1315 (1115) 2018-03-23 - 2018-03-29

„Mały procent – wielka sprawa!”

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Podczas ubiegłorocznej akcji 1% organizacje działające na terenie Gdyni zostały wsparte kwotą 7 mln. Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujemy gdyńskie organizacje.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski w Gdyni
KRS: 0000216162
Strona internetowa: tpdgdynia.prv.pl
e-mail: tpdgdynia@wp.pl
ul. Warszawska 45, 81-309 Gdynia
Celem Towarzystwa jest: troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, podmiotowość i godność, a w szczególności: tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dziecka, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomocy dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw, upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowaniu się dzieci poza rodziną i opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci.

Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”
KRS: 0000226141
Strona www.dommarzen.org.pl
e-mail: biuro@dommarzen.org.pl
ul. Buraczana 8/48, 81-587 Gdynia
Misją stowarzyszenia jest budowa domu stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu zabezpieczenia ich przyszłości oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich aktywizacja społeczna oraz przygotowanie rodziny do usamodzielnienia się w przyszłości niepełnosprawnego dziecka lub podopiecznego.

Pomorska Fundacja na Rzecz Dzieci Pokrzywdzonych przez Los „Serce Dzieciom”
KRS: 0000227841
e-mail: uland@o2.pl
ul. Podgórska 4b/23, 81-166 Gdynia
Celem Fundacji jest: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Guzowate (Polish Tsc Association)
KRS: 0000229137
Strona www.stwardnienie-guzowate.eu
e-mail: Stowarzyszenie.stw.guz@wp.pl
ul. Morska 53a/1, 81-332 Gdynia
Celem działania Stowarzyszenia jest zrzeszenie osób chorych i zdrowych dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej kompleksowej diagnostyki, rehabilitacji i leczenia osób chorych oraz likwidacji barier architektonicznych, transportowych i w komunikowaniu się. Stworzenie ośrodków kompleksowej diagnostyki oraz leczenie chorych. Zorganizowanie banku danych na Stwardnienie Guzowate. Popularyzowanie problemu choroby. Wpisanie choroby stwardnienie guzowate do rejestru chorób przewlekłych. Możliwość wykonywania badań genetycznych w Polsce.

Stowarzyszenie Ovum
KRS: 000217093
Strona www.ovum.org.pl
e-mail: zarzad@ovum.org.pl
Biuro Porad Obywatelskich (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie „OVUM”)
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
Stowarzyszenie OVUM działa na rzecz mieszkańców Gdyni już od kilkunastu lat. Jego historia jest nieodłącznie związana z prowadzeniem Biura Porad Obywatelskich w Gdyni, gdzie na przestrzeni lat nieodpłatnie pomogło rozwiązać problemy kilkudziesięciu tysiącom osób.
Działalność Stowarzyszenia nie ogranicza się tylko do pomocy w siedzibie organizacji przy u. Traugutta 2, ale również do udzielania porad przez internet, telefon oraz dojeżdżając do mieszkańców obłożnie chorych i niepełnosprawnych. Dzięki temu każdy otrzymał niezbędną pomoc prawną i psychologiczną.
W ramach Senioralnej Szkoły Prawa Stowarzyszenie przeprowadziło kilkadziesiąt szkoleń z zakresu prawa dla seniorów. Organizacja kierowała także Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na całe województwo pomorskie. Stowarzyszenie przygotowało dziesiątki ulotek i przewodników, dzięki którym wiele osób mogło uzyskać potrzebne informacje. To aktywni członkowie Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi i Związku Biur Porad Obywatelskich. Stowarzyszenie otrzymało również nagrodę specjalną Rzecznika Praw Obywatelskich dla organizacji działającej na rzecz obrony praw człowieka.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Chirurgii „Viribus Unitis” im. Oskara Jankaua
KRS: 0000237599
e-mail: fakty@webstrony.pl
ul. Limbowa 13 lok. 1, 81-520 Gdynia
Działalność Fundacji opiera się na ochronie i promocji zdrowia.

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
KRS: 0000238997
Strona www.porp-ostoja.pl
e-mail: porp.ostoja@gmail.com
ul. Stryjska 25, 81-506 Gdynia
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom jest organizacją pozarządową działającą non-profit, posiadającą osobowość prawną. Do działań statutowych stowarzyszenia należy: informowanie społeczeństwa i właścicieli zwierząt na temat profilaktyki zdrowotnej, a w szczególności profilaktyki zwalczania chorób zakaźnych przenoszonych przez zwierzęta, żywienia i pielęgnacji zwierząt; finansowanie leczenia i profilaktyki bezpańskich zwierząt; kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem polityki informacyjnej dotyczącej gatunków zwierząt ginących. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w skali regionalnej – obszarem działalności jest terytorium województwa pomorskiego. Stowarzyszenie działa na płaszczyźnie pomocy zwierzętom wolno żyjącym, dzikim oraz w zakresie edukacji.

Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich
KRS: 0000240329
Strona internetowa: www.lubicz.info
e-mail: 470915@wp.pl
ul. Herberta 7 lok. 43, 81-475 Gdynia
Działania Stowarzyszenia skierowane są do osób, które noszą nazwisko Jaworowski (szukanie korzeni, organizowanie spotkań rodu, prace nad genealogią). Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, ochrona zdrowia, nauka i kultura, działalność międzynarodowa, tożsamość, tradycja narodowa.

Fundacja „Pomoc dla Seniora im. dr. Jadwigi Titz-Kosko”
KRS: 0000244740
ul. Chwarznieńska 136/138 lok. 616
81-602 Gdynia
Misją Fundacji jest: ochrona zdrowia i opieka nad osobami niepełnosprawnymi, działalność oświatowa, kulturalna i rozrywkowa na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc socjalna i finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych.
Prowadzone działania: udzielenie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w zakresie spraw socjalnych i bytowych, pomoc w zakresie pochówku osób samotnych i sprawowanie opieki nad grobami osób samotnych i organizowanie zajęć kulturalnych, rozrywkowych i oświatowych.

Fundacja Dzieciom
Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech”
KRS: 0000245254
Strona www.podarujusmiech.org
e-mail: fundacja@podarujusmiech.org
ul. Płocka 5A, 81-535 Gdynia
Fundacja „Podaruj Uśmiech” jest organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Wspiera swoich podopiecznych w drodze do normalności, by mogli choć na chwilę zapomnieć o swojej niepełnosprawności i powrócić do życia wśród rówieśników. Aby jednak prawidłowo funkcjonować i rozwijać się, potrzebują oni odpowiedniego sprzętu, operacji czy też rehabilitacji. Fundacja „Podaruj Uśmiech” pomaga dzieciom zrealizować te marzenia i tym samym przywrócić uśmiechy na ich twarzach. Robi to poprzez łączenie tych, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy mogą jej udzielić. Fundacja ściśle współpracuje z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.

Fundacja Słoneczna Jesień
KRS: 0000250649
e-mail: sloneczna-jesien@wp.pl
ul. Pawia 31, 81-078 Gdynia
Celem Fundacji jest aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych, w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego i wyeliminowania marginalizacji tej grupy osób oraz popularyzowanie idei integracji społecznej. Działalność wspierająca, ochrona zdrowia.
CDN.