1282 (1082) 2017-06-23 - 2017-06-29

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 7 sierpnia 2017 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Kopernika 137-139 o pow. 4809 m2, ul. Migdałowej – Bazyliowej A o pow. 1666 m2, ul. Migdałowej – Bazyliowej B o pow. 1520 m2, ul. Morskiej 116B o pow. 8719 m2, ul. Rdestowej o pow. 4916 m2, ul. Łopianowej o pow. 2324 m2, ul. Wojewody Wachowiaka 6 o pow. 524 m2, ul. Starochwaszczyńskiej o pow. 2841 m2, ul. Przemyskiej 54 o pow. 833 m2 i ul. Ks. Zawackiego 3A o pow. 601 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 8.06.2017 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
– jednostki budżetowej z siedzibą w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 informuje o ogłoszeniu przetargu pisemnego nieograniczonego (zwany dalej „przetargiem”) na „najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia w Gdyni Arenie w postaci pomieszczeń do celów prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej” na czas oznaczony 3 lat od dnia podpisania umowy. Przedmiotowe ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Gminy Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni (81-382). Część jawna przetargu odbędzie się 26.06.2017 r. o godz. 13.30 w siedzibie GCS pod adresem ul. Olimpijska 5/9; 81-538 Gdynia, salka konferencyjna – pok. 01. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 (ul. Wrocławska 52)
zatrudni od 1 września 2017 r. na czas określony pracownika do realizacji zajęć z doradztwa zawodowego w wymiarze 2 godzin tygodniowo w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”.
CV oraz dokumenty poświadczające wykształcenie i staż pracy należy przesyłać na adres e-mail: szkola11@o2.pl lub złożyć w sekretariacie do 30 czerwca. Informacje pod nr. tel. 58 664 69 05.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza (w Zarządzeniu nr 6114/17/VII/P z 4 maja 2017 r.) przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni – Plac Targowy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 (dla których prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00005121/1) pawilonu handlowego nr 228/229 o powierzchni 19,20 m² położonego na placu targowym przeznaczonego do najmu na czas oznaczony 3 lata na prowadzenia działalności w branży przemysłowej, handlowej, spożywczej, usługowej – nieuciążliwej.
Dla nieruchomości wymienionej powyżej ustala się stawkę wywoławczą miesięcznego czynszu najmu dla pawilonu handlowego w wysokości 242,11 zł + 23 % VAT (słownie: dwieście czterdzieści dwa złote 11/100). Miesięczny czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji na dzień 31 marca każdego roku trwania umowy najmu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oprócz czynszu najmu, najemca płaci podatek VAT 23%. Wskaźnik podatku VAT może ulec zmianie, zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
Wadium ustala się w kwocie 2.000,00 zł. Minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł. Na poczet czynszu najmu zalicza się wadium. Ustala się kaucję w wysokości 5.000 zł tytułem zabezpieczenia podpisania przez przyszłego najemcę umowy najmu. W przypadku nie podpisania przez najemcę umowy najmu w terminie 7 dni od dnia przetargu kaucja ulega przepadkowi. Przyszły najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat eksploatacyjnych na rzecz administratora Zespołu Miejskich Hal Targowych – Administracji Budynków Komunalnych nr 4 (ul. Warszawska 67 A).
Przetarg odbędzie się 29 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w sali 105 na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni ul. Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wadium w wysokości 2.000,00 zł, i kaucję w wysokości 5.000,00 zł należy wpłacić w terminie do 26 czerwca 2017 r. na konto depozytowe w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub opłacić gotówką w terminie do 26 czerwca 2017 roku w kasie Urzędu Miasta Gdyni Sala Mieszkańców Kasa C do godz. 14.30. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta Wynajmującego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją. Regulamin przetargu, warunki przetargu oraz mapa są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami pok. 421 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni, lub na stronie internetowej www.investgdynia.pl. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu pod nr. tel. 58 668 85 33 i 58 668 85 11.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej 91 – garaż numer 56 w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 14.06.2017 r. do 5.07.2017 r.
***
Komenda Miejska PSP
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP w Gdyni Oksywiu. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ są na stronie zamawiającego www.kmpsp.gdynia.pl. Termin składania ofert: 30.06.2017 r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego (ul. Władysława IV 12/14, III p. sekretariat).
***
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 23
poszukuje wykonawcy robót, polegających na remoncie elewacji frontowej budynku przy ul. Armii Krajowej 23. Wykonawca prac winien posiadać doświadczenie przy realizacji robót konserwatorskich oraz stosowne uprawnienia. Pisemne oferty należy składać w siedzibie ABK-3 (ul. Abrahama 55) w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 429, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 6269/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 6.06.2017r.) położonej przy ul. Opata Hackiego, oznaczonej jako część działki o numerze 1740 obręb 0010 Chylonia o powierzchni 5 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na wejście do lokalu. Wykaz wywieszono na tablicy na okres 21 dni od 7.06.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pok. nr 424 wywieszono wykaz o numerze 7/2017 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako cz. dz. nr 411 obręb 0021 Oksywie, o pow. 500 m2. Umowa na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie: uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w postaci obiektów budowlanych. Wykaz wywieszono na 21 dni od 23.06.2017 r. do 13.07.2017 r.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. kadr na pełen etat. Szczegóły znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Kontakt tel. 58 620 75 29.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie Zarządzenia nr 6276/17/VII/M ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z wdrażania dobrych praktych projektowych w przestrzeni miejskiej w 2017 roku.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 47 480,00 złotych.
Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty i to potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione do złożenia oferty, złożyć w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z wdrażania dobrych praktych projektowych w przestrzeni miejskiej w 2017 roku“.
Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń upływa z dniem 10 lipca 2017 roku. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do sekretariatu PPNT Gdynia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, położonych w Gdyni: 1) przy ul. A. Abrahama 8, oznaczonej jako dz. nr 1543, obręb Śródmieście - 0026, oraz 2) przy ul. Nasypowej, oznaczonej jako dz. nr 2108, obręb Obłuże - 0020. Wykazy wywieszono na okres od dnia 23.06.2017r. do dnia 14.07.2017r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na realizacji działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego.
Przewidywana kwota dotacji w 2017 r. na realizację zadania: 130 000,00 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Laboratorium Innowacji Społecznych i GCOP. Realizacja zadania obejmuje okres od 4.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Termin składania ofert: 30.06.2017 r. do godz. 23.59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 lipca 2017 r. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, tel.: 58 727 39 02.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia nr 6281/17/VII/P z 13 czerwca 2017 r. przyznał dotację na realizację programu pilotażowego „Asystent społeczny” w kwocie 32.800 zł brutto Centrum Współpracy Młodzieży z siedzibą w Gdyni.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Białej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/biala. Termin składania ofert: 27.06.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Unruga i Żelaznej RD Pogórze w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/unruga. Termin składania ofert: 30.06.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żółtej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest na www.zdiz.gdynia.pl/rzp/zolta. Termin składania ofert: 28.06.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie, pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę placu zabaw przy ul. Chylońskiej w Gdyni – etap II.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest na www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp68. Termin składania ofert: 4.07.2017 r. godz. 10.00, w siedzibie, pok. 407.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (al. Zwycięstwa 194)
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.225.000 euro na robotę budowlaną „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni, al. Zwycięstwa 194”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 16 czerwca (nr 533962-N-2017). Wymagany termin realizacji: 29.08.2017 r.
SIWZ dostępna jest na stronie www.zsae.gdynia.pl i stronie BIP oraz w formie pisemnej w sekretariacie w godz. 9.00-14.00.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do 3.07.2017 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie dyrektora (nr 22 A) 3.07.2017 r. o godz. 9.30.
Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest: Tadeusz Burczyk (pon.- pt. 9.00-14.00).