1318 (1118) 2018-04-13 - 2018-04-19

„Mały procent – wielka sprawa!”

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Podczas ubiegłorocznej akcji 1% organizacje działające na terenie Gdyni zostały wsparte kwotą 7 mln. Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujemy gdyńskie organizacje.

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”
KRS: 0000251770
strona: www.pfpd.org
email: info@pfpd.org
ul. Żołnierzy I AWP 28, 81-383 Gdynia
Celami Fundacji są: działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna, polegająca na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, promocji zdrowia, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży ciężko lub nieuleczalnie chorej, pochodzącej z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk.
Propaguje wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży w celu ich prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego.
Działa na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży.

Helios Fundacja na Rzecz Sportu, Współpracy Biznesu i Społeczności
KRS: 0000383930
strona www.fundacja-helios.pl
e-mail: info.helios@02.pl
al. Jana Pawła II 11 A, 81-345 Gdynia
HELIOS Fundacja na rzecz sportu, współpracy biznesu i społeczności istnieje od 2011 roku. Przez lata współpracy z samorządem, biznesem i społecznością lokalną Fundacja stara się spełniać stawiane wobec niej oczekiwania organizując i wspierając wydarzenia edukacyjne, sportowe i kulturalne. Priorytetem Fundacji jest popularyzacja sportu, a zwłaszcza żeglarstwa i koszykówki, w całym województwie pomorskim, z naciskiem na rozwój sportowy młodzieży.

Polskie Towarzystwo Rakietowe
KRS: 0000355014
Strona internetowa: www.rakiety.org.pl
e-mail: biuro@rakiety.org.pl
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Jesteśmy ogólnopolską organizacją zrzeszającą modelarzy rakietowych oraz pasjonatów rakiet eksperymentalnych i technologii kosmicznych. Uważają, że modelarstwo RDM (tzn. Rakiet Dużej Mocy) jest nie tylko emocjonującym hobby, ale przede wszystkim wspaniałym sposobem na pobudzenie kreatywności, pogłębianie wiedzy czy popularyzację nauk ścisłych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”
KRS: 0000387798
strona www.fundacjakreatywni.pl
e-mail: kontakt@kreatywni.ngo
ul. Modrzewiowa 4c/8, 81-074 Gdynia
Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” to organizacja pozarządowa, której działania związane są z wprowadzaniem pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach, sąsiedztwie, swojej okolicy. Fundamentem aktywności Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a co się z tym wiąże wspieranie lokalnych liderów, dzieci i młodzieży oraz ich bliskich. Fundacja działa w obszarach: animacji społecznej, socjoterapii, streetworkingu, poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego oraz oferuje alternatywne zajęcia (warsztaty taneczne, wakacyjne), szkolenia, wolontariat oraz organizację społeczności lokalnej. „Kreatywni” prowadzą dwie Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Gdynia Oksywie i Dąbrowa oraz Centrum Aktywnego Mieszkańca w Chyloni, w którym działa Klub Osiedlowy Apteka i Klub Młodzieżowy „Kreatywni”. Fundacja od początku istnienia podejmuje się realizacji przedsięwzięć, których odbiorcami są różnorodne grupy społeczne. Szczególnie bliskie są jej działania międzypokoleniowe, międzysektorowe.

Fundacja Liczy się Każdy z Nas
KRS: 0000392300
www.liczysiekazdyznas.blogspot.com
e-mail: liczysiekazdyznas@wp.pl
ul. Legionów 112 E/9, 81-472 Gdynia
Fundacja powstała, aby służyć pomocą dzieciom i młodzieży, które mają słabszy start w życiu. W tym celu Fundacja organizuje projekty edukacyjne, które wyrównują szanse w zdobywaniu wykształcenia przez naszych beneficjentów. Fundacja prowadzi konsultacje psychologiczne, których celem jest walka z poczuciem bycia gorszym i umacnianie wiary we własne siły. Organizuje wydarzenia kulturalne i turystyczne dla uczestników zajęć pozalekcyjnych, aby ich zachęcić i pokazać, że wysiłek się opłaca i w końcu nadejdzie lepsze jutro. Ponadto Fundacja zaprasza lokalną społeczność do współorganizacji wydarzeń, gdyż razem można zrobić więcej, aby zmieniać świat na lepsze. Organizuje ponadto szkolenia i praktyki z organizacji przedsięwzięć społecznych, aby zwiększać skalę działań dobroczynnych na rzecz potrzebujących.

Uczniowski Klub Sportowy „Chylonia”
KRS: 0000448785
Strona internetowa: uks-chylonia.pl
e-mail: ukschylonia@o2.pl
ul. Wejherowska 55, 81-049 Gdynia
Klub działa w ZSO nr 5, przy ulicy Wejherowskiej 55. Celem klubu jest popularyzacja sportu wśród młodzieży. Obecnie prowadzone są dwie sekcje: koszykówki i siatkówki. W klubie trenują dziewczęta i chłopcy – gimnazjaliści, licealiści oraz studenci. Klub organizuje obozy sportowe, bierze udział w różnych turniejach oraz gra w ligach amatorskich. Środki zebrane w ramach kampanii 1% zostaną przeznaczone na niezbędny sprzęt sportowy oraz na dofinansowanie obozów dla dzieci z najuboższych rodzin.

Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”
KRS 0000472348
strona internetowa: dommarzen.org.pl
e-mail: biuro@dommarzen.org.pl
ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia
Organizacja zrzesza rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną starając się swoimi działaniami przygotowywać osoby niepełnosprawne oraz ich rodziców do podjęcia wyzwań samodzielności.
Fundacja „ Dom Marzeń” działa na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadząc je ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Regularnie podejmuje przedsięwzięcia nie tylko na rzecz osób niepełnosprawnych, ale ukierunkowane na podnoszenie świadomości pozostałych mieszkańców regionu.

Klub Sportowy Bombardier
KRS: 0000415334
strona www.boksgdynia.pl
e-mail: klub@boksgdynia.pl
ul. Morska 89, 81-331 Gdynia
Klub Sportowy Bombardier jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, które ma na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: popularyzację boksu wśród dzieci i młodzieży, realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, udział w imprezach masowych na rzecz środowiska, udział w rywalizacji sportowej, godne reprezentowanie Klubu, a także Gdyni oraz organizowanie imprez sportowych.

Fundacja Podróże bez Granic
KRS: 0000441552
strona www.podrozebezgranic.pl
e-mail: podroze@podrozebezgranic.pl
ul. Warszawska 43/1, 81-309 Gdynia
Fundacja zajmuje się rehabilitacją osób z niepełnosprawnością poprzez organizację aktywnych wyjazdów w Polsce (tj. nurkowanie, żeglarstwo, kajaki, narty, offroad, etc), wyjazdy zagraniczne a także inspirujące spotkania podróżnicze i integracyjne. Ponadto Fundacja realizuje szkolenia dla młodzieży z zakresu tematyki niepełnosprawności oraz prowadzi audyty dostępności przestrzeni.
Działania Fundacji, której adresatami są osoby z niepełnosprawnością: rozbudzają chęć do wyjścia poza własne ograniczenia bez względu na ich naturę, kreują postawy otwartości na świat i innych ludzi, zachęcają do „wyjścia z czterech ścian”, aktywności i działania pomimo komplikacji i trudności wynikających ze stanu zdrowia.

Fundacja Inicjatyw Twórczych
„Fordewind”
KRS 0000444708
strona: www.slotpomorze.pl
e-mail: fundacja@slotpomorze.pl
ul. gen. Marii Wittekówny 10B/1,
81-173 Gdynia
Inicjatywy twórcze prowadzone przez Fundację „Fordewind” to narzędzia, które pozwalają w atmosferze przyjaźni i wspólnej przygody zdobyć cenne umiejętności praktyczne. Poprzez warsztaty filmowe i wydarzenia kulturalne uczestnicy uczą się efektywnej pracy w grupie, planowania, skutecznej komunikacji, odpowiedzialności i twórczego rozwiązywania problemów.
Celem jest szeroko pojęta działalność edukacyjna i kulturalna, wychowanie dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do kultury i sztuki. Realizowane projekty mają także na celu podnoszenie aktywności obywatelskiej młodzieży, wspieranie przedsiębiorczości i budowanie wrażliwości społecznej. Fundacja jest organizatorem festiwalu kulturalnego Slot Pomorze, festiwalu spotkań i relacji opartego na idei wolontariatu oraz współpracując ze szkołami realizuje warsztaty filmowe, których rezultatem są nagradzane filmy dotyczące spraw młodych ludzi.