1280 (1080) 2017-06-02 - 2017-06-08

Po XXXII Sesji Rady Miasta

W środę 24 maja 2017 r. w Gdyni odbyła się XXXII Sesja Rady Miasta, podczas której radni przyjęli m.in. uchwały w sprawach: zaopiniowania projektu granicy morskiej przystani „Dalmor” i przystąpienia do reorganizacji gdyńskich bibliotek. Głosowaniu zostały poddane następujące uchwały w sprawach:


Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon Skweru Plymouth i alei Marszałka Piłsudskiego.
Nowa wizja zagospodarowania zakłada stworzenie wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego parku miejskiego. Żeby umożliwić realizację zamierzeń miasta, należy podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth oraz alei Marszałka Piłsudskiego. Studium określa obszar objęty planem jako strefę śródmiejską. W zakresie struktury funkcjonalnej – kierunków zmian w przeznaczeniu terenów studium przewiduje tereny usług (z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m²), tereny usług sportu i rekreacji oraz tereny zieleni urządzonej.
 
 
Zaopiniowania projektu granicy morskiej przystani „Dalmor” w Gdyni.
Projekt granicy morskiej przystani „Dalmor” w Gdyni uwzględnia wniosek Zarządu Spółki Dalmor S.A., który 8 marca 2017 r. wystąpił do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o zmianę granic przystani. Zmiany granic przystani są podyktowane trwającymi przekształceniami na obszarze Mola Rybackiego, na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejonu Mola Rybackiego oraz nowymi wydzieleniami geodezyjnymi powstałymi po podziale nieruchomości oznaczonej nr 3119 obręb 0026 Śródmieście.

 
O zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
1 lipca 2017 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dwie najistotniejsze zmiany wprowadzane przez Rozporządzenie to:
1) obowiązek selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji
2) zbieranie opakowań wielomateriałowych w pojemniku na „Metale i tworzywa sztuczne”, a nie jak dotychczas wraz z papierem.
Zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni dostosowuje Regulamin do Rozporządzenia zmiany szczególności w zakresie:
1) wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania odpadów kuchennych na nieruchomościach niezamieszkałych, a na których powstają tego rodzaju odpady,
2) zmiany sposobu zbierania odpadów wielomateriałowych na nieruchomościach niezamieszkałych, a na których powstają tego rodzaju odpady poprzez „przesunięcie ich” z pojemnika na papier do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
W przypadku Gdyni czas na dostosowanie się do wymogów Rozporządzenia upływa 31 grudnia 2019 roku.
 

Zamiaru reorganizacji sieci filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni obejmującej połączenie, likwidację oraz utworzenie filii, a także zmianę statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Organizatorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni jest Gmina Miasta Gdyni. Więcej o reorganizacji piszemy pod tym linkiem 
 
 
Założenia Przedszkola nr 57 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26:
Projekt uchwały jest aktem założycielskim nowej jednostki organizacyjnej,
tj. Przedszkola nr 57 w Gdyni. Czterooddziałowa placówka zapewni dostęp do opieki przedszkolnej 100 dzieciom z rejonu Karwin oraz Wielkiego Kacka, czyli dzielnic charakteryzujących się jednym z najwyższych przyrostów liczby mieszkańców.
Placówka będzie funkcjonowała w zaadaptowanej części budynku Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 26. Utworzenie nowego przedszkola uzasadnia fakt, że od września 2017 r. ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego będą miały dzieci w wieku trzech lat, a samorząd ma obowiązek zapewnić im dostęp do opieki przedszkolnej.
 
 
Założenia Przedszkola nr 58 w Gdyni, ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23
Projekt uchwały jest aktem założycielskim nowej jednostki organizacyjnej, czyli Przedszkola nr 58 w Gdyni. Sześciooddziałowa placówka zapewni dostęp do opieki przedszkolnej 162 dzieciom z rejonu Wiczlina oraz Chwarzna, czyli dzielnic Gdyni, w których od kilku lat jest najwyższy przyrost liczby mieszkańców. Utworzenie nowej placówki przedszkolnej uzasadnia również fakt, iż od września 2017 r. ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego nabędą także dzieci w wieku trzech lat, a samorząd ma ustawowy obowiązek zapewnić im dostęp do opieki przedszkolnej.
 
 
Z projektami wszystkich uchwał można się zapoznać pod linkiem: http://gdynia.pl/bip/rok-2017-2,6379/z-dnia-24-maja-2017-r,484766