1293 (1093) 2017-10-06 - 2017-10-12

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 27.10.2017 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 (ul. Okrzei 6)
zatrudni kierownika ds. administracji i obsługi. Ogłoszenie znajduje się na stronie BIP (www.gdynia.pl/bip/szkoła-podstawowa-nr-52,483). Dokumenty należy przesłać lub składać w sekretariacie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika ds. administracji i obsługi w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdyni” do 20.10.2017 r. do 15.00. Szczegóły: tel. 58 6637988, 509909149.
***
ABK nr 4
informuje o wywieszeniu w siedzibie tutejszej administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112 położonych w ZMHT przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40, przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 6.10.2017 r. do 26.10.2017 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej 18 (ul. Krasickiego 28)
zatrudni nauczyciela-bibliotekarza na rok szkolny 2017/2018 na zastępstwo w wymiarze 1 etatu.
CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie do 20.10.2017 r. w godz. 8.00-15.00, kontakt tel: 58 620 69 43.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7
poszukuje pracownika na stanowisko sprzątaczki.
Wymiar etatu: 1/2 (20 h tygodniowo, godziny popołudniowe).
Szczegółowe informacje na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ZSO nr 7 i Urzędu Miasta Gdyni oraz pod nr. tel. 58 625 44 68 (w godz. 11.00-16.00).
***
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (ul. Chwaszczyńska 26)
zatrudni nauczyciela wspomagającego – specjalność socjoterapia.
Informacje pod nr. tel. 58 629 12 69.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 (ul. Halicka 8)
zatrudni pracownika obsługi (sprzątanie) w wymiarze pełnego etatu.
Oferty można składać w sekretariacie szkoły tel. 58 622 23 43.
***
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (ul. Chwaszczyńska 26)
zatrudni sprzątaczki w wymiarze 1/2 i 3/4 etatu. Praca w godzinach popołudniowych.
Informacje pod nr. tel. 58 629 12 69.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17
zatrudni osobę na stanowisko kucharza na pełen etat. Wymogi konieczne: doświadczenie na w/w stanowisku oraz wykształcenie kierunkowe. Mile widziane aktualne badania sanepidowskie.
CV i list motywacyjny należy kierować na adres e-mail: sekretariat@sp17.edu.pl.
***
Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 60)
zatrudni specjalistę ds. kadr na pełny etat na zastępstwo.
CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zs15.pl do 13.10.2017 r.
***
Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 60)
zatrudni:
– nauczyciela biblioteki z uprawnieniami na pełny etat na zastępstwo.
– nauczyciela świetlicy z uprawnieniami na pełny etat na zastępstwo.
CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zs15.pl.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Na podstawie art.11f ust.3 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia, że 27.09.2017 r. została wydana decyzja nr RAAII.6740.19.2017.GK-20/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, al. Marsz. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budową trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki w al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”, zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: obręb ewidencyjny 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana: 286, 293, 294, 295, 296, 318, 319, 337/1 – powstała w wyniku podziału dz. 337, 365, 297, 298, 299/1 – powstała w wyniku podziału dz. 299, 300/1 – powstała w wyniku podziału dz. 300, 303/1 – powstała w wyniku podziału dz. 303, 304, 338, 339, 340, 350, 813, 860/1 – powstała w wyniku podziału dz. 860, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 872, 1212/1 – powstała w wyniku podziału dz. 1212, 1214, 1215/1 – powstała w wyniku podziału dz. 1215, 1454/1 - powstała w wyniku podziału dz. 1454, 1469, 1471,1472, 1473/1 – powstała w wyniku podziału dz. 1473, 1475, 1479, obręb ewidencyjny 0026 Śródmieście: 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2508, 2509, 2510,
obręb ewidencyjny 0016 Kamienna Góra: 506, 507, 508, 555, 634, 638, 639, 803, 804, 805, 806, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 867, 869/1 – powstała w wyniku podziału dz. 869, 872/1 – powstała w wyniku podziału dz. 872, 873, 874/1 – powstała w wyniku podziału dz. 874, 875, 876/1 – powstała w wyniku podziału dz. 876, 877/1 – powstała w wyniku podziału dz. 877.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno-Budowlany, pokój 418 (tel. 58 668 84 14) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496), oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-381 Gdynia
2. Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-381 Gdynia (www.gdynia.pl)
3. Prasa lokalna – Ratusz.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie 49a w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ) oraz art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), zawiadamia, że na wniosek 7.04.2017 r., inwestora: T-Mobile Polska SA w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, została wydana 20.09.2017 r. decyzja nr RAAII.6740.138.2017.DR-86/40 o pozwoleniu na przebudowę polegającą na wymianie anten sektorowych stacji telefonii komórkowej na wieży zespołu Kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego i klasztoru Franciszkanów przy ul. Ujejskiego 40, dz. 396, obr. Wzgórze Św. Maksymiliana 0030 w Gdyni.
Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 423 (tel. 58 66 88 410) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.
Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Żelaznej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/zelazna.
Termin składania ofert: 12.10.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na remont ul. Raciborskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/raciborska.
Termin składania ofert: 12.10.2017 r. godz. 12.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na wykonanie iluminacji Krzyża na Kamiennej Górze w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp129.
Termin składania ofert: 12.10.2017 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na wyznaczenie pasów ruchu i kontraruchów rowerowych w Gdyni w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp109.
Termin składania ofert: 11.10.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.