1313 (1113) 2018-03-09 - 2018-03-15

Po XL Sesji Rady Miasta

Podczas XL Sesji Rady Miasta 28 lutego radni obradowali m.in. nad: zmianami w budżecie miasta, który powiększy się o oszczędności rozliczonych inwestycji z ubiegłego roku. Była mowa o planach na kontynuacje inwestycji oraz na pozyskanie nowych środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (m.in. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i programy wsparcia dla uczniów). Przyjęty został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych w Gdyni na rok 2018. Przystąpiono również do projektów, które na pewno ucieszą rowerzystów – projektów CityChangerCargoBike oraz CoBiUM.
Radni podjęli uchwały m.in. o:
– przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2018 rok.
Rada Miasta Gdyni konsekwentnie prowadzi walkę z problemem alkoholowym wśród niektórych gdynian. Żaden z nich nie zostaje bez możliwości pomocy.
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej. Kupno działki było planowane przez miasto od dłuższego czasu. Mieści się ona w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 37.
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dworcowej 11A.
Ponownie na sprzedaż będzie wystawiona nieruchomość umieszczona naprzeciwko gdyńskiego dworca podmiejskiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu może powstać zabudowa usługowa lub wielorodzinna.
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok.
Część zadań z 2017 roku została już rozliczona i pozostała kwota wpłynęła do budżetu miasta. Pozyskano również środki ze źródeł zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej. Zostaną one przeznaczone m.in. na program wsparcia dla uczniów oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Przeniesione na 2018 rok zostały również niewykorzystane w ubiegłym roku środki Rad Dzielnic.
– przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu CityChangerCargoBike, dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 oraz projektu CoBiUM, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk.
Projekt CoBiUM otrzymał dofinansowanie z Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk. Ma być realizowany do stycznia 2021 roku.
W ramach projektu CoBiUM, Miasto Gdynia ma zamiar zaangażować się w badanie i prowadzenie działań pilotażowych wśród pracowników Urzędu Miasta Gdyni, jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców na terenie ścisłego centrum Gdyni (w powiązaniu z projektem unijnym Freight TAILS dotyczącym dostaw w Śródmieściu).
Budżet na realizację części gdyńskiej projektu wynosi 247 343,81 Euro, jako projekt o  charakterze badawczo-innowacyjnym otrzyma dofinansowanie 85% kosztów personelu, zewnętrznych usług i ekspertyz w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk.
Radni obradowali również nad propozycją rezolucji do centralnej administracji publicznej, w tym Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań związanych z ochroną brzegu morskiego, w szczególności na odcinku Orłowa i Redłowa.