Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1286 (1086) 2017-08-11 - 2017-08-24

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza
.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXIII/555/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
– od zachodu – wzdłuż ul. H. Sienkiewicza,
– od północy – obejmując nieruchomość przy ul. Sienkiewicza 25,
– od wschodu – wzdłuż górnej krawędzi klifu,
– od południa – wzdłuż ul. W. Stwosza,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 6-26.09.2017 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, w sobotę w godz. 11.00-18.00, w niedzielę w godz. 11.00-16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 14.09.2017 r. o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2017 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy ddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

***

Zespół Szkół nr 15 ul. Jowisza 60 w Gdyni zatrudni specjalistę do spraw kancelaryjnych  (sekretariat) na pełny etat. CV i list motywacyjny prosimy składać  w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres  e-mail: sekretariat@zs15.pl  do 21.08.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy:
1. ul. Świętojańskiej (skwer Żeromskiego), oznaczonej jako część działki nr 1887, obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej (ogródek gastronomiczny), stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6469/17/VII/P z 25.07.2017 roku.
2. ul. Władysława IV, oznaczonej jako część działki nr 1858, obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na lokalizację dozorowanego parkingu samochodowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6468/17/VII/P z 25.07.2017 roku;
Wykazy wywieszono na okres od 27.07.2017 roku do 17.08.2017 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu innowacji społecznych w postaci aktywizacji mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, do współdecydowania o rozwiązaniach miejskich w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 r.
Przewidywana kwota dotacji w 2017 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 20 000,00 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 1.09.2017 r. do 31.11.2017 r. Termin składania ofert ustala się do 24.08.2017 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 sierpnia 2017 r. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, tel.: 58 727 39 02, 58 727 39 10.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Lipowej (część działek nr 1371 i 1373 obręb nr 27 o powierzchni 144 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6463/17/VII/P z 25.07.2017 r.
Wykaz wywieszono od 27.07.2017 r. na okres 21 dni.

***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 28.10. 2017 r. do 2.11.2017 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. Źródło Marii, na prowadzenie handlu obwoźnego kwiatami i zniczami. Przetarg odbędzie się 29.09.2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 105, na I piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni www.investgdynia.pl oraz w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na IV piętrze obok pokoju nr 428 na tablicy ogłoszeń i w Referacie Administrowania Gruntami – pokój nr 439 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz regulamin przetargu.
Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu można uzyskać pod nr tel. 58 668 85 33 i 58 668 81 53.

***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego.
Przewidywana kwota dotacji w 2017 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 25 000 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 15.09.2017 r. do 31.12.2017 r. Termin składania ofert ustala się do 1.09.2017 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 września 2017 r. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, tel.: 58 727 39 02, 58 727 39 06.

***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja.
Przewidywana kwota dotacji w 2017 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 10 000,00 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 15.09.2017 r. do 31.12.2017 r. Termin składania ofert ustala się do dnia 01.09.2017 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12 września 2017 r. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, tel.: 58 727 39 02, 58 727 39 06.

***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon ulic Dickmana i Śmidowicza.
Przewidywana kwota dotacji w 2017 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 10 000,00 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 15.09.2017 r. do 31.12.2017 r. Termin składania ofert ustala się do dnia 01.09.2017 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12 września 2017 r. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, tel.: 58 727 39 02, 58 727 39 06.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert samochodu osobowego Volkswagen Golf IV. Pojazd uszkodzony. Wartość szacunkowa wynosi 2000 zł, cena wywołania 1500 zł. Szczegółowe informacje wywieszone są na tablicy ogłoszeniowej Referatu Egzekucji Administracyjnej w Gdyni, ul. 10 Lutego 33. Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów 587851403, 587851402, 587851414. Po umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny.
Oferty należy składać do 18.08.2017 r. w godz. 9.00-15.00 w pokoju nr 420, 411 lub 418 w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej (ul. 10 Lutego 33, piętro IV). Oferta powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta, a także cenę nie niższą od ceny wywołania. Powyższe dane powinny znajdować się w zamkniętej oznaczonej imiennie kopercie. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Otwarcie ofert nastąpi 28.08.2017 r. o godz. 10.00 w UM Gdyni, ul. 10 Lutego 33 w pokoju 418. W przetargu ofert uczestniczą wyłącznie oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Zwycięzca jest zobowiązany do wpłaty całości oferowanej kwoty bezpośrednio po zakończeniu przetargu ofert. Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 341 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej 173, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1139 obręb 0018 Leszczynki, o pow. 132 m², objętej księgą wieczystą KW nr GD1Y/00021826/7.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 6465/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 1.08.2017 r. został wywieszony na okres 21 dni od 1.08.2017 r. do 22.08.2017 r.

***

Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodników w ciągu ulic: Wolności oraz Wójta Radtkego i 3 Maja w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/wolnosci.
Termin składania ofert: 16.08.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na przebudowę placu zabaw przy ul. Dedala w Gdyni – Etap i i II.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/dedala.
Termin składania ofert: 18.08.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.

***

Dyrektor CKZi U nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela przedmiotów zawodowych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach kwalifikacyjnych w zawodzie krawiec i technik przemysłu mody. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek i sobota).
Informacji udziela sekretariat CKZiU nr 2 pod nr telefonów: 58 622 26 24, 58 66 99 733.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Cechowa 22)
zatrudni od września nauczyciela fizyki.
Kontakt tel. 58 625 40 25 lub mailowy: dyrektor@sp6.gdynia.pl.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
zatrudni specjalistę ds. płac w wymiarze 0,5 etatu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP UM Gdynia. Tel. kontaktowy 58 620 69 43.

***

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
zatrudni w roku szkolnym 2017/2018:
– nauczyciela matematyki z informatyką w pełnym wymiarze godzin, z perspektywą na kolejne lata.
– nauczyciela języka angielskiego w pełnym wymiarze godzin, umowa na zastępstwo na minimum pół roku.
Kontakt tel. 58 624 15 64, e-mail spnr37gdynia@op.pl.

***

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (ul. Nagietkowa 73)
poszukuje pracownika na stanowisko kucharza w nowo otwartym przedszkolu.
Praca w wymiarze pełnego etatu od 1.09.2017 r.
CV należy przesłać na adres zs14gdynia@poczta.fm. Kontakt tel. 58 629 00 37.

***

Dyrektor Centrum Aktywności Seniora (ul. 3 Maja 27-31)
poszukuje kandydata na wolne stanowisko: specjalista – animator klubu seniora.
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo). Szczegóły znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta i CAS (tel. 58 661 55 38).

***

Dyrekcja X LO (ul. Władysława IV 58)
zatrudni specjalistę ds. płac – 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo).
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. płac w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni” należy składać w terminie do 18 sierpnia do godz. 10.00 osobiście w sekretariacie lub listownie na adres: X Liceum Ogólnokształcące, 81- 384 Gdynia ul. Władysława IV 58.

***

Dyrekcja X LO (ul. Władysława IV 58)
informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia przeznaczonym na „sklepik szkolny”. Oferty z podaniem miesięcznej kwoty czynszu najmu (netto) należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 22 sierpnia do godz. 14.00. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły lub tel. 58 620 75 29.

***

ABK nr 4
informuje o wywieszeniu w siedzibie tutejszej administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112 położonej w ZMHT przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40, przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 11.08.2017 r. do 31.08.2017 r.