Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1312 (1112) 2018-03-02 - 2018-03-08

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 7473/18/VII/R z 20.02.2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi w miejscu spełniającym wymogi rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r.”
Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania wynosi do 270 000,00 PLN.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.04.2018 r. do 31.03.2020 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – termin składania ofert do: 15 marca 2018 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl należy złożyć w wersji papierowej – do 16 marca 2018 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 16 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl. i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przy pokoju 344 położonym na 3 piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdynia przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Kopernika 9-11 kl. 11/3, al. Marsz. Piłsudskiego 18/2, al. Marsz. Piłsudskiego 50/3, al. Marsz. Piłsudskiego 50/6, al. Marsz. Piłsudskiego 50/10, al. Marsz. Piłsudskiego 50/15, al. Marsz. Piłsudskiego 50/44, Śląska 51A/11.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 21.02.2018 r. do 14.03.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie Zarządzenia nr 7466/18/VII/M przedłuża termin naboru w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2018 roku, ogłoszonym Zarządzeniem Prezydenta nr 7384/18/VII/M z 23.01.2018 r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100 000,00 złotych.
Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po wprowadzeniu oferty do systemu konieczne jest wydrukowanie potwierdzenia, które następnie, podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2018 roku”.
Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń upływa 9 marca 2018 roku. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do sekretariatu PPNT Gdynia.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXI/496/16 z 25 maja 2016 r. oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXIX/715/17 z 22 lutego 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od zachodu i północy – wzdłuż zachodniej i północnej linii rozgraniczającej ronda im. Macieja Brzeskiego, zachodniej linii rozgraniczającej ul. Łużyckiej, północnej granicy działek: nr 855, nr 859, nr 860, nr 866, nr 874 i nr 876 (obręb 0019) i przedłużenia tej granicy do działki nr 4 (obręb 0025) i wzdłuż wschodniej granicy tej działki do północnej linii rozgraniczającej terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, terenu byłej zajezdni komunikacji miejskiej pod poszerzenie ul. Stryjskiej (04 KZ 1/2, (2/2)), od wschodu – wzdłuż wschodnich granic działek: nr 177, nr 23, nr 24, nr 25 i nr 118 (obręb 0025), od południa – wzdłuż południowych granic działek: nr 95, nr 17, nr 18 i nr 19 (obręb 0025), wschodniej granicy działek nr 6, nr 7, nr 8, nr 120, południowej granicy działek nr 175 (obręb 0025) i działek nr 1057, nr 1060, nr 1028 (obręb 0019) i wzdłuż południowej linii rozgraniczającej ul. Stryjskiej;
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od wschodu – wzdłuż ul. Rolniczej (zgodnie z granicą ustaloną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej), od południa – wzdłuż ul. Chwarznieńskiej (zgodnie z granicą ustaloną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej), od zachodu – wzdłuż ul. Widnej, od północy – wzdłuż terenu zabudowy usługowej i terenu Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni, następnie wzdłuż ul. Strażackiej do ul. Rolniczej obejmując teren wokół budynku przy ul. Rolniczej 10;
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.03.2018 r. do 3.04.2018 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, w sobotę w godz. 11.00-18.00, w niedzielę w godz. 11.00-16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędą się w dniach:
1) 22.03.2018 r. o godz. 17.00 w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa;
2) 20.03.2018 r. o godz. 17.00 w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym (ul. Narcyzowa 6) – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 17.04.2018 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 7476/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20.02.2018 r.) położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, oznaczonej jako część działki nr 78 obręb 0010 Chylonia o powierzchni 394 m², zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00017303/4, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na uprawy jednoroczne. Wykaz wywieszono na tablicy na okres 21 dni od 21.02.2018 r.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej.
Na podstawie art. 48 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej.
***
Szkoła Podstawowa nr 20 (ul. Starodworcowa 36)
poszukuje głównego księgowego.
Więcej informacji na stronie szkoły www.sp20gdynia.pl w BIP oraz pod nr. tel. 58 629 39 30.
***
Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko:
– Podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/podinspektor-w-wydziale-gospodarki-nieruchomosciami-i-geodezji-referacie-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej,517974
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 9 marca 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Podinspektor w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – oferta pracy”.
– Inspektora w Wydziale Projektów Infrastrukturalnych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/inspektor-w-wydziale-projektow-infrastrukturalnych,517982.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 16 marca 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Inspektor w Wydziale Projektów Infrastrukturalnych – oferta pracy”.
– Głównego Specjalisty w Wydziale Budynków – Referacie Inwestycji
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/glowny-specjalista-w-wydziale-budynkow-referacie-inwestycji,517996.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 20 marca 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia z dopiskiem „Główny Specjalista w Referacie Inwestycji – oferta pracy”.
Należy dopisać na aplikacji klauzulę – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.