1298 (1098) 2017-11-10 - 2017-11-16

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni jako załącznik do zarządzenia nr 6866/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.10.2017 r., położonej przy ul. Spółdzielczej o pow. 1173 m² (część dz. nr 3307, obręb 0022 Orłowo) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata na cele rolnicze – uprawy jednoroczne. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 9.11.2017 r. do 30.11.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2018 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 8 stycznia 2018 roku.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Morskiej 116 B o pow. 8 719 m2, ul. Rdestowej o pow. 4 916 m2, ul. Aragońskiej /Andaluzyjskiej o pow. 1 264 m2, ul. Redłowskiej 28A o pow. 726 m2, ul. Płk. Dąbka-Maciejewicza o pow. 2 470 m2, ul. Komandorskiej 55 o pow. 889 m2, ul. Promiennej 4 o pow. 740 m2, ul. Ks. Zawackiego 3A o pow. 601 m2, ul. Łopianowej o pow. 2 324 m2, ul. Chylońskiej 138 o pow. 1 416 m2 i ul. Ustronie o pow. 1 751 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 7.11.2017 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
1) uchwały nr XXXVI/979/17 z 25 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od zachodu – wzdłuż al. Zwycięstwa i ul. Świętojańskiej, od północy – wzdłuż ul. Partyzantów, obejmując teren zabudowy wielorodzinnej przy tej ulicy i teren ZS nr 1: III LO i Gimnazjum nr 24, od wschodu – wzdłuż ulic: K. Tetmajera i S. Moniuszki, ul. J. Ejsmonda, ul. K. Tetmajera obejmując teren zabudowy mieszkaniowej przy końcowym odcinku tej ulicy i ul. M. Kopernika, od południa – wzdłuż ul. Redłowskiej, wyłączając obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej (uchwała nr XXXV/848/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2005 r., tj. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 4595),
2) uchwały nr XXXVI/980/17 z 25 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka, obejmującego: obszar położony pomiędzy ul. Spacerową, terenem zabudowy jednorodzinnej przy ul. Szyprów, doliną rzeki Kaczej i ul. Zapotoczną, obszar położony po północnej stronie ul. Orłowskiej, pomiędzy tą ulicą, ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do terenu dawnego ujęcia wody, północną granicą tego terenu i jej przedłużeniem wzdłuż doliny rzeki Kaczej oraz zespołem zabudowy wielorodzinnej, obszar obejmujący: teren dawnej restauracji Maxim przy ul. Orłowskiej wraz z działkami graniczącymi od strony zachodniej i wschodniej (przylegającymi do Promenady Marysieńki), ul. Króla Jana III z zespołem przylegającej zabudowy wielorodzinnej i ul. Popiela wraz z terenami zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ul. Perkuna a ul. Mestwina oraz teren zabudowy przy ul. Plażowej, ulice Balladyny i Świętopełka, sąsiadujące z nimi tereny zabudowy wielorodzinnej (Biały Dwór i Dwór Marysieńki) i z przylegającym terenem zieleni,
3) uchwały nr XXXVI/981/17 z 25 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej, którego granice obejmują obszar oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej symbolem 36 U.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do 1 grudnia 2017 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 (ul. Gen. Hallera 9)
poszukuje nauczyciela wspomagającego do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 53.
Kontakt mailowy: sp53gdynia@gmail.com, lub tel. 58 622 22 24.
***
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ul. Legionów 27)
zatrudni osobę na wolne stanowisko pracy: specjalista do spraw zamówień publicznych. Wymiar etatu: 30/40 – wymiaru czasu pracy. Zatrudnienie od 2 stycznia 2018 roku.
Szczegóły znajdują się na stronie www.gdynia.pl/bip.
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 27 listopada do godz. 14.00. Tel. kontaktowy: 058 622 18 33 wewn. 35 lub 46 oraz 50.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2018 roku.
Przewidywana kwota dotacji to 303 629,40 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne – Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl/pozarzadowa oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 15 listopada 2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze obok pokoju 430 wykazu nieruchomości o powierzchni 34 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Śmidowicza stanowiącej część dz. nr 1303 – obręb 0021 Oksywie – przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 6843/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 24.10.2017 r.
Wykazy wywieszono przez okres 21 dni: od 6.11.2017 r. do 28.11.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533), zawiadamia o przeprowadzeniu lokalnych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących organizacji ruchu na ulicach M. Beniowskiego i Kapitańskiej.
Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji mieszkańców.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od 24 listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r. w następujących formach:
1) 2 otwartych spotkań dla mieszkańców, które odbędą się w Szkole Podstawowej nr 17 (ul. Grabowo 12) w terminach: 25 listopada 2017 r. (sobota) o godz. 11.00 i 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.30.
2) zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego w okresie konsultacji. Wypełnione formularze konsultacyjne można dostarczyć w okresie od 24 listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r. do godz. 14.00 (obowiązuje data wpływu) w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną na adres: konsultacje@lis.gdynia.pl lub przez formularz elektroniczny umieszczony na stronie: https://www.badanialis.pl/grabowek2017.
b) drogą korespondencyjną na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. organizacji ruchu na ul. Beniowskiego i Kapitańskiej”.
c) bezpośrednio do: Biura Rady Dzielnicy (w Szkole Podstawowej nr 17, ul. Grabowo 12) w godzinach pracy biura lub sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, (IV budynek PPNT, pierwsze piętro, pok. F1.01) czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00.
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisano powyżej.
Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji oraz formularze konsultacyjne zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty),
2) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
3) Biurze Rady Dzielnicy Grabówek, ul. Grabowo 12, 81-265 Gdynia (Szkoła Podstawowa Nr 17),
4) Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

  • ikonaOpublikowano: 09.11.2017 12:40
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 09.11.2017 12:47
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona