1318 (1118) 2018-04-13 - 2018-04-19

„Mistrzowie są wśród nas”

„Mistrzowie są wśród nas” to projekt rozwijany w gdyńskim Inkubatorze Innowacji Społecznych. Polega na wykonaniu pięciu kroków potrzebnych do zrealizowania danej czynności. Poprawne daje osobie z niepełnosprawnością intelektualną tytuł mistrza, a trzech – czeladnika.
Pomysłodawcą projektu jest Danuta Kłopocka, prezes gdyńskiej Fundacji Adapa prowadzącej aktywizację społeczną i zawodową dla osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Jest też mamą 28-letniego mężczyzny z autyzmem.
Oparty na systemie zdobywania sprawności harcerskich projekt jest jasny i zrozumiały. Dotyczy czynności wykonywanych każdego dnia, których można nauczyć się w domu, szkole czy Warsztacie Terapii Zajęciowej. By zdobyć tytuł mistrza danej umiejętności, należy poprawnie wykonać pięć kroków, dokładnie opisanych i wyjaśnionych kandydatowi. Wykonanie trzech daje tytuł czeladnika.
Pierwszy był „Mistrz parzenia herbaty”. Szybko pojawiły się kolejne tytuły, spisano zasady. Zdobywanie tytułu mistrza odbywa się podczas prawdziwego egzaminu.
Tytuły mają różny poziom trudności – system opracowano tak, by każdy znalazł dostępnego dla siebie mistrza. Można więc zostać mistrzem kanapki, worda, mopa, zgłaszania nieobecności, ksero, nożyczek czy przedstawiania się. Każdy tytuł ma swoją ikonę: jest na niej postać wykonująca daną czynność i opisujący ją napis. W ramach projektu przyznawanych jest 80 niezwykłych tytułów.
System został zgłoszony do Inkubatora Innowacji Społecznych jako projekt wypracowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Adapa. Opracowania pod kątem wymagań Inkubatora podjęło się troje specjalistów: Danuta Kłopocka, Agnieszka Wróblewska i Łukasz Kamiński. Obecnie trwa ewaluacja projektu. Opinie trafiają do Adapy dzięki ankietom rozesłanym do ośrodków wraz z podręcznikiem.
Innowację „Mistrzowie są wśród nas” testowano w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”, w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie ma pomóc w rozwoju nowatorskich, oddolnych rozwiązań skierowanych do osób wymagających wsparcia ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek oraz ich opiekunów.logo IS