1287 (1087) 2017-08-25 - 2017-08-31

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Portowej 3, oznaczonej jako działki nr 2570, obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata w celu lokalizacji osłony śmietnikowej do selektywnego gromadzenia odpadów, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6509/17/VII/P z 8.08.2017 r.
Wykaz wywieszono na okres od 14.08.2017 r. do 5.09.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXIII/555/16 z 31 sierpnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od zachodu – wzdłuż ul. H. Sienkiewicza, od północy – obejmując nieruchomość przy ul. Sienkiewicza 25, od wschodu – wzdłuż górnej krawędzi klifu, od południa – wzdłuż ul. W. Stwosza, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 6-26.09.2017 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, w sobotę w godz. 11.00-18.00, w niedzielę w godz. 11.00-16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 14.09.2017 r. o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Należy je składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2017 r. Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 209 000 euro na dostawę energii elektrycznej.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/energia.
Termin składania ofert: 1.09.2017 r. godz. 12.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę urządzenia turystycznego – linarium przy ul. Olkuskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/olkuska.
Termin składania ofert: 28.08.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na przebudowę placu zabaw i budowę placu do ćwiczeń przy ul. Chylońskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/chylonska.
Termin składania ofert: 31.08.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę odwodnienia placu przy górnej stacji kolejki na Kamiennej Górze w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/kamiennagora.
Termin składania ofert: 4.09.2017 r., godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację nawierzchni chodnika ul. Łowickiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej w kierunku ul. Piotrowskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/lowicka.
Termin składania ofert: 5.09.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Prezydent Miasta Gdyni
działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (j.t. Dz. U. z 2017r., poz.1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1496) zawiadamia o uzupełnieniu i zmianie zakresu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, al. Marsz. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budową trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki w al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”, zlokalizowanej aktualnie na działkach o nast. numerach ewidencyjnych: obręb ewidencyjny 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana: 262, 286, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 318, 319, 325, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 350, 365, 813, 860, 861, 862, 863, 864, 866, 867, 868, 870, 871, 872, 1212, 1214, 1215, 1218, 1318, 1454, 1469, 1471, 1472, 1473, 1475, 1479, 1454, 1470, obręb ewidencyjny 0026 Śródmieście: 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2507, 2508, 2509, 2510, obręb ewidencyjny 0016 Kamienna Góra: 506, 507, 508, 555, 634, 638, 639, 803, 804, 805, 806, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 867, 869, 872, 873, 874, 875, 876, 877.
Wykaz działek w zakresie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych: obręb ewidencyjny 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 262, 299/2 (299), 300/2 (300), 301, 303/2 (303), 305, 306, 325, 337/2 (337), 341, 342, 343, 860/2 (860), 866, 870, 871, 1212/2 (1212), 1215/2 (1215), 1218, 1318, 1454/2 (1454), 1470; obręb ewidencyjny 0026 Śródmieście na działce o numerze ewidencyjnym 2507 (w nawiasach podano numery działek przed podziałem)
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w pok. 418 ( tel. 58 66 88 407 ) tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Dyrektor Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda”
zatrudni od 1 września 2017r. specjalistę ds. wynagrodzeń w wymiarze ¼ etatu (10 godzin tygodniowo). CV należy przesyłać na adres ps48gdynia@wp.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Cechowa 22)
zatrudni od września nauczyciela fizyki w niepełnym wymiarze godzin. Mozliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin w roku szk. 2018/19.
Kontakt tel. 58 625 40 25 lub 500 255 622 (Ewa Andrzejewska).
***
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni (ul. Strażacka)
poszukuje sprzątaczki. Wymiar zatrudnienia 3/4 etatu (godziny popołudniowe).
CV należy przesłać na adres pssp@pssp.edu.pl lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 4 (ul. Okrzei 6)
zatrudni sprzątaczkę na 1 etat i ½ etatu.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17
zatrudni pomoc kuchenną w pełnym wymiarze pracy od 1.09.2017 r.
Mile widziane aktualne badania sanepidowskie.
Wszelkie informacje w sekretariacie szkoły, tel. 58 620 89 78.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39
zatrudni pracowników obsługi na stanowiska:
– ratownik wodny,
– sprzątaczka.
CV należy składać w siedzibie (ul. Adm. J. Unruga 88) lub mailowo: sp39gdy@op.pl.
Kontakt tel. 58 625 09 71.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela przedmiotów zawodowych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach kwalifikacyjnych w zawodzie stolarz, krawiec i technik przemysłu mody. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Informacji udziela sekretariat CKZiU nr 2 pod nr telefonów: 58 622 26 24, 58 66 99 733.