UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1284 (1084) 2017-07-14 - 2017-07-27

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ust. z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), uchwały Rady Miasta Gdyni XXIX/701/17 z 22 lutego 2017 r. zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo obejmującego tereny oznaczone w MPZP symbolami: 032 MN2, MW1, MP, 042 MW2, MP oraz 119 KDW-X, w dniach od 22.07.2017 r. do 11.08.2017 r., od pon. do piątku w godz. 10.00-20.00, w sobotę w godz. 11.00-20.00, w niedzielę w godz. 11.00-18.00, w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30). Z projektem można również zapoznać się w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni od pon. do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie www.gdynia.pl/plany. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się 9.08.2017 r. o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2017 r. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodników przy ul. Ikara i Dedala w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ikaraidedala.
Termin składania ofert: 20.07.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę ścieżki głównej (chodnika) w ramach zagospodarowania terenu zieleni ,,Zielona Górka” w Gdyni Pogórze.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp82.
Termin składania ofert: 21.07.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na wykonywanie robót awaryjno-naprawczych na miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp78.
Termin składania ofert: 21.07.2017 r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w Urzędzie Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lotników 152 (część działki nr 673 obręb 0022 Orłowo) o pow. 300 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele rolnicze – uprawy jednoroczne na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, jako załącznik do zarządzenia nr 6352/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27.06.2017 r. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 6.07.2017 r. do 27.07.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia, że 28.06.2017r. wydano postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki, polegającej na pominięciu działki nr 3518 objętej ww. inwestycją w wykazie działek, które z mocy prawa stają się własnością Gminy Miasta Gdyni – popełnionej w wydanej decyzji nr RAAII.6740.422.2016.DO-408/ulica z 17.02.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku do ul. Mokrej w Gdyni” na działkach nr: 3507, 3536, (3539*), 3257, 3518, 3508, (3256*), (3247*), (3246*), (3517*), 3024, (3509*), (3194*), (3193*), 2995, (3124*), 3116, (3118*), 3115, 3117, 3114, (3025*), 2993, 2994, 2991, 2990, 2992 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino (* działki objęte projektem podziału). Z w/w postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w pokoju 423 (tel. 58 66 88 424) w poniedziałki w godz. 13.00-16.00 i środy w godz. 8.00-11.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zgodnie z art.11f ust. ustawy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. KPA (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 6341/17/VII/R z 27.06.2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”.
Przewidywana kwota dotacji w 2017 r. na realizację zadania wynosi do 7 850,00 zł. Dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS i GCOP (ul. 3 Maja 27/31). Realizacja zadania obejmuje okres od 1.09.2017 r. do 30.09.2019 r.
Termin składania ofert (wyłącznie w systemie www.witkac.pl): do 31 lipca 2017 r. do godz. 14.00.
„Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl należy złożyć w wersji papierowej – do 2 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30 w sekretariacie MOPS (ul. Grabowo 2).
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w BIP MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 6377/17/VII/R z 4.07.2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie punktu dystrybucji świeżej żywności dla mieszkańców i osób przebywających na terenie Gdyni”.
Przewidywana kwota dotacji w 2017 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 27 500,00 PLN. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w BIP, na stronie www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS i GCOP.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r. Termin składania ofert (wyłącznie w systemie www.witkac.pl) do 31 lipca 2017 r. do godz. 14.00, a „Potwierdzenia złożenia oferty” wydrukowanego i podpisanego z systemu witkac.pl do 2 sierpnia 2017 r. w sekretariacie MOPS do godz. 15.30. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w BIP MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w GCOP oraz w „Ratuszu”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 28 lipca 2017 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz, Piłsudskiego 52/54). Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 24 lipca 2017 roku. Wpłata wadium jest równoznaczna z potwierdzeniem faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Platynowej o pow. 895 m2, ul. Źródło Marii o pow. 553 m2, ul. Mrongowiusza o pow. 589 m2, ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m2, ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m2, ul. Miegonia 10D o pow. 652 m2, ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Chylońskiej 178 B-C o pow. 619 m2, Kadmowej 7 o pow. 518 m2, Kormorana 24 o pow. 632 m2, ul. Kormorana 26 o pow. 633 m2, ul. Kormorana 28 o pow. 650 m2, ul. Łabędziej 9 o pow. 632 m2, ul. Łabędziej 13 o pow. 613 m2, ul. Częstochowskiej 42 o pow. 351 m2, ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2 i ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Dzienniku Bałtyckim” 28.06.2017 r. Pełną treść ogłoszenia opublikowano na stronie www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie www.investgdynia.pl oraz tel. pod nr. tel.: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38/39/40.
***
Zespół Szkół nr 15 (ul. Jowisza 60)
zatrudni nauczyciela wspomagającego z uprawnieniami (pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika) na pełen etat 18/18 w edukacji wczesnoszkolnej. CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie lub przesyłać na adres: sekretariat@zs15.pl do 15.08.2017 r.
***
Dyrektor X LO
zatrudni specjalistę ds. płac w wymiarze 1/2 etatu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni.
Kontakt tel. 58 620 75 29.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela przedmiotów zawodowych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach kwalifikacyjnych w zawodzie krawiec i technik przemysłu mody. Zajęcia są zaoczne (piątek i sobota). Informacje pod nr. tel. 58 622 26 24, 58 66 99 733.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 4 i SP nr 52
nawiąże współpracę w roku szk. 2017/2018 z nauczycielem fizyki (z matematyką). CV należy przesyłać do 11.08.2017 r. na adres: sekretariat@gimnazjum4.eu.
***
Wspólnota Mieszkaniowa (ul. Wybickiego 3)
poszukuje wykonawcy robót na elewacji frontowej budynku ul. Wybickiego 3. Wymagane doświadczenie przy realizacji robót konserwatorskich oraz uprawnienia. Do wglądu projekt. Pisemne oferty należy składać w siedzibie Zian (ul. Batorego 4/2) lub na adres: zian@post.pl do 24 lipca. Kontakt tel. 501 010 678. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni od 1.09.2017 r. w pełnym wymiarze czasu pracy (18 h) nauczyciela matematyki w niepełnym wymiarze czasu pracy (7 h) nauczyciela fizyki i nauczyciela chemii. CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie lub kadrach. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 624 09 74.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 4
ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego. Praca na pełen etat od 1.09.2017 r. Szczegóły oferty na stronie www.gimnazjum4.eu oraz na stronie www.gdynia.pl w zakładce: Praca w jednostkach.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszono wykaz nr 11/2017, dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Św. Piotra (obręb Śródmieście – 0026.2548 o pow. 0,1656 ha) przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 14.07.2017 r. do 3.08.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwał:
1) uchwały nr XXXIII/833/17 z 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego, obejmującego działki nr 1418 i 1420 obręb Śródmieście_0026 położone przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i 10 Lutego.
2) uchwały nr XXXIII/834/17 z 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego, którego granice przebiegają: od północy – od granicy Gdyni z gminą Szemud, wzdłuż planowanej ul. Nowej Chwarznieńskiej, wzdłuż planowanego przedłużenia ul. kard. S. Wyszyńskiego w kierunku zachodnim, następnie od skrzyżowania z ul. bpa J. Pelczara obejmuje ul. kard. S. Wyszyńskiego do rejonu działki nr 4635 obręb Chwarzno-Wiczlino_0011, od wschodu – wzdłuż wschodniej granicy działki nr 4635 obręb Chwarzno-Wiczlino_0011, obejmuje ul. K. Małkowskiego, dalej wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5122 obręb Chwarzno-Wiczlino_0011 oraz północnej granicy działki nr 5020 obręb Chwarzno-Wiczlino_0011 do granic Gdyni z gminą Żukowo, od południa oraz zachodu – wzdłuż granic Gdyni z gminami Żukowo i Szemud.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planów w terminie do 7 sierpnia 2017 r. do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/ nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
***
Prezydent Miasta Gdyni
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju 430 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Łyskowskiego 4 (cz. działki nr 600 obręb 0015 Grabówek o pow. 270 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 10 lat na rzecz osoby fizycznej (załącznik do Zarządzenia nr 6351/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27.06.2017 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na 21 dni od 28.06.2017 r. do 19.07.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych najemców przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Morskiej 129A-135 w Gdyni. Zarządzenie nr 6325/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 21.06.2017r.
Wykazy wywieszono do 20.07.2017 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej – cz. dz. nr 1678 o pow. 152 m2 obręb nr 0012 Cisowa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 14.07.2017 r. do 3.08.2017 r.
***
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (ul. Sambora 48)
zatrudni w wymiarze 1 etat (8 godzin tygodniowo) szatniarza oraz sprzątaczkę.
Kontakt tel. 58 620 85 15, 58 627 00 71.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023), w związku z Uchwałą Nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zawiadamia o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miasta Gdyni oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.
Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji przyjętym Uchwałą nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. Nabór do Komitetu Rewitalizacji przeprowadzony zostanie w dniach od 28 lipca do 13 października 2017 r. Warunki naboru:
1. Komitet Rewitalizacji liczy nie więcej niż 26 członków, w tym:
1) 6 mieszkańców obszaru rewitalizacji – po jednym mieszkańcu z każdego podobszaru rewitalizacji;
2) 3 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego;
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych, których działalność statutowa dotyczy w szczególności jednej z następujących sfer: kultura, edukacja, zagospodarowanie przestrzeni, pomoc i wsparcie społeczne;
4) 5 przedstawicieli Rad Dzielnic - po jednym radnym z każdej dzielnicy, w granicach której wyznaczony został podobszar rewitalizacji Miasta Gdyni;
5) 3 przedstawicieli Rady Miasta – po jednym radnym z każdego okręgu wyborczego, w granicach którego znajdują się podobszary rewitalizacji;
6) do 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Kandydat będący mieszkańcem obszaru rewitalizacji składa formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji.
3. Kandydat będący przedstawicielem właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji składa formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 5 przedstawicieli swojej grupy interesariuszy.
4. Przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych wskazuje Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
5. Przedstawicieli Rad Dzielnic wskazują Rady Dzielnic w formie uchwały.
6. Przedstawicieli Rady Miasta Gdyni wskazuje Rada Miasta Gdyni w formie uchwały.
7. Przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni wskazuje Prezydent Miasta Gdyni.
8. Kandydat na członka Komitetu Rewitalizacji musi być osobą pełnoletnią.
9. Kandydatem na członka Komitetu Rewitalizacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której sąd orzekł środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.
10. Jedna osoba może reprezentować w Komitecie Rewitalizacji tylko jedną z wyżej wymienionych grup.
11. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.
12. Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia, obowiązującymi kandydatów opisanych w pkt. 2 i 3, będą dostępne od dnia rozpoczęcia naboru w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia(al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter), od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00 i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładki: „Inne”, „Komunikaty”) oraz www.gdynia.pl/bip/lis (w zakładce „Rewitalizacja”).
13. Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia, obowiązującymi kandydatów opisanych w pkt. 2 i 3, należy złożyć w formie papierowej do 22 września 2017 r. na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451, lub bezpośrednio do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, PPNT, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, I piętro, pokój nr 101, w godz. 8.00-16.00.
Za datę doręczenia uważa się datę wpływu. Formularze zgłoszeniowe złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Ewentualne pytania należy kierować na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub tel. 58 727 39 04.