Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1285 (1085) 2017-07-28 - 2017-08-10

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na III piętrze przy pok. 340 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, jako załącznik do zarządzenia nr 6426/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 18.07.2017 r., położonej przy ul.Sandomierskiej o pow. 50 m² (cz.działki nr 1264 obręb 0019 Mały Kack) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 21.07.2017 r. do 11.08.2017 r.
***
Związek Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA” (ul. Żeromskiego 26)
poszukuje wykonawcy renowacji drzwi strefy wejściowej oraz renowacji okien sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żeromskiego 26. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta z funduszu na renowację zabytków. Informacje na temat zakresu prac można uzyskać pod adresem: ul. Żeromskiego 26 lub tel. 58 620 31 15. Pisemne oferty (z wyszczególnieniem kosztu poszczególnych punktów dokumentacji) należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w „Ratuszu” na adres: ZMCh „Polska YMCA” ul. Żeromskiego 26, 81-346 Gdynia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju 430 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Komandorskiej 46 (część działki nr 289 obręb 0015 Grabówek o pow. ca 2,5 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia czas oznaczony do 3 lat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Komandorskiej 46 (załącznik do Zarządzenia NR 6390/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 11.07.2017 r.), z przeznaczeniem na osłonę śmietnikową przeznaczoną do selektywnego gromadzenia odpadów. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 17.07.2017 r. do 7.08.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 429, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 6425/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 18.07.2017 r.) położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej, oznaczonej jako działka o numerze 1642 obręb 0024 Pustki Cisowskie o powierzchni 45 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową i zieleń ozdobną. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 19.07.2017 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Radosnej w Gdyni na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Radosnej z ulicą Szczęśliwą a ulicą Solną.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/radosna
Termin składania ofert: 1.08.2017 r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację nawierzchni ulicy Beniowskiego 38 w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/beniowskiego
Termin składania ofert: 3.08.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek witomiński” na działkach nr: 37/1(37); 39; 43/1(43); 47/1(47); 48/1(48); 49/1(49); 50; 81/1(81); 82/1(82); 96/1(96); 97/1(97); 98/1(98); 120/1(120); 121/1(121); 122/1(122); 123/1(123); 124/1(124); 125/1(125); 126/1(126); 127/1(127); 128/1(128); 129/1(129); 130/2(130); 133/1(133); 139/1(139); 144/1(144); 145/1(145); 146/1(146); 150/1(150); 151/1(151); 152; 153/1(153); 203/2(203); 203/3(203); 204/2(204); 204/3(204); 293; 294; 295; 298/1(298); 298/2(298); 299/1(299); 299/2(299); 322; 329/1(329); 329/2(329); 340; 399; 400; 401; 51; 52; 120/2(120); 129/2(129); 130/1(130); 133/2(133); 151/2(151); 153/2(153); 202; 203/1(203); 204/1(204); 205; 37/2(37); 41; 7; 35; 43/2(43); 47/2(47); 48/2(48); 49/2(49); 76; 78; 80; 81/2(81); 82/2(82); 83; 96/2(96); 97/2(97); 98/2(98); 110; 120/3(120); 121/2(121); 122/2(122); 123/2(123); 124/2(124); 125/2(125); 126/2(126); 127/2(127); 128/2(128); 129/3(129); 130/3(130); 139/2(139); 144/2(144); 146/2(146); 204/4(204); 327 obręb 0028 Witomino-Radiostacja:
75/1(75); 95/1(95); 97/1(97); 98; 99/2(92); 100/1(100); 111; 112; 113/1(113); 114; 115/1(115); 133/1(133); 134/1(134); 135/1(135); 136/1(136); 310/1(310); 311/1(311); 312; 313/1(313); 316/2(316); 317/1(317); 320/1(320); 341/1(341); 341/2(341); 515; 519/1(519); 519/2(519); 520; 521; 522/1(522); 522/2(522); 523; 524; 525/1(525); 525/2(525); 525/3(525); 527; 528; 568; 579/1(579); 1059; 1061; 1124; 1125/2(1125); 1126/1(1126); 1127; 1128; 1129; 1130; 1132/1(1132); 1133; 1134; 1135/1(1135); 1137/1(1137); 95/2(95); 96; 97/2(97); 99/1(99); 101/1(101); 102/1(102); 137/1(137); 138; 139; 161; 162/1(162); 162/2(162); 162/3(162); 210/1(210); 211/1(211); 215; 216; 217; 218/1(218); 219; 220; 221; 222/1(222); 224; 225; 226; 227; 247; 265/1(265); 265/2(265); 267; 308/1(308); 309; 310/2(310); 310/3(310); 310/4(310); 316/1(316); 320/2(320); 371/1(371); 377; 378/1(378); 378/2(378); 400/1(400); 401; 402/1(402); 403/2(403); 406; 407; 414; 416; 423/1(423); 423/2(423); 424; 425; 465/1(465); 468/1(468); 468/2(468); 488; 489; 490/2(490); 491/1(491); 491/2(491); 512; 514; 580; 586; 735; 736; 738; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75/2(75); 94; 100/2(100); 113/2(113); 115/2(115); 116; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133/2(133); 134/2(134); 135/2(135); 136/2(136); 137/2(137); 210/2(210); 211/2(211); 212; 213; 218/2(218); 222/2(222); 228; 248; 249; 291; 308/2(308); 311/2(311); 313/2(313); 317/2(317); 342; 371/2(371); 376; 398; 400/2(400); 402/2(402); 404; 405; 408; 426; 465/2(465); 490/1(490); 492; 498; 513; 516; 577; 579/2(579); 737; 740; 1056; 1058; 1126/2(1126); 1132/2(1132); 1135/2(1135); 1136; 1137/2(1137); 1151 obręb 0029 Witomino-Leśniczówka (w nawiasach podano numery działek przed podziałem)
Wykaz działek objętych podziałem:
Woj. pomorskie, obręb Witomino- Radiostacja 0028: dz. 37 (37/1 oraz 37/2), dz. 43 (43/1 oraz 43/2), dz. 47 (47/1 oraz 47/2), dz. 48 (48/1 oraz 48/2), dz. 49 (dz. 49/1 oraz 49/2), dz. 81 (81/1 oraz 81/2), dz. 82 (dz. 82/1 oraz 82/2), dz. 96 (96/1 oraz 96/2), dz. 98 (98/1 oraz 98/2), dz. 97 (97/1 oraz 97/2), dz. 120 (120/1, 120/2 oraz 120/3), dz. 121 (121/1 oraz 121/2), dz. 122 (122/1 oraz 122/2), dz. 123 (123/1 oraz 123/2), dz. 124 (124/1 oraz 124/2), dz. 125 (125/1 oraz 125/2), dz. 126 (126/1 oraz 126/2), dz. 127 (127/1 oraz 127/2), dz. 128 (128/1 oraz 128/2), dz. 129 (129/1, 129/2 oraz 129/3), dz. 133 (133/1 oraz 133/2), dz. 100 (100/1 oraz 100/2), dz. 130 (130/1, 130/2 oraz 130/3), dz. 139 (dz. 139/1 oraz 139/2), dz. 144 (dz. 144/1 oraz 144/2), dz. 145 (dz. 145/1 oraz 145/2), dz. 146 (146/1 oraz 146/2), dz. 150 (150/1 oraz 150/2), dz. 151 (151/1, 151/2 oraz 151/3), dz. 153 (153/1 oraz 153/2), dz. 203 (2031/1, 203/2 oraz 203/4), dz. 204 (204/1, 204/2, 204/3 oraz 204/4), dz. 298 (298/1, 298/2), dz. 299 (299/1 oraz 299/2), dz. 329 (329/1 oraz 329/2),
Woj. pomorskie, obręb Witomino- Leśniczówka 0029: dz. 133 (133/1 oraz 133/2), dz. 134 (134/1, 134/2), dz. 135 (135/1 oraz 135/2), dz. 136 (136/1 oraz 136/2), dz. 310 (310/1, 310/2, 310/3 oraz 310/4), dz. 75 (75/1 oraz 75/2), dz. 95 (95/1 oraz 95/2), dz. 97 (97/1 oraz 97/2), dz. 99 (99/1, 99/2 oraz 99/3), dz. 101 (101/1 oraz 101/2), dz. 102 (102/1 oraz 102/2), dz. 113 (113/1 oraz 113/2), dz. 115 (115/1 oraz 115/2), dz. 137 (137/1 oraz 137/2), dz. 162 (162/1, 162/2 oraz 162/3), dz. 210 (210/1 oraz 210/2), dz. 218 (218/1 oraz 218/2), dz. 222 (222/1 oraz 222/2), dz. 265 (265/1 oraz 265/2), dz. 308 (308/1 oraz 308/2), dz. 371 (371/1 oraz 371/2), dz. 211 (211/1 oraz 211/2), dz. 378 (378/1 oraz 378/2), dz. 400 (400/1 oraz 400/2), dz. 402 (402/1 oraz 402/2), dz. 403 (403/1 oraz 403/2), dz. 423 (423/1 oraz 423/2), dz. 465 (465/1 oraz 465/2), dz. 468 (468/1 oraz 468/2), dz. 490 (490/1 oraz 490/2), dz. 491 (491/1 oraz 491/2), dz. 579 (579/1 oraz 579/2), dz. 311 (311/1 oraz 311/2), dz. 313 (313/1 oraz 313/2), dz. 316 (316/1 oraz 316/2), dz. 317 (317/1 oraz 317/2), dz. 320 (320/1 oraz 320/2), dz. 341 (341/1 oraz 341/2), dz. 519 (519/1 oraz 519/2), dz. 522 (522/1 oraz 522/2), dz. 525 (525/1, 525/2 oraz 525/3), dz. 1125 (1125/1, 1125/2 oraz 1125/3), dz. 1126 ( 1126/1 oraz 1126/2), dz. 1132 ( 1132/1 oraz 1132/20, dz. 1135 (1135/1 oraz 1135/2), dz. 1137 (1137/1 oraz 1137/2).
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w pok. 423 ( tel. 58 668 84 10 ) w poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko:
– Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej,
– Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 21.08.2017 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
***
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (ul. Gen. Hallera 9)
zatrudni kierownika administracyjnego. Praca na pełen etat od 1.09.2017 r. Szczegóły na www.gdynia w zakładce: praca w jednostkach.
***
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni
zatrudni nauczyciela matematyki w pełnym wymiarze godzin (umowa o pracę). CV należy przesłać na adres pssp@pssp.edu.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39
zatrudni w roku szkolnym 2017/2018 nauczyciela chemii w wymiarze 8 godzin dydaktycznych tygodniowo. Kontakt tel. 58 625 09 71, e-mail: sp39gdy@op.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przy pokoju 317, na III piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazów nieruchomości położonych w Gdyni:
– przy ul. Słonecznej, stanowiącej cz. dz. nr 318 obręb Witomino-Lesniczówka, o pow. 138 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (zał. do Zarządzenia nr 6435/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 18.07.2017 r.).
– przy ul. Wiczlińskiej, stanowiących cz. dz. nr 3207, 3217, 3231 oraz 3232 obręb Chwarzno-Wiczlino, o łącznej pow. 126 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – do 3 lat, z przeznaczeniem na działki przydomowe (zał. do Zarządzenia nr 6436/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 18.07.2017 r.).
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 20.07.2017r. do 10.08.2017r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wywieszony został wykaz o numerze 12/2017, dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, oznaczonej ewidencyjnie jako Obręb Cisowa – 0012.1225 o pow. 0,7200 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Podstawa: art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 28 lipca 2017 r. do 17 sierpnia 2017 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art.61 Kpa ( tj. Dz. U. z 2017r poz. 1257) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r.,poz. 2031 z późn. zm.) zawiadamia, że po ponownym rozpatrzeniu wniosku z 22.12.2016 r., Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa wiceprezydent Gdyni Marek Stępa, została wydana 19.07.2017 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od SP 37 do ulicy Zaruskiego” zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 3236/1 powstała z podziału dz. 3236, 3259, 3260, 3261/1 powstała z podziału dz. 3261, 3273/1 powstała z podziału dz. 3273, 3274/1 powstała z podziału dz. 3274, 3278/1 powstała z podziału dz. 3278, 3293/1 powstała z podziału dz. 3293, 3300, 3301/1powstała z podziału dz. 3301, 3302/1 powstała z podziału dz. 3302, 3317/1 powstała z podziału dz. 3317, 3332/1 powstała z podziału dz. 3332, 3333, 3340/1 powstała z podziału dz. 3340, 3340/2 powstała z podziału dz. 3340, 3341, 3342/1 powstała z podziału dz. 3342, 3342/2 powstała z podziału dz. 3342, 3343/1 powstała z podziału dz. 3343, 3350, 3357, 3358, 3359, 3363, 3369, 3371, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378/2 powstała z podziału dz. 3378, 3379, 3398/1 powstała z podziału dz. 3398, 3399/1 powstała z podziału dz. 3399, 3505, 3506, 3567, 3568, 3571, 3572/1 powstała z podziału dz. 3572, 3831, 3845, 4257, 4258, 4259, 4260, 4266, 4268/1 powstała z podziału dz. 4268, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino. Wykaz działek w zakresie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych: 3234, 3235, 3236/2 powstała z podz. dz. 3236, 3258, 3259, 3274/2 powstała z podz. dz. 3274, 3278/2 powstała z podz. dz. 3278, 3293/2 powstała z podz. dz. 3293, 3301/2 powstała z podz. dz. 3301, 3302/2 powstała z podz. dz. 3302, 3317/2 powstała z podz. dz. 3317, 3332/2 powstała z podz. dz. 3332, 3333, 3334, 3340/3 powstała z podz. dz. 3340, 3342/3 powstała z podz. dz. 3342, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3378/1 powstała z podz. dz. 3378, 3398/2 powstała z podz. dz. 3398, 3399/2 powstała z podz. dz. 3399, 3401, 3402/2, 3429, 3431, 3432, 3454, 3455, 3506, 3507, 3508, 3561, 3567, 3568, 3569, 3572/2 powstała z podz. dz. 3572, 3573, 3820, 3821, 3823, 3827, 3828, 3830, 3831, 3845, 4257, 4260, 4261, 4264, 4265, 4267, 4268/2 powstała z podz. dz. 4268, 4270, 4271, 4276, 4649, 4650, 4655 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 418 (tel. 58 66 88 407) w poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXX/727/17 z 29 marca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim obejmującego Pirs nr 1 na Molu Rybackim, stanowiący ostrogę wychodzącą z Nabrzeża Kutrowego ku południowi w głąb Basenu Prezydenta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 7-29.08.2017 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00, w sobotę w godz. 11.00-20.00, w niedzielę w godz. 11.00-18.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30. Z projektami planów można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 17.08.2017 r. o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 12.09.2017 r. Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazów nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni:
– przy ul. Mrongowiusza 21 o pow. 282 m² (część działki nr 433/2 obręb 0015 Grabówek o pow. 282 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców (załącznik do Zarządzenia nr 6438/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
przy ul. Mrongowiusza 21 o pow. 138 m² (część działki nr 433/2 obręb 0015 Grabówek o pow. 138 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych użytkowników (załącznik do Zarządzenia nr 6439/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
przy ul. Dembińskiego 57A (część działki nr 2012, 2022 obręb 0018 Leszczynki o pow. 177 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego użytkownika (załącznik do Zarządzenia nr 6440/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
przy ul. Dembińskiego 96A (część działki nr 2027, 2031, 2024 obręb 0018 Leszczynki o pow. 238 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego użytkownika (załącznik do Zarządzenia nr 6441/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
przy ul. Dembińskiego 75 (część działki nr 2027 obręb 0018 Leszczynki o pow. 813 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego użytkownika (załącznik do Zarządzenia nr 6442/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
przy ul. Leszczynki 179 (część działki nr 1230, 1231, 1232 obręb 0018 Leszczynki o pow. 342 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego użytkownika (załącznik do Zarządzenia nr 6443/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
przy ul. Zawiszy Czarnego (działka nr 2947 – jej część, obręb 0026 Śródmieście o pow. ca 48 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 6424/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 r.), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej (lody) w tymczasowym pawilonie gastronomicznym oraz ogródek gastronomiczny.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 20.07.2017 r. do 10.08.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 – na IV piętrze obok pokoju 430 wykazu nieruchomości o powierzchni 23 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zielonej, stanowiącej część działki nr 134 oraz część działki 132 obręb 0021 Oksywie, dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest KWGD1Y/00010831/5. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 12.07.2017 r. do 02.08.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na III piętrze przy pok. 342 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lidzkiej 61, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz posiadaczy, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 3372 obręb 0019 Mały Kack, o powierzchni 486 m2, objętej KW GD1Y/00023786/8.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 6395/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni
z 11.07.2017 r., wywieszony na okres 21 dni, od 19.07.2017 r. do 09.08.2017 r.