1316 (1116) 2018-03-30 - 2018-04-05

Ogłoszenia

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
jednostki budżetowej z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczonym wykazie nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem.
Nieruchomość, która zostanie oddana w najem stanowi własność Skarbu Państwa, przekazana Gdyńskiemu Centrum Sportu na podstawie umowy użyczenia, położona w Gdyni w obszarze przystani jachtowej im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni Śródmieście obejmująca część działki nr 3139 obręb Śródmieście dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczysta o numerze GD1Y/00050055/3 – powierzchnia przedmiotowej nieruchomości wynosi 76,2 m².
Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia – wykazu dot. przedmiotowej nieruchomości w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Gminy Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni (81 – 382) na rzecz dotychczasowego najemcy, który poczynił na ww. nieruchomości nakłady w postaci budowy stacji paliw dla jednostek pływających zgodnie z zawartymi uprzednio umowami cywilnoprawnymi, tj. spółce Lotos Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80 – 718), ul. Elbląska 135, KRS nr 0000006312.
Pełna treść wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem jest dostępna także na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu pod adresem:
http://gdyniasport.pl/administracja/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-12 lub na Biuletynie Informacji Publicznej Gdyńskiego Centrum Sportu: http://gdynia.pl/bip/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-przystan-marina-gdynia,519388.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2018 roku.
Środki w wysokości 44 800,00 zł zostały przyznane Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z/s w Gdańsku (KRS nr 0000188984) na realizację zadania pt.: „Fundusz sąsiedzki – Chylonia odNowa” w okresie od 16.04.2018 r. do 31.12.2018 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Cechowa 22)
zatrudni pomoc kuchenną, w wymiarze 1/2 etatu (4 godz. dziennie).
Więcej informacji udziela kierownik administracji, w godz. 7.30-15.30, tel 58 625 40 25.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze obok pokoju 430 wykazu nieruchomości o łącznej powierzchni 34 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Turkusowej, stanowiącej: część działki nr 973 obręb 0021 Obłuże oraz część działki nr 975 obręb 0021 Obłuże, dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00024604/6 – do wydzierżawienia na czas nieoznaczony – na rzecz dzierżawcy – z przeznaczeniem na lokalizację osłony pojemników do czasowego selektywnego gromadzenia odpadów stałych. Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 7639/18/VII/P.
Wykaz wywieszono przez okres 21 dni: od 22.03.2018 r. 13.04.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców Oksywia w 2018 roku.
Środki w wysokości 5 000 00 zł zostały przyznane Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z/s w Gdańsku (KRS nr 0000188984) na realizację zadania pt.: „Fundusz sąsiedzki – Oksywie odNowa” w okresie od 16.04.2018 r. do 31.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w Urzędzie Miasta Gdyni położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 11A o pow. 703 m2, oznaczonej jako działki nr 1334 i 1343, obręb Śródmieście, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgi wieczyste GD1Y/00008803/3 i GD1Y/00024302/9. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7629/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20.03.2018 r. wywieszony został na okres od 21.03.2018 r. do 11.04.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Jana Pawła II, oznaczonej jako część działki nr 3018, obręb 0026(Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony od 20 kwietnia do 31 maja w latach 2018 i 2019, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na urządzenie i prowadzenia w strefach ABC działalności gastronomicznej, a przynajmniej w jednej ze stref działalności wyrobów cukierniczych (lody, kawa, inne), dopuszcza się możliwość sprzedaży wyrobów alkoholowych, wyłącza się gastronomię związaną z grillowaniem i wędzeniem, urządzenie i prowadzenie w strefie D animacji z atrakcjami dla najmłodszych (plac zabaw) – zgodnie z przyjętą zasadą zagospodarowania terenów wokół fontanny, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7637/18/VII/P z 20.03.2018 roku. Wykaz wywieszono na okres od 22.03.2018 roku do 12.04.2018 roku.
***
Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
zatrudni:
Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/podinspektor-w-wydziale-architektoniczno-budowlanym,519295
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 3 kwietnia 2018 r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem „Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym – oferta pracy”
Podinspektora w Samodzielnym Referacie ds. Energetyki
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/podinspektor-w-samodzielnym-referacie-ds-energetyki,519255
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub do 6 kwietnia 2018 r.
pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem „Podinspektor w Samodzielnym Referacie Ds. Energetyki – oferta pracy”,
Inspektora ds. rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych w Wydziale Księgowości – Referacie Płac.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/inspektor-ds-rozliczen-podatku-dochodowego-od-osob-fizycznych-w-wydziale-ksiegowosci-referacie-plac,519526.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 13 kwietnia 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia z dopiskiem „Inspektor ds. rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych w Wydziale Księgowości – Referacie Płac – oferta pracy”
Należy dopisać na aplikacjach klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2018 roku.
Środki w wysokości 44 800,00 zł zostały przyznane Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z/s w Gdańsku (KRS nr 0000188984) na realizację zadania pt.: „Fundusz sąsiedzki – Chylonia odNowa” w okresie od 16.04.2018 r. do 31.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Swarzewskiej – część działki nr 3649 o pow. 300 m2 obręb nr 0010 Chylonia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 12 miesięcy.
Wykaz wywieszono na okres od 30.03.2018r. do 19.04.2018 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na budowę odcinka ul. Diany w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp11
Termin składania ofert: 5.04.2018 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34 (ul. Cylkowskiego 5)
poszukuje pracowników na stanowiska: kucharz (1 etat), sprzątaczka (7/8 etatu).
Tel. 58 622 14 34, email: sekretariat@sp34gdynia.pl.
***
ZSO nr 1 (ul. Legionów 27)
zatrudni robotnika do prac ciężkich – konserwatora w wymiarze 30/40 w okresie próbnym, później w pełnym wymiarze czasu pracy – 40/40. Zatrudnienie od 16 kwietnia 2018 r.
Wymagane dokumenty: CV, podanie, dyplomy potwierdzające wykształcenie/kwalifikacje/uprawnienia, dokumenty potwierdzające okresy dotychczasowego zatrudnienia oraz referencje. Kontakt: tel. 58 622 18 33, wewnętrzny 35, 46, 41, 31, 50.
***
Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego (ul. Orłowska 57)
zatrudni osobę na stanowisko konserwatora w pełnym wymiarze czasu pracy od 1.04.2018 r. Zgłoszenia i informacje w sekretariacie w godz. 7.30-15.30. Dodatkowe informacje pod nr tel. 58 661 43 63.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
przedstawia wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych na plażach miejskich w Gdyni oraz przystani jachtowej „Marina Gdynia”, które przeznaczone są do oddania w najem, na czas oznaczony 25.04-31.10.2018 r. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni od 20.03.2018 r. Szczegółowe warunki przetargu i najmu określone zostaną w materiałach przetargowych. Materiały przetargowe dostępne będą po 10.04.2018 r. w siedzibie przystani jachtowej „Marina Gdynia” przy al. Jana Pawła II 13 a w Gdyni, tel. 785 174 719. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Czynsz za najem nieruchomości płatny będzie z góry za cały okres najmu, z wyłączeniem prowadzenia dwóch punktów toalet, gdzie czynsz płatny będzie w ratach za okres miesięczny. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni.
Szcezgółowy wykaz nieruchomości znajduje się tutaj.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku w godz. 8.00-22.00, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy skwerze Kościuszki – al. Jana Pawła II, al. Marsz. Piłsudskiego, ul. Ejsmonda, ul. Śląskiej, ul. Władysława IV, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich i al. Zwycięstwa z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych sprzedaży napojów gorących, zimnych w tym soków (z wyłączeniem napojów alkoholowych), owoców w zamkniętych pojemnikach i lodów w mobilnych punktach gastronomicznych – w formie pojazdów usługowych funkcjonujących na bazie rowerów lub skuterów – wskazanych poniżej:
1) przy alei Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2, obręb 26 (Śródmieście), (pkt. 1)
2) przy alei Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2, obręb 26 (Śródmieście), (pkt. 2)
3) przy skwerze Kościuszki, oznaczonej jako działka nr 2866, obręb 26 (Śródmieście), (pkt. 3)
4) przy bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, oznaczonej jako działka nr 877, obręb 16 (Kamienna Góra), (pkt. 4)
5) przy bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, oznaczonej jako działka nr 877, (pkt. 5)
6) ul.J.Ejsmonda, oznaczonej jako działka nr 1831 obręb 25 (Redłowo), (pkt. 6)
7) ul. Droga Gdyńska/ul.Śląska oznaczonej jako działka nr 35, obręb 30 (Wzgórze Św. Maksymiliana), (pkt. 7)
8) ul. Władysława IV, oznaczonej jako działka nr 1704, obręb 0026 (Śródmieście), (pkt. 8)
9) ul. Władysława IV (przy SKM), oznaczonej jako działka nr 236/2, obręb 30 (Wzgórze Św. Maksymiliana), (pkt. 9)
10) ul. Orłowska (okolice przy schronie), oznaczonej jako działka nr 2366, obręb 22 (Orłowo), (pkt. 10)
11) ul. Orłowska (w kierunku molo), oznaczonej jako działka nr 2462, obręb 22 (Orłowo), (pkt. 11)
12) ul. Orłowska/Promenada Królowej Marysieńki, oznaczonej jako działka nr 2462, obręb 22 (Orłowo), (pkt. 12)
13) ul. Przebendowskich/Promenada Królowej Marysieńki, oznaczonej jako działka nr 2857 obręb 22 (Orłowo), (pkt. 13)
14) al. Zwycięstwa, oznaczonej jako działka nr 3398, obręb 22 (Orłowo), (pkt. 14)
Dla ww. nieruchomości ustala się wywoławczą stawkę czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy w wysokości: oznaczonych punktami od 1 do 3 w wysokości: 3000,00 zł + 23 % VAT, oznaczonych punktami od 4 do 5 w wysokości: 4000,00 zł + 23 % VAT, oznaczonych punktami od 6 do 9 w wysokości: 3000,00 zł + 23 % VAT, oznaczonych punktami od 10 do 12 w wysokości: 4000,00 zł + 23 % VAT, oznaczonych punktami od 13 do 14 w wysokości: 3000,00 zł + 23% VAT.
Część jawna przetargu odbędzie się 27 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w sali 101 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Wadium (za każdy opisany punkt) w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy) płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 25 kwietnia 2018 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta wydzierżawiającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
Oferty przetargowe należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w terminie do 26 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00. Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenie przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) i pod nr. tel. 58 668 81 49 oraz na stronie Urzędu www.investgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Antoniego Muchowskiego – działka nr 1985 o pow. 751 m2, działka nr 1986/2 o pow. 1.264 m2 obręb nr 0021 Oksywie, przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 30.03.2018 r. do 19.04.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 344 na III piętrze w Urzędzie Miasta Gdyni wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Hallera 35/10 i ul. Hallera 35/11, przeznaczonych do oddania udziału w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Gdyni nr 7634/18/VII/M z 20 marca 2018 roku wywieszony na okres 21 dni od 21 marca 2018 r. do 11 kwietnia 2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Snycerskiej 13 o pow. 347 m2, oznaczonej jako działka nr 1208, obręb Obłuże, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00003956/5. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7550/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 6.03.2018 r. wywieszono na okres od 21.03.2018 r. do 11.04.2018 r.

ikona