1281 (1081) 2017-06-09 - 2017-06-22

Zmiany dotyczące wycinki drzew obowiązujące od 17 czerwca

Od 17 czerwca właściciel działki, chcąc usunąć drzewo z jej terenu, będzie zobowiązany dokonać zgłoszenia tego zamiaru do Prezydenta Miasta Gdyni lub Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (gdy drzewo rośnie na nieruchomości objętej ochroną konserwatorską lub obszarze wpisanym do rejestru zabytków).
Obowiązek zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa/drzew z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą, nie dotyczy drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają: 80 cm (w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego), 65 cm (w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) lub 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).
Czytelnie podpisane zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe i adresowe zgłaszającego – właściciela działki (powyższe nie dotyczy działek będących w użytkowaniu wieczystym oraz sytuacji, gdy usunięcie drzewa ma mieć związek z działalnością gospodarczą), dane dotyczące nieruchomości (nr działki, obręb, adres) oraz rysunek lub mapkę z naniesioną lokalizacją drzewa. Brak podpisu pod zgłoszeniem lub skierowanie zgłoszenia do niewłaściwego organu oznacza, że jest ono bezskuteczne, co wyklucza możliwość usunięcia drzewa. W takiej sytuacji należy dokonać ponownego zgłoszenia. W terminie 21 dni od wniesienia do organu kompletnego zgłoszenia przeprowadzone zostaną oględziny na działce w celu ustalenia gatunków drzew i obwodów ich pni.
Do usunięcia drzewa będzie można przystąpić w sytuacji, gdy organ nie wniesie sprzeciwu do wycinki w drodze decyzji w terminie 14 dni od daty oględzin. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania przesyłki w placówce pocztowej, dlatego do wspomnianych 14 dni należy doliczyć kilka dni na doręczenie decyzji. W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości lub niemożliwości ustalenia drzew zgłaszanych do usunięcia pod nieobecność zgłaszającego, organ wyznaczy termin kolejnych oględzin. Termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od przeprowadzenia skutecznych oględzin przez pracowników UM Gdyni.
W przypadku nieusunięcia drzewa/drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, trzeba dokonać ponownego zgłoszenia.
Na wniosek zgłaszającego właściwy organ wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wycinki. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku). Na osobny wniosek zgłaszającego organ będzie udostępniał kopię protokołu z oględzin.
W przypadku usunięcia drzewa bez zgłoszenia, po dokonaniu bezskutecznego zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa lub drzew, złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewo lub drzewa.
Druki wniosków oraz wszelkie informacje dotyczące zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdyni www.gdynia.pl/bip od 17.06.2017 r.

ikona