1281 (1081) 2017-06-09 - 2017-06-22

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 429, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 6256/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.05.2017r.) położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej, oznaczonej jako część działek o numerach 2102 i 2104 obręb 0012 Cisowa o łącznej powierzchni 133 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 1.06.2017 r.
***
ABK nr 4
informuje o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 9.06.2017 r. do 29.06.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w latach 2017-2018.
Przewidywana kwota dotacji to 17 500 zł. Szczegóły dot. konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne – Otwarte Konkursy Ofert, na stronie www.gdynia.pl/pozarzadowa, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).
Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl do 26.06.2017 r. do godziny 23:59:59. Po złożeniu oferty w generatorze należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 28.06.2017 r. do godziny 16.00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, załączniki do oferty (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającej podpisy przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 429, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 6257/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.05.2017r.) skierowanych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na miejsca do gromadzenia odpadów stałych, położonych w Gdyni:
1) przy ul. Świeckiej, oznaczonej jako część działek o nr. 1987, 1990 i 2002 obręb 0010 Chylonia o pow. 35 m²,
2) przy ul. Wiejskiej, oznaczonej jako część działki o nr. 2654 obręb 0010 Chylonia o pow. 25 m2.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 1.06.2017 r.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 4/SP nr 52
– nawiąże współpracę w roku szkolnym 2017/2018 z nauczycielem języka polskiego, chemii, fizyki, języka angielskiego, biblioteki oraz pedagogiem (z zamiłowania instruktorem teatralnym).
CV do 20.06.2017r. drogą mailową na adres: sekretariat@gimnazjum4.eu.
– ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego. Praca na pełen etat od 1.09.2017 r. Szczegóły oferty na stronie internetowej szkoły: www.gimnazjum4.eu oraz na stronie www.gdynia.pl w zakładce: Praca w jednostkach.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę chodnika w ciągu ulicy Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Górniczej z ulicą Lipową a kościołem (posesja nr 42 przy ul. Górniczej) w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/gornicza
Termin składania ofert: 19.06.2017 r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego (ul. 10 Lutego 24, pok. 407).
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju 344, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gdyni położonej przy al. Marsz. Piłsudskiego 50, oznaczonej jako część działki nr 469, obręb 16 (Kamienna Góra), przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej (załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6235/17/VII/P z 31 maja 2017 r.). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 5.06.2017 r do 26.06.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Gdyni XXIX/700/17 z dnia 22 lutego 2017 r. oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIII/253/15 z dnia 28 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów, obejmującego działki nr 2213 i 2214 położone przy skrzyżowaniu ulic Strzelców i Dragonów,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od północy – wzdłuż ulicy Węglowej obejmując część działek: nr: 2519 obręb 0026 Śródmieście (dawne oznaczenie: dz. nr: 18/2 KM GD 132) i 3066 obręb 0026 Śródmieście (dawne ozn.: działka nr: 8/1 KM GD 133), od wschodu – wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3068, 3069, 3073 obręb 0026 Śródmieście (dawne ozn.: dz. nr: 24/1, 23/1, 18/3 KM GD 133), następnie wzdłuż linii brzegowej – nabrzeży i pirsów Basenu II inż. Wendy, od południa – wzdłuż południowych granic działek nr: 3078 obręb 0026 Śródmieście (dawne ozn.: dz. nr: 78/3 KM GD 135) oraz 2960, 2957, 2955, 2953, 2950, 2547, 2546 obręb 0026 Śródmieście (dawne ozn.: dz. nr: 58/2, 37/2, 36/2, 26/3, 59/2, 55/2, 54/2 KM GD 132), od zachodu – wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej ul. T. Wendy, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach 19.06-10.07.2017 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00, w sobotę w godz. 11.00-20.00, w niedzielę w godz. 11.00-18.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Z projektami planów można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie www.gdynia.pl/plany.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędą się w w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30):
1) 27.06.2017 r., o godz. 17.00 – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów;
2) 28.06.2017 r., o godz. 17.00 – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 24.07.2017 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Prognoz oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z ich treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy:
– ul. Zygmunta Augusta, oznaczonej jako część działki nr 1511, obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na lokalizację schodów do lokalu użytkowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6252/17/VII/P z 31 maja 2017 roku.
– ul. Augustyna Necla, oznaczonej jako część działki nr 693, obręb 0016 (Kamienna Góra), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na podwórze dla potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych i miejsca postojowe, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6253/17/VII/P z dnia 31 maja 2017 roku;
– ul. Ignacego Krasickiego, oznaczonej jako część działki nr 614, obręb 0016 (Kamienna Góra), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie będącym własnością dzierżawcy, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6254/17/VII/P z 31 maja 2017 roku.
– ul. Jana z Kolna, oznaczonej jako część działki nr 911, obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na miejsca parkingowe (załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6255/17/VII/P z 31 maja 2017 r.).
Wykazy wywieszono na okres 2.06.2017 r. do 23.06.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i al. Marsz. Piłsudskiego. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXXII/794/17 z 24 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon Skweru Plymouth i al. Marsz. Piłsudskiego, obejmującego obszar którego granice przebiegają następująco: od północy – wzdłuż al. Marsz. Piłsudskiego, od zachodu – wzdłuż ul. Świętojańskiej, od południa – wzdłuż ul. Partyzantów, następnie wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Partyzantów, przecinają ul. Legionów i biegną wzdłuż terenów szkolnych (III LO) do ul. Tetmajera, od wschodu – wzdłuż ul. Tetmajera.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do 3 lipca 2017 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

  • ikonaOpublikowano: 08.06.2017 11:59
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.06.2017 12:00
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona