert: 26.05.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na zagospodarowanie placu Górnośląskiego w Gdyni – I etap.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/plac.
Termin składania ofert: 30.05.2017 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na III piętrze przy pok. 342, wykazu nieruchomości o pow. 694 m2 położonej przy ul. Węglowej 11 (oznaczonej ewidencyjnie w obrębie 0026 Śródmieście nr 2533, objętej KW GD1Y/00018959/4), stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do oddania w użytkowanie.
Wykaz – załącznik do zarządzenia nr 6166/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 15.05.2017 roku wywieszono na okres 21 dni, od 16.05.2017 r. do 30.05.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 317, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Małokackiej, stanowiącej część działki nr 564 obręb Witomino-Leśniczówka, o powierzchni 110 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony: 3 lata, z przeznaczeniem na działkę przydomową (załącznik do Zarządzenia nr 6086/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 25.04.2017 r.). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 26.04.2017 r. do 17.05.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu nr 6/2017 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Chrzanowskiego 10B m. 6.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 11.05.2017 r. do 1.06.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia nr 6152/17/VII/P z 15 maja 2017 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego aktywizacji społecznej niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym w kwocie 6.878 zł brutto Stowarzyszeniu „Cool-awi” z siedzibą w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 6153/17/VII/P z 15 maja 2017 r. przyznał dotację na realizację zadania: Podnoszenie kompetencji osób niepełnosprawnych z zakresu zdrowia w kwocie 10.000 zł brutto Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Wojewódzki.