1299 (1099) 2017-11-17 - 2017-11-23

Ogłoszenia

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa
zatrudni nauczyciela języka angielskiego w wymiarze 18/18, dokumenty CV, list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres pssp@gla.edu.pl

***

Dyrektor SP nr 8 ogłasza nabór na stanowisko woźnej
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni(81-522), ul. Orłowska 27/33.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy: pełen etat (40 godz/tygodniowo).
Praca zmianowa: w godz. 6.15-14.15 i 14.00-22.00.
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku.
Wymagane dokumenty: Życiorys/cv, List motywacyjny.
Dokumenty należy składać do 30.11.2017 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 8 osobiście lub za pośrednictwem poczty e-mail: gim5orlowo@wp.pl

***

Zespół Wczesnej Edukacji nr 1
zatrudni osobę na stanowisko: Główny Księgowy w wymiarze: pełnego etatu (40 godz. tygodniowo).
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie szkoły, drogą mailową na adres: szkola45gdynia@poczta.onet.pl lub na adres: Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 ul. Wiczlińska 33, 81-578 Gdynia do 30.11.2017 r.

***

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
informuje o wywieszeniu w siedzibie zarządu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112 położonych w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40, przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 10.11.2017 r. – 30.11.2017 r.

***

Unieważnienie otwartego konkursu ofert
Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 6935/17/VII/R z 7.11.2017 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej pod nazwą: zapewnienie, wsparcia, opieki i rehabilitacji społecznej mieszkańcom Gdyni. Podstawą unieważnienia, jest okoliczność niespełnienia przez złożoną ofertę wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

***

Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1
zatrudni Głównego Księgowego na pełen etat. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 58 629 06 48 lub w sekretariacie szkoły.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni jako załącznik do zarządzenia nr 6942/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7.11.2017 r., położonej przy ul. Sieradzkiej (część działki nr 586 obręb 0019 Mały Kack) o pow. 986 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 09.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6933/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 07.11.2017 roku - nieruchomości położonej przy: ul. Powstania Wielkopolskiego 89-93 o pow. ca 142 m², obejmującej cz. działki nr 1028 oraz cz. działki nr 1047 obręb 0025 Redłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata z przeznaczeniem na ogrodzenie terenu wokół budynku wspólnoty mieszkaniowej. Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 9.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze obok pokoju 430 - wykazu nieruchomości o powierzchni 34 m², będącej własnością Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. inż Śmidowicza - stanowiącej część dz. nr 1303 - obręb 0021 Oksywie – przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 6843/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 24.10.2017 r.
Wykazy wywieszono przez okres 21 dni: od 6.11.2017 r. do 28.11.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu nieruchomości (pomieszczeń użytkowych) położonych w Gdyni przy ul. Morskiej 9-9A, oznaczonej jako działka gruntu nr 465,466, obręb 0013, Działki Leśne, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00013552/6, ul. Morskiej 89, oznaczonej jako działka gruntu nr 773, obręb 0015, Grabówek, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00042983/8, ul. Opata Hackiego 17A, oznaczonej jako działka gruntu nr 1753/2, obręb 0010, Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00031903/4, ul. Traugutta 2, oznaczonej jako działka gruntu nr 2293, 2294, 2327, 2329, 2330, 2338, 2341, obręb 0026, Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00005275/1, ul. Władysława IV 51, oznaczonej jako działka gruntu nr 2421, 2422, obręb 0026, Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00009547/7. Nieruchomości te przeznaczone są do oddania w użyczenie na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 6932/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.11.2017 r. wywieszony został na okres od 9.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 429, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 6934/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7.11.2017 r.) położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, oznaczonej jako część działek o numerach 2769 i 2772 obręb 0010 Chylonia o łącznej powierzchni 200 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na uprawy jednoroczne.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 8.11.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w 2018 roku. Przewidywana kwota dotacji to 60 000 zł.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne – Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl/pozarzadowa, w aplikacji konkursowej witkac.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 7 grudnia 2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni jako załącznik do zarządzenia nr 6866/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.10.2017 r., położonej przy ul. Spółdzielczej o pow. 1173 m² (część dz. nr 3307, obręb 0022 Orłowo) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata na cele rolnicze – uprawy jednoroczne. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 9.11. 2017 r. do 30.11.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu nieruchomości (pomieszczenia użytkowego) położonej w Gdyni przy ul. 3 Maja 27-31, oznaczonej jako działka gruntu nr 1679, obręb 0026, Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00009535/0. Nieruchomość ta przeznaczona jest do oddania w najem na rzecz wnioskodawców.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 6872/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.10.2017 r. wywieszony został na okres od 9.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Witomińskiej 72 (część działki nr 35 obręb 0013 Działki Leśne o pow. 41,65 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych użytkowników (załącznik do Zarządzenia NR 6967/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.11.2017 r.) z przeznaczeniem na pawilony handlowe (o pow. 8,33 m² każdy) w zabudowie szeregowej z przeznaczeniem na sprzedaż zniczy i kwiatów.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 15.11.2017 r. do 6.12.2017 r.