1290 (1090) 2017-09-15 - 2017-09-21

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Płk. Dąbka 122 oznaczonej jako działka nr 411 obręb 0021 Oksywie księga wieczysta KW Nr GD1Y/00112793/1, powierzchnia dzierżawy : 1050 m2, z przeznaczeniem pod uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów inwestycyjnych, szczególnie w postaci obiektów budowlanych. Wyłoniony w przetargu dzierżawca będzie zobowiązany do rozliczenia nakładów związanych z ogrodzeniem terenu z poprzednim dzierżawcą. Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 609 zł.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 10 października o godz. 10.00 w Sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Wadium w wysokości 100 zł płatne do 5.10.2017 r., na konto depozytowe w PKO Bank Polski S.A w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub gotówką do 5.10.2017 r. w kasie C Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Gdyni (do godz. 14.00). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu oraz szczegóły zamieszczone są na tablicy ogłoszeń na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy pokoju nr 424 oraz na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 424 oraz pod nr. tel. 58 668 85 27.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na utwardzenie nawierzchni w technologii płyt YOMB ulicy Słowiczej 4-14 i 22-28 w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/slowicza
Termin składania ofert: 19.09.2017 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na wykonanie iluminacji Krzyża na Kamiennej Górze w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp111
Termin składania ofert: 22.09.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na przebudowę ulicy Kwiatkowskiego w Gdyni, na odcinku od łącznicy z ul. Unruga do istniejącej zatoki przy przystanku Kwiatkowskiego 02 przy ul. Kwiatkowskiego w Gdyni w zakresie wyznaczenia buspasa oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp117
Termin składania ofert: 25.09.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodników w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/chodniki
Termin składania ofert: 25.09.2017 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 60)
zatrudni nauczyciela wspomagającego z uprawnieniami (pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika) na pełny etat 18/18 w edukacji wczesnoszkolnej. CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zs15.pl do 22.09.2017 r.
***
Postanowienie
Na podstawie art. 35 ust. 3 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), art. 38 ust. 1 i 2 i art. 92 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn.zm.) i art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku nr 105849/2017 z 18.08.2017r, Polkomtel Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT 43302 Gdynia Witomino 2, na dachu budynku przy ul. Granicznej 11 w Gdyni, wraz z wykonaniem zasilania energetycznego, dz. nr 775 i 772 obr. 0029 Witomino-Leśniczówka.
Postanawia się nałożyć na inwestorów obowiązek uzupełnienia złożonego projektu o:
1. doprowadzenie projektu budowlanego do zgodności z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RAA.6733.37.2017.IWD-418/11 z 5.07.2017 r. w zakresie pkt 7 – rysunki należy uzupełnić o wymiary pionowe budynku i projektowanego masztu oraz przekroje terenu wraz z budynkami, z uwzględnieniem rzędnych bezwzględnych naniesionych na podstawie pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, z uwagi na rozbieżność tych parametrów zawartych w orzeczeniu technicznym (str 30 opisu) i na załączonych rysunkach,
2. przywołanie prawidłowego biuletynu w oświadczeniu projektantów instalacji elektrycznej,
3. oświadczenie projektantów części konstrukcyjnej – zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
4. czytelny, cały załącznik graficzny określający położenie miejsc dostępnych dla ludności – str. 75 projektu,
5. prawidłowe wysokości masztu oraz poszczególnych budynków (z przywołaniem ich adresów) zlokalizowanych na osiach poszczególnych anten z uwzględnieniem różnic w ukształtowaniu terenu oraz z naniesieniem rzędnych bezwzględnych na rysunkach nr 2 i (str 76) oraz nr 2 (str 86),
6. ustalenie ilości anten radioliniowych wykazanych w załączonym projekcie oraz opinii Wydziału Środowiska nr ROD.6220.2.47.2016.JSk z 29.09.2016 r.,
7. opis i rysunki masztu oraz anten stacji P4 zlokalizowanej na dachu budynku w celu potwierdzenia zgodności przyjętych parametrów, kierunków oraz mocy zainstalowanych na nim anten w załączonych obliczeniach i rysunkach projektowanej stacji bazowej.
Określa się termin wykonania powyższego uzupełnienia do 6.10.2017 r.
Uzasadnienie: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza m.in. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz zgodność z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.) oraz decyzji o warunkach zabudowy. Przedłożony projekt nie posiada wymaganych dokumentów, w związku z czym, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, należało nałożyć obowiązek usunięcia wyżej wymienionych nieprawidłowości. Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa - Opata Hackiego.
Przewidywana kwota dotacji w 2017 r. na realizację tego zadania wynosi 20 000 zł. Dodatkowe informacje znajdują się w BIP UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 18.10.2017 r. do 31.12.2017 r.
Termin składania ofert: 5.10.2017 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 października 2017 r. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w BIP LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98, tel.: 58 727 39 04).
***
Przedszkole nr 28 (ul. Narcyzowa 3)
poszukuje pracownika ds. ciężkich na cały etat (zatrudnienie od 1 grudnia). Wymagania: oświadczenie o niekaralności, umiejętności techniczne. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Kontakt tel. 58 624 13 81 w godz. 9.00-15.00. Dokumenty należy złożyć w siedzibie.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 (ul. Okrzei 6)
zatrudni pracownika (na zastępstwo) w sekretariacie szkoły. Podania należy składać w sekretariacie, nr tel. 58 663 79 88, kom. 506 162 074.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. płac. Wymiar etatu – 20 godzin tygodniowo. Szczegóły: BIP Urzędu Miasta Gdyni. Kontakt tel. 58 620 75 29.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczonym wykazie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem.
Nieruchomośćw obiekcie Gdynia Arena, która zostanie oddana w najem, jest położona w Gdyni w obszarze działki nr 158 obręb 0030 Wzgórze Świętego Maksymiliana, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydziale Ksiąg Wieczystych w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta o numerze GD1Y/00078436/0 Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, po upływie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia – wykazu dot. przedmiotowej nieruchomości w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Miasta Gdyni w Gdyni (81-382) przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na rzecz Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-321) przy ul. Podolskiej 21, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000147303, NIP 5851267013.
Pełna treść wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem jest dostępna także na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu pod adresem: http://gdyniasport.pl/administracja/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-9/ lub w BIP Gdyńskiego Centrum Sportu: http://gdynia.pl/bip/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-na-gdyni-arenie,498504.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja.
Przewidywana kwota dotacji w 2017 r. na realizację tego zadania wynosi 4000,00 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w BIP UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 18.10.2017 r. do 31.12.2017 r. Termin składania ofert: 5.10.2017 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 października 2017 r. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w BIP LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 06).
***
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące (ul. Narcyzowa 6)
– zatrudni na zastępstwo pracownika na stanowisko konserwatora w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 8 godz. dziennie),
– informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia przeznaczonym na „sklepik szkolny”.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie szkoły lub tel. 58 664 82 36.