1291 (1091) 2017-09-22 - 2017-09-28

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.318 w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, w obrębie Oksywie u zbiegu ulic: Aragońskiej i Andaluzyjskiej, oznaczonej jako działka nr 1532 o powierzchni 1264 m2 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00003089/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6599/17VII/P z dnia 12.09.2017r., wywieszony został na okres od 13.09.2017 r. do 4.10.2017 r.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. płac.
Wymiar etatu – 20 godzin tygodniowo.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni. Kontakt tel. 58 620 75 29.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w Urzędzie Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju 430 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Dembińskiego 61 (część działki nr 1989, 2010, 2022 obręb 0018 Leszczynki o pow. 192 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 6598/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.09.2017 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 15.09.2017 r. do 06.10.2017 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Wieluńskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/wielunska.
Termin składania ofert: 27.09.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na utwardzenie nawierzchni w technologii płyt YOMB, ulicy Majkowskiego 2-12 w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/majkowskiegoII
Termin składania ofert: 3.10.2017 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę placu zabaw przy ul. Morskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/morska
Termin składania ofert: 3.10.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 KPA (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia, że na wniosek z 29.06.2017 r., inwestora: Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Marek Stępa, została wydana 12.09.2017r. decyzja nr RAAII.6740.239.2017.HNB-408/rozbud. ulicy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek witomiński” na działkach nr: 37/1(37), 39, 43/1(43), 47/1(47), 48/1(48), 49/1(49), 50, 81/1(81), 82/1(82), 96, 97/1(97), 98/1(98), 120/1(120), 121/1(121), 122/1(122), 123/1(123), 124/1(124), 125/1(125), 126/1(126), 127/1(127), 128/1(128), 129/1(129), 130/2(130), 133/1(133), 139/1(139), 144/1(144), 145/1(145), 146/1(146), 150/1(150), 151/1(151), 152, 153/1(153), 203/2(203), 203/3(203), 204/2(204), 204/3(204), 293, 294, 295, 298/1(298), 298/2(298), 299/1(299), 299/2(299), 322, 329/1(329), 329/2(329), 340, 399, 400, 401, 51, 52, 120/2(120), 129/2(129), 130/1(130), 133/2(133), 151/2(151), 153/2(153), 202, 203/1(203), 204/1(204), 205, 37/2(37), 41, 7, 35, 43/2(43), 47/2(47), 48/2(48), 49/2(49), 76, 78, 80, 81/2(81), 82/2(82), 83, 97/2(97), 98/2(98), 110, 120/3(120), 121/2(121), 122/2(122), 123/2(123), 124/2(124), 125/2(125), 126/2(126), 127/2(127), 128/2(128), 129/3(129), 130/3(130), 139/2(139), 144/2(144), 146/2(146), 204/4(204), 327 obręb 0028 Witomino-Radiostacja: 75/1(75), 95/1(95), 97/1(97), 98, 99/2(99), 100/1(100), 111, 112, 113/1(113), 114, 115/1(115), 133/1(133), 134/1(134), 135/1(135), 136/1(136), 310/1(310), 311/1(311), 312, 313/1(313), 316/2(316), 317/1(317), 320/1(320), 341/1(341), 341/2(341), 515, 519/1(519), 519/2(519), 520, 521, 522/1(522), 522/2(522), 523, 524, 525/1(525), 525/2(525), 525/3(525), 527, 528, 568, 579/1(579), 1059, 1061, 1124, 1125/2(1125), 1126/1(1126), 1127, 1128, 1129, 1130, 1132/1(1132), 1133, 1134, 1135/1(1135), 1137/1(1137), 95/2(95), 96, 97/2(97), 99/1(99), 101/1(101), 102/1(102), 137/1(137), 138, 139, 161, 162/1(162), 162/2(162), 162/3(162), 210/1(210), 211/1(211), 215, 216, 217, 218/1(218), 219, 220, 221, 222/1(222), 224, 225, 226, 227, 247, 265/1(265), 265/2(265), 267, 308/1(308), 309, 310/2(310), 310/3(310), 310/4(310), 316/1(316), 320/2(320), 371/1(371), 377, 378/1(378), 378/2(378), 400/1(400), 401, 402/1(402), 403/2(403), 406, 407, 414, 416, 423/1(423), 423/2(423), 424, 425, 465/1(465), 468/1(468), 468/2(468), 488, 489, 490/2(490), 491/1(491), 491/2(491), 512, 514, 580, 586, 735, 736, 738, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/2(75), 94, 100/2(100), 113/2(113), 115/2(115), 116, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133/2(133), 134/2(134), 135/2(135), 136/2(136), 137/2(137), 210/2(210), 211/2(211), 212, 213, 218/2(218), 222/2(222), 228, 248, 249, 291, 308/2(308), 311/2(311), 313/2(313), 317/2(317), 342, 371/2(371), 376, 398, 400/2(400), 402/2(402), 404, 405, 408, 426, 465/2(465), 490/1(490), 492, 498, 513, 516, 577, 579/2(579), 737, 740, 1056, 1058, 1126/2(1126), 1132/2(1132), 1135/2(1135), 1136, 1137/2(1137), 1151 obręb 0029 Witomino-Leśniczówka
(…) - w nawiasach podano numery działek przed podziałem
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w pokoju 423 (tel. 58 66 88 410) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z oddziałami gimnazjalnymi
zatrudni od 1 października na czas określony pracownika do realizacji zajęć doradztwa zawodowego w wymiarze 2 h tygodniowo w ramach realizacji projektu „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”.
CV oraz dokumenty poświadczające wykształcenie i staż pracy należy przesyłać na adres e-mail: szkola11@o2.pl lub złożyć w sekretariacie do 30 września.Informacje pod nr. tel. 58 664 69 05.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 (ul. Rozewska 33)
zatrudni bibliotekarza na rok szkolny 2017/2018 na zastępstwo w wymiarze 1 etatu. Zgłoszenia i informacje w sekretariacie w godz. 7.30-15.30, nr tel. 58 623 25 88.
***
Dyrektor Zespołu Szkolno‑Przedszkolnego nr 1
zatrudni sprzątaczkę w wymiarze 1 etatu.
Zgłoszenia do 29 września. Kontakt tel. 58 6241564, e-mail spnr37gdynia@op.pl.
***
Dyrektor I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
zatrudni specjalistę do spraw administracji – praca w sekretariacie w wymiarze 1 etatu. Szczegółowa treść ogłoszenia dostępna na miejscu (ul. Narcyzowa 6) oraz w BIP UM Gdyni: http://gdynia.pl/bip/i-akademickie-liceum-ogolnoksztalcace/i-akademickie-liceum-ogolnoksztalcace,370590 jednostki i firmy związane z samorządem. Dokumenty należy przesyłać lub składać w sekretariacie do 26 września do godz. 10.00. Szczegóły pod nr. tel. 58 664 82 36.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 (ul. Okrzei 6)
zatrudni od 1 października sprzątaczkę na ½ etatu.
Kontakt tel. 58 663 79 88, kom. 509 909 149 w godz. 8.00-15.00. Dokumenty należy składać w sekretariacie.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 (ul. Halicka 8)
– zatrudni asystenta osoby niepełnosprawnej w wymiarze pełnego etatu (asystent medyczny, wykształcenie średnie),
– zatrudni nauczyciela wspomagającego w świetlicy szkolnej w wymiarze ½ etatu (wykształcenie: oligofrenopedagogika lub pedagogika specjalna).
Oferty można składać w sekretariacie szkoły. Tel. 58 622 23 43.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 (ul. Okrzei 6)
zatrudni od 1 października sprzątaczkę na ½ etatu.
Kontakt tel. 58 663 79 88, kom. 509 909 149 w godz. 8.00-15.00. Dokumenty należy składać w sekretariacie.
***
Prezydent Miasta Gdyni
unieważnia otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego, ogłoszony 8 sierpnia br., gdyż jedyna złożona oferta uzyskała poniżej 60% możliwych do uzyskania punktów i negatywną opinię Komisji Oceniającej.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego – 1/81 niewydzielona część działki o pow. całkowitej 0,2074 ha obręb nr 0021 Oksywie przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony. Wykaz wywieszono na okres od 15.09.2017 r. do 5.10.2017 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Cylkowskiego 5)
zatrudni specjalistę ds. kadrowo-księgowych w wymiarze 1/2 etatu. Termin składania dokumentów do 27 września do godz. 15.00. Informacje o warunkach przyjęcia i dokumentach można uzyskać pod nr tel. 58 622 14 34 oraz na stronie BIP szkoły.
***
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (ul. Chwaszczyńska 26)
zatrudni referenta do działu księgowości w wymiarze 1/2 etatu.
Informacje pod nr. tel. 58 629 41 40. Oferty (CV, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje) można przesłać mailem: zsp4gdynia@gmail.com lub złożyć w sekretariacie szkoły.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 29 września 2017 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 25 września 2017 roku.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2, ul. Źródło Marii o pow. 553 m2, ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m2, ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m2, ul. Miegonia 10 D o pow. 652 m2, ul. Miegonia 10 E o pow. 785 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Kormorana 24 o pow. 632 m2, ul. Kormorana 26 o pow. 633 m2, ul. Kormorana 28 o pow. 650 m2, ul. Łabędziej 13 o pow. 613 m2, ul. Częstochowskiej 42 o pow. 351 m2, ul. Krawieckiej 14-16 o pow. 882 m2, ul. Żeliwnej 38 A o pow. 652 m2 i ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” 25.08.2017 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu.
Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318, na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr IX/132/15 z dnia 27 maja 2015 r. zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno, którego granice obejmują rejon węzła zespolonego Trasa Kwiatkowskiego-Obwodowa Trójmiasta-Chwarzno wraz z odcinkiem ul. Chwarznieńskiej, z terenami bezpośrednio przylegającymi do węzła Chwarzno oraz terenami położonymi pomiędzy Obwodnicą Trójmiasta i ul. Chwarznieńską a ul. Apollina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 3-24.10.2017 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, w sobotę w godz. 12.00 -18.00, w niedzielę w godz. 12.00-16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 11.10.2017 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 48 (ul. Jowisza 60). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 7.11.2017 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu i o tym, w jaki sposób wzięto pod uwagę i w jakim zakresie uwzględniono uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.